Persian
Turkish
Arabic
Russian
German UK_english
US_english Swedish French
دستمزد کارشناس
ارزش موضوع ارزیابی
دستمزد کارشناس
کاتالوگ
کاتالوگ
متن تعرفه
متن تعرفه
توانمندیها
توانمندیها
توانمندیها
محاسبات
راهنما
راهنما
چاپ
چاپ
ارتباط با ما
تلفـن
30 86 25 22
38 86 25 22
98 11 76 22
96 11 76 22
فکس
49 86 25 22
95 11 76 22
پیغام گیر
97 11 76 22
تلفن همراه
فقط برای موضوع
تعیین قیمت املاک
ساعت تماس: 9صبح تا 10 شب

3060 - 315 - 0919
3060 - 315 - 0910
3060 - 315 - 0902
3060 - 315 - 0912
نشانی
تهران،  بلوار میرداماد
ایستگاه نفت جنوبی
شماره 268
پیغام گیر
جمهوری اسلامی ایران

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

 

مدیریت هماهنگی آزمونها

 

راهنمای ثبت نام آزمون

 

کارشناسان رسمی دادگستری

---------------------------------------------------------------------

زمان ثبت نام آزمون 90 منقضی شده است
 
دقت فرمائید : زمان ثبت نام برای این آزمون سپری شده و با توجه به انقضاء زمان این مطلب جهت اطلاع رسانی و مطالعه و آشنایی با محتوای دفترچه آزمون و همچنین شیوه جذب و گزینش کارشناس رسمی دادگستری برای کانون کارشناسان رسمی دادگستری استانها توسط شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری درج شده است
جهت اطلاع از زمان آزمون آتی، در صورت صدور دفترچه ثبت نام جدید در سال جاری میتوانید موضوع را از طریق سایت پرتال شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری پیگیری فرمائید
در ضمن مرکز امور مشاوران، وکلاء و کارشناسان رسمی قوه قضائیه نیز جهت جذب و گزینش کارشناس آزمون برگزار می نمایند که از طریق سایت آن مرکز نیز اطلاع رسانی مرتبط با آزمون صورت می‌گیرد
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دریافت فایل دفترچه ثبت نام آزمون و گزینش کارشناس رسمی دادگستری شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

 

به متقاضیان محترم توصیه میشود کلیه مطالب این دفترچه را با دقّت بخوانید .

زمان تمدید ثبت نام آزمون 90 نیز منقضی شده است

اطلاعيه شوراي‌ عالي كارشناسان رسمي دادگستري
در مورد تمديد مهلت ثبت‌ نام متقاضيان كارشناسي رسمي

 

باسمه تعالي

مقدمه

شكر و سپاس و حمد و ستايش مر خداوندي را سزاست كه توفيق خدمت بر بندگانش را عطا فرمود و تلاش و كوشش آنان را زمينه ساز پيشرفت و ترقي و

تعالي بندگان ديگرش قرار داد. شورا يعالي كارشناسان رسمي در اجراي مفاد بند الف ماده 7 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري (مصوب جلسه

1381 مجلس شوراي اسلامي) به منظور جذب و تأمين كارشناسان مورد نياز كانون هاي كارشناسان رسمي دادگستري استان ها در نقاط مختلف /1/ مورخ 18

كشور، شرايط و ضوابط ثبت نام و شركت در آزمون متقاضيان كارشناسي رسمي سال 1389 را به شرح مندرجات جدول شماره ( 1) اين دفترچه اعلام

م ينمايد و به متقاضيان محترم اكيداً توصيه م يشود قبل از هر گونه اقدام به ثب تنام در آزمون، كليه مطالب اين دفترچه را با دقت مطالعه نمايند.

-1 آشنايي با كانو نها با توجه به قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري

شناخته م يشوند و « كانون استان » ماده 1- كانو نهاي كارشناسان رسمي دادگستري در مراكز استان ها كه مطابق اين قانون تشكيل مي گردند به عنوان »

داراي شخصيت حقوقي مستقل غير دولتي، غيرانتفاعي و غيرسياسي هستند.

-2 اهداف كانون ها

براساس ماده 4، اهداف هر كانون به شرح زير است:

الف) ايجاد زمينه لازم براي تشكل و جذب نيروهاي متخصص و متعهد به منظور ارايه خدمات كارشناسي و تلاش در جهت تأمين و تعميم عدالت در

امور مربوطه.

ب) فراهم آوردن موجبات تعالي علمي و تجربي كارشناسان عضو.

ج) تنظيم و اداره امور كارشناسان عضو در كارهاي مربوط به كارشناسي در حدود مقررات.

د) نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار كارشناسان عضو جهت حصول اطمينان از حسن جريان امور كارشناسي.

ه) ايجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصي و فني بين كارشناسان عضو از طريق شوراي عالي كارشناسان با مؤسسات مشابه در ساير كشورها با

«. رعايت مقررات موضوعه

-3 شرايط متقاضيان

متقاضيان اخذ پروانه كارشناسي رسمي دادگستري، بر طبق ماده 15 قانون علاوه بر وثاقت بايد واجد شرايط ذيل باشند.

-3-1 متدين به دين اسلام، يا يكي از اقلي تهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و وفاداري به نظام مقدس جمهوري اسلامي

3- نداشتن وابستگي و سابقه عضويت و هواداري در - 3- عدم اعتياد به مواد مخدر 5 - 3- نداشتن پيشينه كيفري 4 - -3-2 داشتن تابعيت ايراني 3

3- داشتن دانشنامه كارشناسي يا بالاتر در رشته مورد تقاضا از يكي از دانشگا ههاي معتبر داخلي (اعم - گرو ههاي غيرقانوني، يا مخالف اسلام 6

3- داشتن حداقل 5 - از دولتي يا غيردولتي)، يا خارجي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت و درمان و آموزش پزشكي 7

سال سابقه كار تجربي در رشته مورد تقاضا بعد از اخذ مدرك تحصيلي مذكور در روز ثبت نام، اين رشته ها در جدول شماره 1 از شماره رديف

-67-64-62-57-55-49-48-46-41-40-39-38-37-33-30-27-25-24-23-22-21-19-14-13-12 - 1 تا 31 با كدهاي شماره 07

78-74-73-72-68 و علامت * در مقابل رشته كارشناسي مشخص شد هاند.

43 و 59 مشخص شد هاند دوره تحصيلي كارشناسي يا بالاتر وجود ندارد، لذا -32- 3 تا 35 باكدهاي 09 تبصره 1- چون در رشت ههايي كه در رديف 2

متقاضيان رشت ههاي مذكور با دارا بودن مدرك دانشنامه كارشناسي يا بالاتر در هر رشته و به شرط تسليم گواهي حداقل پانزده سال سابقه كار مرتبط در آن

2- تشخيص اصالت خط ( رشت ه م يتوانند براي آن داوطلب شوند كه اين رشته ها در اين نوبت از آگهي عبارتند از: 1- امور آت شسوزي و آتش نشاني (كد 09

( 3- ساعت و جواهرات (كد 43 ) و لوازم خانگي و اداري (كد 59 ( امضاء و اثر انگشت (كد 32

تبصره 2- پس از اعلام تعداد مورد نياز در رشته كارشناسي امور ثبتي، » ماده 15 قانون كارشناسان « ي» تبصره 2- ضمن درج عين تبصره 2 بند

دارندگان دانشنامه كارشناسي امور ثبتي و فار غالتحصيلان آموزشگا ههاي اختصاصي ثبت اعم از شاغل يا بازنشسته كه حداقل ده سال سابقه در امور ثبتي و

يادآور م يشود كه شرايط اختصاصي هر يك از «. ا نقش هبرداري ثبتي داشته باشند م يتوانند در صورت داشتن شرايط مذكور در آزمون ياد شده شركت كنند

35 رشته اعلام شده در اين آگهي در صفحات 3 و 4 در مقابل آنها درج شده است.

آيي ننامه اجرايي آن: « ط» ماده 15 قانون و بند « و» نكته خيلي مهم با توجه به بند

تبصره 3- متقاضيان بايد توجه نما ي ند كه در هر رشته فقط با داشتن شرايط همان رش ته مي توانند ثبت نام كنند . به عبارت ديگر داشتن 15 سال سابقه كار

3 الزامي است و - در 4 رشته مذكور در تبصره 1، و 5 سال سابقه كار بعد از اخذ مدرك تحصيلي در روز ثبت نام براي رشته هاي مذكور در بند 7

تشخيص معتبر بودن مرجع صادركننده گواهي در چارچوب ضوابط مصوب شورا ي عالي با كميسيون تشخيص صلاحيت هاي علمي و فن ي هر

رشته در بدو امر و تأييد نهايي آن با كميسيون ماده 13 قانون كانون كارشناسان رسمي م ي باشد. البته ارسال تصوير اين گواهي همراه مدارك

ثبت نام فعلاً كفايت م ي كند . اما در صورت پذيرفته شدن در آزمون مرحله اول و دعوت ب ر اي شركت در آزمون مرحله دو م

3 و تسليم كپي تأييد شده آنها به - (مصاحبه علمي و تج ر بي)، ارايه اصل مدرك تحصيلي و گواهي معتبر به شرح مندرج در بند 7

مصاحب هكنندگان الزامي است).

به عبارت ديگر پايان 5 سال سابقه كار براي رشته هاي ستار هدار و 15 سال سابقه كار براي ساير رشت هها بايد در روز ثب تنام باشد و اگر بعد از

آن تاريخ باشد، به علت مغايرت با قانون پذيرفته نخواهد شد.بديهي است كه همراه داشتن مدارك مذكور هنگام مصاحبه بسيار ضروري

3- داشتن - است ، چون مصاحبه كنندگان با رويت اصل مدارك و دريافت تصوير تاييد شده آنها با مجازشدگان مصاحبه خواهند كرد . 8

3- داشتن معافيت يا كارت پايان خدمت وظيفه عمومي (براي آقايان). - حداقل 25 سال سن. 9

(3- تبصره 4- براي محاسبه سنوات در كليه موارد تاريخ روز ثب تنام متقاضي ملاك است. (بند 7

تبصره 5- در مورد فار غالتحصيلان دوره هاي تحصيلي پيوسته منتهي به كارشناسي ارشد يا دكتري نيز تاريخ دقيق فراغت از تحصيل مندرج در مدرك

ملاك محاسبه خواهد بود.

تبصره 6- در راستاي اعتلاي هر چه بيشتر سطوح علمي و تخصصي كانون هاي كارشناسان رسمي دادگستري سراسر كشور و ارتقاء بيشتر نظرات

كارشناسي و انطباق آن با علوم روز و به منظور ارج نهادن به تخصص و خدمات ارزنده كليه نخبگان و اعضاء هيأت علمي دانشگا هها (با مرتبه دانشياري

و بالاتر و سوابق تجربي و عملي لازم در رشته تخصصي خود) و هچنين به منظور استفاده از تخصص و تجارب مديران ارشد ستادي و اجرايي و خادم

كشور (با سوابق مديريتي مرتبط با رشته تحصيلي خود)، كه واجد ساير شرايط مندرج در اين دفترچه باشند نيز براي عضويت در كانون كارشناسان رسمي

دادگستري استان محل سكونت خود در اين آزمون ثب تنام بعمل م يآيد. تعدادي از اين شرك تكنندگان در آزمون طبق مصوبات شوراي عالي كارشناسان

رسمي دادگستري در صورت كسب حدنصاب مصوب شورا يعالي و طي مراحل قانوني نيز به دريافت پروانه كارشناسي رسمي نايل خواهند شد.

تبصره 7- پذيرش افراد مذكور در تبصره فوق علاوه بر u1592 ظرفيت پي شبيني شده كانون ها خواهد بود.

بزنند و خلاص هاي از سوابق علمي و خدمتي خود (تصوير احكام  را علامت « ساير » تبصره 8- مشمولين تبصره 6 بايد در بند 2 فرم ثبت نام قسمت

داراي شرايط تبصره » مربوطه) را همراه با فرم ثب تنام به كانون مربوط تسليم نمايند و در مربع پي شبيني شده در همان رديف ساير فرم ثب تنام مقابل جمله

بزنند. (نمونه در صفحه 7 دفترچه)  علامت « 6 صفحه 2 هستم

1389 شوراي عالي كارشناسان، هر كارشناس رسمي صرفاً مي تواند /10/ تبصره 9- نكته خيلي مهم: با توجه به اين كه براساس مصوبه شماره 31 مورخ 2

با استفاده از يك پروانه و در يك رشته كارشناسي فعاليت نمايد، لذا اكيداً يادآور مي شود چنانچه فردي داراي پروانه كارشناسي از ساير مراجع باشد، در

صورت پذيرفته شدن در كانون كارشناسان رسمي، لازم است قبل از اتيان سوگند و دريافت پروانه كارشناسي نسبت به لغو و ابطال پروانه قبلي اقدام و

مراتب را كتباً به كانون اعلام نمايد.

بديهي است در صورت مكتوم داشتن موضوع به وسيله متقاضي و كشف آن به وسيله كانون، ضمن حمل بر عدم وثاقت نسبت به لغو پروانه و اعلام مراتب به

كميسيون ماده 13 و ساير مراجع قانوني اقدام و با متخلف برابر مقررات رفتار خواهد شد.

-4 چگونگي ثب تنام و اطلاعاتي درباره آزمون

ثب تنام:

از آنجايي كه دريافت و ملاحظه و ضبط مدارك مورد نياز براي كارشناسي براساس ماده 52 آيي ننامه اجرايي قانون كانون كارشناسان از وظايف مهم كانون ها

است لذا هر متقاضي موظف است كليه مدارك لازم را به شرحي كه بعداً توضيح داده م يشود حتماٌ به كانون كارشناسان استان مورد تقاضا تسليم يا با

مطمئ نترين وسيله ارسال و رسيد آن را تا زمان دريافت كارت ورود به جلسه آزمون نگهداري نمايد.

-5 آزمون و تاريخ برگزاري آن

آزمون براي كليه ثب تنا مكنندگان براساس مفاد اين دفترچه، به شيوه كتبي و براي كساني كه در آزمون مرحله اول حدنصاب لازم را كسب كنند، در صورت

واجد شرايط بودن، و ارايه و تسليم مدارك اعلام شده در تبصره 3 به شيوه شفاهي و مصاحبه حضوري نيز انجام خواهد شد.

تبصره 10 - سؤالات امتحاني از منابع دانشگاهي در رشته مورد تقاضا با رعايت استانداردها و با توجه به تجارب لازم مربوط به آن رشته كارشناسي

حت يالامكان به صورت كاربردي و تخصصي به شيوه چند گزينه اي يا تشريحي يا هر دو طراحي و همانند آزمون هاي سراسري اجرا خواهد شد. و

زمان برگزاري آزمون هر رشته با توجه به تعداد شركت كنندگان و امكانات شورا u1610 يعالي كارشناسان رسمي در پايگاه اطلا عرساني شورا يعالي و همچنين

كانو نهاي استا نها اعلام و مكان برگزاري آزمون در كارت ورود به جلسه كه حدود 10 روز قبل از برگزاري دريافت خواهندداشت ، درج و سعي خواهد شد

امتحان كتبي بسياري از رشته ها قبل از پايان نيمسال اول در تهران و بعضي از مراكز استا نها برگزار گردد.

تبصره 11 - حدنصاب قبولي در هر رشته با توجه به نياز مناطق، نمرات شركت كنندگان و تعداد متقاضيان، با تصويب شوراي عالي تعيين م يگردد.

تبصره 12 - شركت در آزمون شفاهي (مصاحبه علمي و تجربي ) نيز براي كليه مجاز شدگان مرحله او ل الزامي است، عد م حضور در جلسه امتحان، چ ه

كتبي و چه مصاحبه در زما ن تعيي ن شده به هر عل ت كه باشد انصراف از تقاضا تلقي مي شود و هي چ حقي ب ه متقاضي غاي ب تعلق نمي گيرد و تجديد

آزمون اعم از كتبي يا شفاهي امكان پذير نم يباشد.

تبصره 13 - چنانچه كسي بدون توجه به ضوابط مورد نظر ثبت نام كند، يا فاقد هر يك از شرايط باشد، يا نتواند هر يك از مدارك اعلام شده

را به موقع ارايه نمايد، اولاَ از مصاحبه با وي خودداري و نام وي از ليست متقاضيان حذف مي شود، ثانياً غير واجد شرط بودن متقاضي در هر

مرحله از آزمون احراز شود، ادامه مراحل بعدي آزمون متوقف م يشود. به عبارت ديگر شركت در امتحانات و قبولي در آن، و حتي طي

مراحل بعدي نيز هيچ حقي براي متقاضي غير واجد شرط ايجاد نميكند و هيچ يك از مدارك يا هزينه هاي پرداختي مسترد نمي گردد.


جدول شماره 1- نام رشته، كد رشته و مدرك مورد نياز و شرايط خاص هر رشته

الف- رشت ههايي كه با داشتن دانشنامه مرتبط و گواهي 5 سال سابقه مي توان ثبت نام نمود.

رديف نام رشته كارشناسي و كد رشته

(درمورد علامت *به توضيح ذيل جدول توجه فرماييد) حداقل مدرك: دانشامه كارشناسي يا بالاتر و داشتن شرايط خاص رشته

1 الكتروشيمي وپتروشيمي و فرآورده هاي شيميايي* ( 07 ) مهندسي پتروشيمي، مهندسي پليمر، مهندسي شيمي، مهندسي برق، مهندسي نفت، مهندسي پالايش

2 امور انرژي هست هاي* ( 12 ) (فقط براي مراكز استان) فيزيك يا شيمي يا مهندسي هسته اي، مهندسي مكانيك، مهندسي مواد، مهندسي برق، مهندسي راكتور، مهندسي

شيمي

3 امور بازرگاني* ( 13 ) مديريت بازرگاني بازرگاني، اقتصاد

( 4 امور ثبتي ( 14

علوم ثبتي با 5 سال، دارندگان دانشنامه كارشناسي امور ثبتي و فار غالتحصيلان از آموزشگاه هاي اختصاصي ثبت

(اعم از شاغل يا بازنشسته) با 10 سال ، يا دارندگان هر نوع دانشنامه كارشناسي يا بالاتر با 15 سال سابقه كار تجربي

در امور ثبتي يا نقش هبرداري ثبتي

5 امور وسائط نقليه دريائي و غواصي* ( 19 ) (فقط براي

نقاط مجاور دريا)

علوم دريائي، مهندسي برق، مهندسي سازه، مهندسي كشتي، مهندسي مخابرات، مهندسي مكانيك، مهندسي

كشت يسازي

( 6 امور وسائط نقليه موتوري زميني*( 21

-1 (براي افسران ناجا: دانشنامه كارشناسي يا بالاتر دانشگاه پليس يا علوم انتظامي و داشتن ابلاغ كارشناسي عالي

تصادفات يا كاردان فني سابق و ارايه گواهي مبني بر داشتن 5 سال سابقه در رسيدگي به تصادفات بعد از دريافت

ابلاغ مذكور 2 براي مهندسين: مهندسي مكانيك يا مهندسي خودرو و داشتن گواهينامه رانندگي پايه يكم

7 امور وسائط نقليه هوايي*( 22 ) (براي مراكز استان ها و

شهرهاي داراي فرودگاه)

مهندسي هواپيما، مهندسي مراقبت پرواز، مهندسي الكترونيك، مهندسي هوافضا، دانشنامه كارشناسي خلباني،

مهندسي مكانيك

8 ايرانگردي و جهانگردي*( 23 ) جهانگردي- توريسم، هتلداري، علوم اجتماعي (گرايش گردشگري)، جغرافيا (برنام هريزي توريسم)

9 برق، الكترونيك و مخابرات*( 24 ) مهندسي الكترونيك، مهندسي برق، مهندسي مخابرات، مهندسي كنترل و ابزار دقيق، مهندسي الكترومكانيك

10 برق، ماشين و تأسيسات كارخانجات*( 25 ) مهندسي مكانيك، مهندسي برق و الكترونيك، مهندسي برق، مهندسي تأسيسات، مهندسي صنايع(توليدي،

تكنولوژي صنعتي)، مهندسي الكترومكانيك

11 بيمه*( 27 ) بيمه، اقتصاد، بازرگاني، u1570 آمار بيمه (آكجواري)

12 تأسيسات ساختماني*( 30 ) مهندسي الكترومكانيك، مهندسي مكانيك، مهندسي برق، مهندسي تاسيسات، مهندسي تهويه و تبريد

13 تعيين نفقه*( 33 ) حقوق قضايي، مددكاري اجتماعي، اقتصاد، حسابداري ، بازرگاني، فقه و مباني حقوق اسلامي، علوم سياسي، با ارايه

گواهي معتبر مبني برداشتن 5 سال سابقه تجربي در يكي از زمينه هاي مددكار اجتماعي، مددكاري

14 حسابداري و حسابرسي* ( 37 ) حسابداري و حسابرسي، مديريت مالي، علوم بانكي

15 حوادث ناشي ازكار*( 38 ) بهداشت صنعتي، بهداشت حرفه اي، مهندسي عمران، مهندسي مكانيك، مهندسي برق، فيزيك، شيمي، حفاظت و

بهداشت كار، طب كار، ايمني صنعتي

16 داروسازي و سم شناسي*( 39 ) دكتري داروسازي يا فارماكولوژي (داروشناسي)

17 دامپروري و دامپزشكي*( 40 ) رشت ههاي مختلف دامپروري و علوم دامي، دكتري دامپزشكي

18 راه و ساختمان *( 41 ) مهندس ي عمران، مهندسي (عمرانآب)، مهندسي معماري، مهندسي راه و ساختمان مهندسي (عمران

نقش هبرداري)، مهندسي نقشه برداري

19 صنايع چوب *( 46 ) صنايع چوب، مهندسي جنگل (مجموعه مهندسي منابع طبيعي چوب)

* ارسال كپي گواهي و مدارك معتبر مبني بر داشتن حداقل 5 سال كار تجربي در رشته مورد تقاضا (بعد از اخذ مدرك كارشناسي يا بالاتر در روز ثب تنام) و

ارايه اصل آنها هنگام مصاحبه علمي و تجربي الزامي است.

ادامه جدول شماره 1- نام رشته، كد رشته و مدرك مورد نياز و شرايط خاص هر رشته

رديف نام رشته كارشناسي و كد رشته

(درمورد علامت *به توضيح ذيل جدول توجه فرماييد) حداقل مدرك: دانشامه كارشناسي يا بالاتر و داشتن شرايط خاص رشته

20 صنايع گاز و گازرساني*( 48 ) مهندسي گاز، مهندسي پتروشيمي، مهندسي مكانيك، مهندسي شيمي، مهندسي نفت و گاز

21 صنايع نفت*( 49 ) مهندسي نفت، مهندسي شيمي با گرايش نفت يا گرايش پالايش، مهندسي پتروشيمي

مهندسي برق(گرايش الكترونيك و مخابرات)، مهندسي ،(ICT ، IT) 55 ) مهندسي كامپيوتر(رايانه)، فناوري اطلاعات )*ICT ، IT 22 كامپيوتر(رايانه)و فناوري اطلاعات

سيستم، مهندسي صنايع(گرايش تحليل سيستم ها)، رياضي(گرايش كاربرد كامپيوتر)، علوم كامپيوتر

23 كشاورزي و منابع طبيعي*( 57 ) رشت ههاي مختلف مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي

24 معادن*( 62 ) مهندسي معدن، زمي نشناسي، مهندسي زمي نشناسي

25 مواد غذائي و مسموميت هاي ناشي از آن*( 64 ) صنايع غذائي، مهندسي شيمي، تغذيه و مهندسي كشاورزي باگرايش تغذيه، دكتري داروسازي، دكتري دامپزشكي

( 26 مهندسي آب *( 67

مهندسي(عمران- آب) مهندسي(كشاورزي- آبياري) مهندسي زمي نشناسي، علوم زمين شناسي، مهندسي عمران

با (گرايش ساز ههاي آبي)، مهندسي آبشناسي، مهندسي آب هاي زيرزميني، مهندسي ژئوشيمي، مهندسي سازه هاي

هيدروليكي

27 مهندسي پزشكي، لوازم و تجهيزات پزشكي*( 68 ) مهندسي پزشكي، مهندسي برق، مهندسي الكترونيك، مهندسي مكانيك

28 نساجي و رنگرزي* ( 72 ) مهندسي نساجي، مهندسي پليمر، تكنولوژي علوم رنگ، مهندسي شيمي نساجي

29 مواد (فلزات، سراميك، كامپوزيت)*( 73 ) مهندسي فلزات (متالورژي)، مهندسي مواد، مهندسي سراميك، مهندسي ذوب آهن، مهندسي پليمر

مهندسي عمران ،(GIS) 30 نقش هبرداري و اطلاعات مكاني*( 74 ) مهندسي نقش هبرداري، ژئودزي، سنجش ازدور، سيستم هاي اطلاعات جغرافيائي

31 امور سرماي هگذاري ، پولي و اعتباري*( 78 ) دانشنامه ليسانس يا بالاتر در رشته هاي اقتصاد، بازرگاني، علوم بانكي، مديريت مهندسي مالي

* ارسال كپي گواهي و مدارك معتبر مبني بر داشتن حداقل 5 سال كار تجربي در رشته مورد تقاضا (بعد از اخذ مدرك كارشناسي يا بالاتر در روز ثب تنام) و

ارايه اصل آنها هنگام مصاحبه علمي و تجربي الزامي است.

ب- رشت ههايي كه رشته تحصيلي مرتبط ندارند و متقاضيان با داشتن دانشنامه كارشناسي يا بالاتر در هر رشته و داشتن گواهي معتبر مبني بر 15 سال سابقه تجربي در آن رشته

م يتوانند ثب تنام نمايند.

09 ) دانشنامه كارشناسي يا بالاتر با 15 سال تجربه مربوط با رشته مورد تقاضا )32 امور آتش سوزي و آتش نشاني

32 ) داشتن دانشنامه كارشناسي يا بالاتر و ارايه گواهي معتبر مبني بر داشتن 15 سال سابقه كار مرتبط با رشته مذكور از ) 33 تشخيص اصالت و خط، امضاء و اثر انگشت

مراجع: 1) اداره تشخيص هويت مراكز استان ها، 2) اداره رسيدگي به جرايم جعل و كلاهبرداري، 3) ادارة گذرنامه

43 ) دانشنامه كارشناسي يا بالاتر با 15 سال تجربه مربوط با رشته مورد تقاضا ) 34 ساعت و جواهرات

59 ) دانشنامه كارشناسي يا بالاتر با 15 سال تجربه مربوط با رشته مورد تقاضا ) 35 لوازم خانگي و اداري

ارسال تصوير گواهي و مدارك معتبر مبني بر داشتن 15 سال كار تجربي در رشته مورد تقاضا در روز ثبت نام و ارايه اصل آنها هنگام مصاحبه علمي و تجربي

الزامي است.

است.

-6 مراحل قانوني بعد از قبولي در آزمون هاي كتبي و شفاهي عبارتند از :

-6 تشخيص صلاحيت اولويت هاي اخلاقي (بوسيله كميسيون ماده 13 قانون ) . -1

-6 طي موفقيت آميز دوره كارآموزي تحت نظر كارشناس راهنما به مدت يكسال . -2

-6 اتيان سوگند و دريافت پروانه كارشناسي با صلاحيت هاي تعيين شده . -3

تبصره 14 - انجام دادن امور مختلف درباره كارشناسي، آموزش و مطالعه قوانين و مقررات مربوط و شناخت وظايف كارشناسي كه از سوي كانون يا

كارشناس راهنما به وي محول م يشود و همچنين شركت در كلا سهاي آموزشي و جلسات امتحاني كه بوسيله كانون ها برگزار م يشود از وظايف كارآموز

شغل محسوب نم يشود. كليه افراد شاغل در مؤسسات دولتي و غيردولتي در صورت « كارشناسي رسمي دادگستري » است. ضمناً با توجه به اين كه

نايل شوند. « پروانه كارشناسي رسمي دادگستري » داشتن شرايط مي توانند در آزمون ثب تنام نموده و پس از موفقيت در طي مراحل قانوني به دريافت

-7 ثب تنام

هر داوطلب م يتواند با داشتن دانشنامه كارشناسي يا بالاتر و سابقه كار تجربي مفيد و مرتبط لازم براي رشته موردنظر با توجه به جدول شماره ( 1) در

(صفحات 3 و 4) فقط در آن رشته ثب تنام نمايد. منظور از سابقه كار مرتبط، در هر رشته در واقع اشتغال به اموري است كه متقاضي خود را در آن امور

نايل ميشود و متقاضي بايد « كارشناسي رسمي دادگستري » مي شناسد و با شركت در اين آزمون و موفقيت در آن به دريافت پروانه « كارشناس » بالقوه

اصل گواهي معتبر مبني بر داشتن سابقه مربوطه را بعد از قبولي در آزمون مرحله اول همراه مدارك ديگر جهت شركت در مصاحبه علمي و فني به كانون

كارشناسان تسليم نمايد. در صورت عدم ارايه مدرك مورد نظر مصاحبه انجام نم يشود و نظر گروه مصاحب هكننده در رد يا قبول گواهي ارسالي صائب و

89 شروع مي شود و در آخر وقت اداري روز پنجشنبه /12/ غيرقابل اعتراض است و مدارك تسليمي غير قابل استرداد است. ثب تنام از روزشنبه 14

89/12/26 خاتمه مي يابد. اطلاعيه جديد شوراي عالي مبني بر خاتمه يا تمديد احتمالي مهلت ثب تنام ضمن اعلان در پايگاه اطلاع رساني

89 نيز منتشر خواهد شد. /12/ در صورت لزوم در جرايد كثير الانتشار روز چهارشنبه 25 www.scioe.org شوراي عالي به نشاني

-8 تكليف متقاضي براي ثبت نام

1389 بايد براي شركت در آزمون در كانون استان خود ثب تنام كند و ضمن حفظ - متقاضي شركت در آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال 90

ارتباط با پايگاه شورا يعالي ، در زمان تعيين شده كارت ورود به جلسه امتحان را دريافت u1603 كند. ( در محل حوز هاي كه براي او تعيين مي شود) -كه لزوماً

استان محل اقامت وي نخواهد بود  حضور يافته و به سؤالات آزمون پاسخ دهد.

-8-1 نحوه ثب تنام در آزمون

و يا با مراجعه به كانون كارشناسان www.scioe.org ثبتنام در آزمون صرفاً با تكميل فرم ثبتنام كه از پايگاه اطلا عرساني شورا يعالي به نشاني

رسمي استان مورد تقاضاي خود قابل دريافت مي باشد، و ارسال مدارك مورد نظر به كانون مذكور امكا نپذير است. هر داوطلب موظف است پس از ملاحظه

فرم ثبت نام در آزمون كارشناسان رسمي دادگستري براي درخواست پروانه كارشناسي » و مطالعه دقيق مفاد دفترچه راهنماي ثبتنام در آزمون

صفحه 7 دفترچه) را تكميل نمايد و همراه ساير مدارك مورد نظر به كانون مورد ) «.... 1389 در كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان - سال 90

تقاضا ارسال يا تسليم نمايد.

نشاني كانون كارشناسان استا نها در جدول شماره 3 ، صفحه 9 درج شده است.

قرار دهيد و حتماً به آدرس كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان مورد تقاضاي خود با پست A تبصره 15 - لازم است مدارك لازم را در پاكت 4

سفارشي يا پيشتاز ارسال نماييد، يا در صورت تمايل حضوراً تحويل دهيد و رسيد دريافت نماييد.

تبصره 16 - درج نام و نام خانوادگي متقاضي، نام رشته و كد آن، همچنين شماره، منطقه مورد تقاضا بر روي پاكت الزامي است.

تبصره 17 - آدرس دقيق با كدپستي فرستنده بر روي پاكت حتماً بايد نوشته شود .

تبصره 18 - اولاً نگهداري قبض رسيد پستي يا رسيد دريافتي از كانون تحويل گيرنده مدارك، تا زمان دريافت كارت ورود به جلسه در نزد متقاضي الزامي

است، ثانياً به تقاضاهاي مبهم و ناقص و ناخوانا، ترتيب اثر داده نمي شود و بدون هيچ گونه اقدام، از چرخه ثب تنام خارج مي شوند.

تبصره 19 - توصيه م يشود هر متقاضي فقط براي رشته تخصصي خودكه سابقه علمي و عملي لازم را دارد، ثبت نام نمايد. معهذا اگر كسي با داشتن شرايط

لازم در بيش از يك رشته ثب تنام نمايد، اولاً در صورت همزمان بودن آزمون فقط حق شركت در يك رشته را دارد، ثانياً در صورت شركت در رشته هاي

مختلف در صورت واجد شرط بودن فقط براي يك رشته  به انتخاب متقاضي  پروانه كارشناسي صادر م يشود.

-8-2 مدارك لازم براي ثبت نام و شركت در آزمون

قرار (A 1389 بايد در پاكت مخصوص ارسا ل مدارك ( 4 - مداركيكه داوطلب براي ثبتنام كتبي و شركت در آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال 90

دهد و شخصاً يا با پست سفارشي به نشاني كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان، تحويل يا ارسال نمايد، به شرح زير است:

-1 فرم تقاضانامه تكميل شده ثبت نام. (كپي يا تصوير فرم نيز قبول است) (نمونه صفحه 7 دفترچه )

3 گرفته شده در سال جاري، (عكس خواهران بايد با حجاب اسلامي باشد)، همانند و تمام رخ بوده، و در پشت هر كدام به × -2 چهار قطعه عكس به ابعاد 4

ترتيب نام خانوادگي، نام، شماره شناسنامه، سال تولد نوشته شده باشد (از ارسال عكس هاي فوري و عكس هايي كه پس زمينه آن سفيد نباشد جداً

خودداري شود.)

تبصره 20 - هر داوطلب بايد يك قطعه از 4 قطعه عك س خود را در محل مربوط بر روي فرم تقاضانامه ثب تنام (منحصراً با چسب ماتيكي يا مايع) و بگون هاي

كه فرم ثب ت نام مخدو ش و كثيف نشود، بچسباند.

-3 تصوير دانشنامه ليسانس يا بالاتر يا گواهي موقت عكسدار فراغت از تحصيل. (از ارسال اصل مدرك خودداري شود.)

-4 تصوير صفحات نوشته شده شناسنامه.

-5 تصوير هر دو روي كارت ملي.

650 ريال(شصت و پنج هزارتومان) به حساب سيبا به شماره 0102931833000 بنام شورا يعالي كارشناسان / -6 اص ل و تصوير في ش پرداخ ت مبلغ 000

رسم ي دادگستري نز د بانك ملي ايران شعبه كانون كارشناسان رسمي دادگستر ي (كد 270 ) (حتماً ي ك نسخه از كپي في ش را در نزد خود نيز نگهداريد)

شماره و تاريخ فيش پرداختي بايد در ذيل فرم ثب تنام و در محل پي شبيني شده درج شود.

( -7 تصوير گواهي پن جسال سابقه كار در رشته مورد تقاضا براي رشته هاي گروه (الف) و 15 سال سابقه كار براي رشته هاي گروه (ب) جدول شماره ( 1

-8 داشتن معافيت يا كارت پايان خدمت وظيفه عمومي (براي آقايان)

* تذكرات مهم:

-1 شايان ذكر است كه فقط مدرك تحصيلي صادر شده از دانشگاههاي معتبر ( اعم از دولتي و غير دولتي داخلي) يا خارجي مورد تاييد وزارتين

علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مورد قبول است و مدارك مربوط به دور ههاي كوتاه مدت يا معادل كه براي

وزارتخان هها، سازما نها و مؤسسات خاصي ارزش استخدامي دارد به هيچ عنوان و تحت هيچ شرايطي حتي با داشتن گواهي شركت در

آزمون سازمان سنجش آموزش كشور پذيرفته نميشود.

-2 مندرجات فرم تقاضانامه ثبت نام اگر دستي پر شود بايد بطور دقيقوخوانا و فقط با خودكار آبي به صورت كامل، تكميل شود.

-3 كليه مندرجات متقاضيان در فرم تقاضانامه ثبتنام حمل بر صحت ميشود و كارت ورود به جلسه امتحان صادر م يگردد، ولي در صورت احراز

عدم صحت هر يك از موارد، ضمن حمل بر عدم وثاقت، ثبتنام متقاضي كا نل ميكن تلقي مي شود و هيچ حقي به او تعلق نم يگيرد.

مدارك ارسالي و وجه پرداختي u1576 بابت ثبت نام ولو واجد شرط نيز نباشد يا » -4 ثب تنام هر متقاضي با علم به اين مطلب و قبول آن از سوي وي كه

صورت م يگيرد. ،« حتي با اطلاع قبلي از شركت در آزمون منصرف شود به هيچ وجه مسترد نخواهد شد

-5 به مدارك ناقص يا مداركيكه پس از مهلت مقرر ارسال يا با مداد تكميل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

-6 هر گونه تغيير اعم از حذف يا اضافه كردن در مندرجا ت فرم تقاضانامه ثب ت نام، بعد از ثب تنام و همچنين در مدارك ارسال شده به كانون غيرممكن

است. بنابراين از ارسا ل تقاضا براي تغييرات بعدي جداً خودداري نماييد چون ترتيب اثر داده نخواهد شد. (اعلام تغيير آدرس پستي ضروري است)

ضمناً تأكيد مي شود: داوطلب براي ارسال فرم تقاضانامه ثبت نام و مدارك لازم ديگر يكايك مدارك را قبل از گذاشتن در پاكت، بازبيني كند و پس از

حصول اطمينان از كامل بودن همه مدارك، آن را به باجه پستي يا كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان متبوع خود تسليم و رسيد دريافت نمايد.

-9 نحوه تكميل فرم ثبت نام

در صفحه 7 دفترچه راهنما كه ازكانون يا پايگاه اطلا عرساني شوراي عالي دريافت ميكنيد يك برگ فرم ثبت نام درآزمون كارشناسان رسمي دادگستري

سال 1389 به عنوان نمونه چا پ شده اس تكه بايد پس ازمطالعه دقيق دفترچه راهنما و مراجعه به صفحهايكه اسم وكد استان و منطقه يا مناطق و

شهرستا نهاي هر منطقه در آنجا اعلام شده است، (جدول شماره 2 صفحه 8 ) و تهيه يك برگ كپي از صفحه 7 و ي ك زيردستي مناسب، اطلاعات خواسته

( شده را در محلهاي مخصوص آن تايپ يا منحصراً با خودكار آبي و بدون خط خوردگي و لاكگيري بنويسيد. در تكميل فرم اين نكات بايد رعايت شود: ( 1

از تا كردن، پاره كردن، سوراخ كردن يا نوشتن و گذاشتن علامت به غير از مح لهاي خواسته شده جداً خودداري شود، در غير اين صورت

تقاضانامه شما باطل ميشود. ( 2) قبل از تكميل فرم، مطالب اين دفترچه را به دقت مطالعه نماييد و سپ س بر اساس دستورالعمل به شرح زير نسبت به

ضربدر استفاده شود. در رديف 1 و 2 با  تكميل هر رديف اقدام كنيد. ( 3) در خانه هايي كه لازم است علامت گذاري صور ت گيرد منحصراً از علامت

جنس و وضعيت تأهل را مشخص كنيد.  گذاشتن

در ردي فهاي 3 و 4 و 5 بايد در محل مورد نظر (روي خطچين و داخل مربع) به ترتيب نام خانوادگي، نام و نام پدر خود را مطابق با شناسنامه بطور

كامل و خوانا فقط در محل پي شبيني شده بنويسيد سپس نام خانوادگي، نام و نام پدر خود را به صورت منقطع يعني حرف به حرف از راست u1576 به چپ ،

در جداولي كه به شكل مربع ميباشند، بنويسيد و در نوشتن حرف به حرف بايد شكل تنها و منفصل هر حرف را نوشت. (نه به صورتي كه تلفظ مي شود يا

شكل چسبيده آن) مثلاً: رضائي را بايد نوشت: ر ض ا ي ي

در جداول حرف به حرف، از نوشتن مد (~ ) يا تشديد ( ) يا الف محذوف مانند الف بعد از لام دركلمه الهه يا همزه (ء ) مانند همزه روي واو در كلمه

(مؤيدي) خودداري شود. در رديف 6 بايد سال تولد را در داخل مستطيلها درج كنيد. در رديف 7 بايد نام شهر محل تولد خود را بنويسيد. در رديف 8

شماره شناسنامه خود را از چپ به راست در جدول درج نماييد. در رديف 9 بايد شماره ملي خود را كه ده رقم مي باشد از چپ به راست در جدول مربوط

مشخص كنيد.  بنويسيد، در رديف 10 وضعي ت سربازي و اگر مشمول نيستيد رديف 11 را با علامت

توجه داشته باشيد كه: ايثارگران فقط در صورت داشتن شرايط مساوي با ديگران، در پذيرش، اولويت خواهند داشت. و شرايط اختصاص ي و

حداقل مدر ك مورد نياز هر رشته در جدول شماره 1 درج شده اس ت كه بايد با توجه به آ ن نسب ت به ثبت نام اقدام نماييد.


)

داخل اين كادر چيزي ننويسيد شماره پرونده

فرم ثب تنام در آزمون كارشناسان رسمي دادگستري براي درخواست پروانه كارشناسي سال 1389

از كانون كارشناسان رسمي استان.............................................................................................................................................كد استان )................(

نام استان و كد آن را در محل مشخص شده بنويسيد

لطفاً يك قطعه عكس

3 خود را با چسب ×4

ماتيكي يا مايع در اين

محل بچسبانيد

1 جنس: زن مرد 2 وضعيت تأهل: متأهل مجرد

3 نام خانوادگي: ......................................................................................................

4 نام: ............................................................................ 6 تاريخ تولد: روز ماه سال

5 نام پدر: ............................................................... 7 محل تولد: ........................................................................................

8 شماره شناسنامه: 9 شماره كد ملي:

10 وضعيت سربازي: خدمت كرد هام معافم 11 مشمول نيستم

12 مشخصات تحصيلي: )توجه: به مرتبط بودن مدركتان با رشته مورد تقاضا و سپري شدن حداقل 5 سال از اخذ مدركتان در رشت ههاي رديف 1 تا 31 و داشتن 15 سال سابقه در رشت ههاي 32 تا 35 تا روز ثب تنام توجه نماييد.(

مدرك تحصيلي نام دانشگاه رشته تحصيلي گرايش

تاريخ فراغت از تحصيل

روز ماه سال

ليسانس

فوق ليسانس

دكتري

ساير داراي شرايط تبصره 6 هستم )توجه: اگر مشمول تبصره 6 صفحه 2 دفترچه هستيد در مقابل كلمه ساير نيز علامت ضربدر بزنيد و ضمن معرفي خود تصوير مدارك لازم را ضميمه كنيد.(

13 متقاضي آزمون رشته: 14 منطقه مورد تقاضا براي كارشناسي:

نام رشته كارشناسي كد رشته

كارشناسي

شماره يا نام منطقه ) ( نام شهرستا نها يا شهر به ترتيب اولويت *

-5 -4 -3 -2 -1

-10 -9 -8 -7 -6

* توجه داشته باشيد كه اولاً شهرهاي مورد نظر حتماً بايد در يك منطقه قرار داشته باشند. ثانياً مقيم بودن متقاضي در شهرهاي مورد تقاضا )غير از مركز استان( در شرايط مساوي از اولويت برخوردار است.

15 آدرس پست الكترونيكي:

16 شماره تلفن جهت دريافت پيام فوري: 17 نشاني دقيق و كدپستي ده رقمي محلي كه مايليد با شما مكاتبه شود:

شماره كد شهر 1- محل

سكونت: كدپستي:

-1 آدرس:

-2

-2 محل

كار: كدپستي:

آدرس:

-3

همراه:

اينجانب فرزند بدينوسيله تأييد م ينمايم كليه شرايط مندرج در آگهي انتخاب كارشناس

رسمي را دارم و صراحتاً اعلام م يدارم، هيچگونه سوءپيشينه كيفري ندارم و به هيچ يك از انواع مواد مخدر معتاد نيستم و متعهد م يشوم كليه قوانين و

مقررات شورا يعالي كارشناسان رسمي را رعايت نمايم و درصورت احراز عدم صحت مراتب يا كوتاهي در انجام دادن تعهدات مربوطه، كانون كارشناسان

رسمي دادگستري u1605 مجاز است بر طبق ضوابط و مقررات موجود در مورد اينجانب اقدام نمايد و حق هيچگونه اعتراض نخواهم داشت. ضمناً موظفم هرگونه

تغيير در نشاني پستي خود را سريعاً به طور مكتوب به كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان متبوع اعلام نمايم.

شماره و تاريخ فيش پرداختی : امضاء و تاريخ: اثر انگشت سبابه دست راست


كد

استان نام استان جدول شماره 2- نام و كد شهرمحل مورد تقاضا براي كارشناسي

11/1 تهران استان تهران

11/2 البرز استان البرز

12 اصفهان منطقه 1 (اصفهان، نجف آباد، فلاورجان، خمين يشهر، دول تآباد) منطقه 2(اردستان، خور و بيابانك، كوهپايه، نائين) منطقه 3(سميرم، شهرضا، دهاقان، زري ن شهر، مبارك ه)

منطقه 4(كاشان، نطنز، آران و بيدگل، شاهي نشهر، برخوار، ميمه، مهردشت، بادرود) منطقه 5(فريدن، فريدو نشهر، خوانسار، تيران، كرون، چادگان)

13 فارس منطقه 1 (شيراز، سپيدان، مرودشت، كوار، سروستان، فيروزآباد ) منطقه 2 (آباده، اقليد، ارسنجان، بوانات، پاسارگاد، صفاشهر) منطقه 3 (داراب، استبهان، زرين دشت، فسا،

ن يريز، جهرم) منطقه 4 (نورآباد ممسني، كازرون) منطقه 5 (لارستان، لامرد، قير و كازرين، مهر، فراشبند، خنج)

14 آذربايجان شرقي منطقه 1 (تبريز، بستا نآباد، اسكو، آذرشهر) منطقه 2 (مراغه، بناب، عج بشير، ملكان) منطقه 3 (مرند، جلفا، شبستر) منطقه 4 (سراب، هريس) منطقه 5 (اهر، كليبر،

ورزقان) منطقه 6 (ميانه، هشترود، چاراويماق)

15 مازندران منطقه 1 (ساري (كياسر و مياندور ود)، قائمشهر، بابل (بندپي، كتاب )، آمل (دابودشت)، نكا، بهشهر، جويبار، گياكلا، بابلسر، فريدون كنار) منطقه 2 (محمودآباد، نور، نوشهر،

چمستان، چالوس(كلاردشت)، عبا سآباد، تنكابن، رامسر) منطقه 3 (لاريجان، گلوگاه، سواد كوه (شيرگاه، زيرآب، پل سفيد)، كچور)

16 خوزستان منطقه 1 (اهواز، ملاثاني، حميديه، شاوور، دشت آزادگان) منطقه 2 (شوشش، انديمشك، دزفول، الوار گرمسيري) منطقه 3 (آبادان، خرمشهر، بندرامام، ماهشهر، اميديه،

آغاجاري، بهبهان، هنديجان) منطقه 4 (شوشتر، مسجد سليمان، لالي، انديكا، گتوند) منطقه 5 (رامهرمز، رامشير، هفتگل، باغملك، ايذه، دهدز)

17 خراسان رضوي

منطقه 1 (مشهد، چناران، فريمان، طرقبه، شانديز) منطقه 2 (قوچان، درگز، كلات، لط ف آباد، سرولايت ) منطقه 3 (ترب ت حيدريه، كاشمر، بردسكن، رشتخوار، بايگ،

خليل آباد، كوهسرخ، مه و لات (فيض آباد)، زاو ه) منطقه 4 (تربت جام، باخرز، تايباد، صالح آباد، خواف، سرخس ) منطقه 5 (بجستان، گناباد ) منطقه 6 (نيشابور، زبرخانه، ميان

جلگه) منطقه 7 (سبزوار، جوين، جقتاي، خوشاب، داورزن، ششتمد، نقاب)

18 گيلان منطقه 1 (رشت، بندرانزلي، آستانه اشرفيه، فومن، صومع هسرا، u1588 شفت، رودبار) منطقه 2 (آستارا، تالش، رضوانشهر، ماسال) منطقه 3 (لاهيجان، سياهكل، لنگرود، املش،

رودسر)

19 يزد منطقه 1 ( يزد، اردكان، تفت، صدوق، مهريز، ميبد) منطقه 2 (مهاباد، بافق، خاتم، ابركوه) منطقه 3 (طبس)

20 آذربايجان غربي منطقه 1 (اروميه، اشنويه، سلماس، نقده ) منطقه 2 (مهاباد، پيرانشهر، س ردشت، بوكان، مياندوآب ) منطقه 3 (خوي، ماكو، چالدران، قره ضياءالدين ) منطقه 4 (تكاب،

شاهي ندژ)

21 كرمان منطقه 1 (كرمان، شهدا و گلباف، راين ) منطقه 2 (رفسنجان، انار ) منطقه 3 (كوهبنان، راور، زرند) منطقه 4 (بافت، راُ بر، آرزوئيه، سيرجان، شهرباب ك ، بردسير ) منطقه 5

(بم، ريگان، فهرج) منطقه 6 (جيرفت، عنبرآباد، كهنوج، منوجان، رودبار، قلعه گنج، قارياب)

22 قزوين منطقه 1 (قزوين، البرز، آبيك) منطقه 2 (بوئي نزهرا، تاكستان)

23 قم منطقه 1 (قم، جعفريه، خلجستان، قنوات، كهك)

24 كرمانشاه منطقه 1 (كرمانشاه، سنقر، كنگاور، صحنه، هرسين، روانسر، اسلام آباد غرب ) منطقه 2 (سرپل ذهاب، قصرشيرين، گيلانغرب، دالا ه و، نفت شهر، سومار ) منطقه 3 (پاوه، ثلاث،

باباجاني، جوانرود)

25 اردبيل منطقه 1 (اردبيل، نمين، نير، مشكي نشهر، سرعين) منطقه 2 (خلخال، كوثر) منطقه 3 (گرمي، بيله سوار، پار سآباد، اصلانروز)

26 گلستان منطقه 1 (گرگان، آق قلا، علي آباد، كردكوي، بندرگز، بندر تركمن، گميشان) منطقه 2 (گنبد، مراوه تپه، كلاله، گاليكش، مينو دشت، راميان، آزادشهر، داشلي برون (اينچ ه

27 لرستان منطقه 1 (خر مآباد، نورآباد، الشتر، پلدختر، كوهدشت) منطقه 2 (اليگودرز، ازنا، بروجرد، دورود)

28 همدان منطقه 1 (همدان، بهار، رزن، كبودرآهنگ) منطقه 2 (نهاوند، تويسركان، ملاير، اسدآباد)

29 زنجان منطقه 1 (زنجان، ابهر، خرمدره، سلطانيه، طارم (آب بر)، قيدار، ايجردود، ماهشان، دندي)

30 سيستان و بلوچستان منطقه 1 (زاهدان، ميرجاوه، خا ش) منطقه 2 (زابل، دوست م حمد، زهك ) منطقه 3 (ايرانشهر، چابهار، بزمان، سراوان، سرباز، سيب و سوران، كنارك، نگور، ني ك شهر، دلگان،

دشتياري)

31 مركزي منطقه 1 (اراك، شازند، آشتيان، تفرش، خنداب، فراهان، كميجان) منطقه 2 (ساوه، زرنديه، نوبران) منطقه 3 (دليجان، محلات، خمين)

32 چهارمحال و بختياري منطقه 1 (شهركرد، بروجن، فارسان) منطقه 2 (گيار و اردل) منطقه 3 (كوهرنگ و لردگان)

33 كردستان منطقه 1 (سنندج، دهگلان، كامياران، موچش) منطقه 2(قروه، سريش آباد، حسن آباد، ياسوكند، بيجار) منطقه 3 (سقز، بانه، ديواندره) منطقه 4 (مريوان، سروآباد)

34 هرمزگان منطقه 1 (بندرعباس، بندر خمير، رودان، حاج يآباد، ميناب) منطقه 2 (بستك، بندرلنگه، پارسيان، جاسك) منطقه 3 (قشم، ابوموسي، هرمز، كيش)

35 بوشهر منطقه 1 ( بوشهر، برازجان، تنگستان، دشتي، سعدآباد، شبانكاره، دلوار) منطقه 2 (بندرريگ، ديلم، دير، جم، عسلويه) منطقه 3 (جزيره خارك)

36 كهكيلويه و بويراحمد منطقه 1 (ياسوج، بويراحمد، دنا) منطقه 2 (دهدشت، بهمئي، چرام) منطقه 3 (گچساران، باشت)

37 خراسان جنوبي منطقه 1 (بيرجند، سربيشه) منطقه 2 (درميان، قاين، سرايان، فردوس) منطقه 3 (بشرويه، نهبندان)

38 خراسان شمالي منطقه 1 (بجنورد، شيروان، مانه و سملقان، اسفراين، فاروج) منطقه 2 (گرمه و جاجرم)

41 سمنان منطقه 1 (سمنان، گرمسار) منطقه 2 (دامغان، شاهرود)

81 ايلام منطقه 1 (ايلام، ايوان غرب، شيروان، چرداول، مهران، ملكشاهي) منطقه 2 (در هشهر، آبدانان) منطقه 3 (دهلران)

( 9)

كد

استان نام استان جدول شماره 3-آدرس كانو نهاي كارشناسان رسمي دادگستري استانها

11/1 تهران

11/2 البرز

- تهران بزرگراه مدرس خيابان شهيد دستگردي شرقي(ظفرسابق) نبش خيابان شهيد فريد افشار شماره 185

23852360 - فكس: 22260690 -23852250 19198 * تلفن 23851 - كدپستي: 16311

12 اصفهان اصفهان، خيابان بزرگمهر، چهارراه نورباران، خيابان 22 بهمن، شمال شرقي مجموعه اداري اميركبير مجاور آزادراه شهيد

2645600 - فكس: 2645607 - صياد شيرازي* تلفن: 6

2345295 - فكس: 2345293 - 13 فارس شيراز، 20 متري سينما سعدي، خيابان هدايت غربي، كوچه شماره 8، پلاك 24 * تلفن: 6

- 14 آذربايجان شرقي آذربايجان شرقي، تبريز، سربالايي اول كوي وليعصر، انتهاي خيابان نظام، ميدان كارشناس پلاك 46 * تلفن: 3337484

فكس: 3337767

-2222167- 15 مازندران مازندران، ساري، خيابان مازيار، جنب دادگاه تجديدنظر، ساختمان سينا، طبقه دوم* تلفن: 2228158

فكس: 228159

3795067 - فكس: 3791174 - 16 خوزستان اهواز، كمپلو، خيابان انقلاب، جنب پزشكي قانوني* تلفن: 8

17 خراسان رضوي مشهد، بلوار مل كآباد، بعد از سه راه خيام، قطعه 3، پلاك 305 * تلفن: 7623952 - فكس: 7655234

18 گيلان گيلان، رشت، بلوار شهيد انصاري، خيابان بهاران، نبش بهار 6، پلاك 144 * تلفن: 7721171 - فكس: 7723196

19 يزد يزد، خيابان فرخي، كوچه دادگستري، ب نبست آخر* تلفن: 6262332 - فكس: 6268228

-2245467- 20 آذربايجان غربي آذربايجان غربي، اروميه، خيابان دانش يك، ساختمان u1570 آذربايجان، طبقه چهارم* تلفن: 22362140

فكس: 2245468

21 كرمان كرمان ، خيابان فلسطين (صمصام) حد فاصل كوچه 10 و 12 * تلفن: 222238831 - فكس: 2265502

3356820 - فكس: 3338617 - 22 قزوين قزوين بلوار حك مآباد، نبش كوچه فرشته، پلاك 71 * تلفن: 26

23 قم قم، بعد از فلكه جهاد، قبل از كوچه 56 ، جنب بانك تجارت، پلاك 788 * تلفن: 7703855 - فكس: 7761075

24 كرمانشاه كرمانشاه، چهارراه ارشاد، بين خيابان بنت الهدي و خيابان شيرين سابق، كوچه شيري، پلاك 25 * تلفن: 8238107 - فكس: 8231526

25 اردبيل اردبيل، ميدان بسيج، اول خيابان حافظ* تلفن: 7725501 - فكس: 7725500

26 گلستان گرگان، خيابان بهشتي، روبروي دادگستري، طبقه فوقاني ورودي پاساژ رمضاني* تلفن: 2223944 - فكس: 2223945

27 لرستان لرستان، خر مآباد، خيابان امام خميني، روبروي دادگستري استان پلاك 1056 * تلفن: 2254150 - فكس: 2254150

28 همدان همدان، ميدان دانشگاه، ابتداي خيابان بي نالنهرين، ساختمان جي، طبقه سوم* تلفن: 8351000 فكس: 8256136

29 زنجان زنجان، خيابان سعدي شمالي، ساختمان ستاره شهر، طبقه اول، واحد 103 * تلفن: 5264040 - فكس: 3260005

30 سيستان و بلوچستان زاهدان، اداره كل راه و ترابري استان* تلفن: 3225458 - فكس: 3260005

31 مركزي اراك، خيابان امام خميني(ره)، هفده متري ملك* تلفكس: 2229016

32 چهارمحال و بختياري شهركرد، خيابان حافظ شمالي، نرسيده به خيابان لاهوري، پلاك 316 * تلفكس: 2222912

* 33 كردستان سنندج، خيابان آبيدر، جنب شركت گاز، خيابان تكيه و چمن، كوچه شقايق 2، دست راست،درب دوم،پلاك 23

تلفن: 3238463 - فكس: 3246619

34 هرمزگان بندرعباس، ميدان ابوذر، جنب دادگستري، ساختمان گلستان، طبقه اول* تلفن: 2232623 - فكس: 2234658

35 بوشهر بوشهر، خيابان بهشت صادق، نرسيده به چهارراه فضيلت، كوچه فردوس* تلفن: 2541254 - فكس: 2541196

36 كهكيلويه و بويراحمد ياسوج، خيابان معلم، شاهد 24 ، پلاك 3* تلفن: 2226245 - فكس: 3338128

0561- 37 خراسان جنوبي بيرجند، خيابان مدرس 46 ، عدالت 10 ، پلاك 42 * فكس 4422999

0584- 38 خراسان شمالي بجنورد صندوق پستي 1166 * تلفكس: 2310429

35196 تلفن 3325350 - فاكس 3336978 - 41 سمنان (مدارك به تهران ارسال شود)سمنان -گلشهر پژوهش پلاك 76 كد پستي 16183

81 ايلام (مدارك به كرمانشاه ارسال شود) ايلام بلوار شهيد بهشتي سازمان صنايع و معادن مهندس نادر رضائي منش *

3361723 - 09183410822 تلفن : 3346019

 

*تذكر خيلي مهم:

متقاضيانكليه رشته ها مخصوصاً متقاضيان رشته هاي، امور وسائط نقليه موتوري زميني، تشخيص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت و تعيين

نفقه به شرايط تعيين شده در جدول شماره 1 توجه كامل داشته باشند.كه علاوه بر ارسال تصوير گواهيهاي مورد نظر هنگام ثبت نام، اصل

آنها را بعد از اعلام قبولي در مرحله اول يا همزمان براي حضور در مصاحبه علمي و فني بايد ارايه و تحويل نمايند و بديهي است كه مدارك

مورد نظر بايدكاملاً واضح و روشن و بيان گر اشتغال عملي متقاضي در امور مربوط باشد. به گواه يهاي كلي و مبهم و تاييد نشده ترتيب اثر

داده نمي شود.

دركليه موارد اولاً ملا ك محاسب ه سنوات ، تاريخ روز ثب تنام م يباشد. ثانياً تشخيص معتبر بودن كليه مدارك در بدو امر كميسيون تشخيص

صلاحيت هاي علمي و فني هر رشته و در نهايت با كميسيون ماده 13 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري خواهد بود.

در رديف 12 نام دانشگاه و رشته تحصيلي و گرايش آن و تاريخ دقيق فراغت از تحصيل را كه در دانشنامه شما درج شده است، بنويسيد. اگر به عللي

دسترسي به اصل دانشنامه براي تهيه كپي ميسر نباشد، بايد تصوير گواهي موقت فراغت از تحصيل، عك سدار و ممهور به مهر امور آموزشي دانشگاه ارايه

بزنيد. در رديف 13 نام  شود. و اگر داراي شرايط پيش بيني شده در تبصره 6 صفحه 2 دفترچه هستيد، در مربع پيش بيني شده دراين رديف علامت

رشت ه كارشناسي انتخابي خود را بنويسيد. شماره كد رشته را با توجه به جدول شماره 1 از صفحه 3 و 4 اين دفترچه انتخاب و در محل مربوط درج نماييد.

در رديف 14 نام منطقه و شهرستا نهاي آن منطقه را كه براي كارشناسي در آن ثبت نام م يكنيد، بنويسيد وكد استان را از جدول شماره 2 كه در

صفحه 9 اين دفترچه چاپ شده است انتخاب و در محل مربوط درج نماييد. دقت كنيد، اشتباه نشود. كد رشته با نام رشته مورد تقاضا حتماً همخواني

داشته باشد. به متقاضياني كه محل اقامتشان با محل مورد تقاضا فاصله كمتري (حدود 100 كيلومتر) دارد و يا با وسائط نقليه عمومي در مدت

1 تا 2 ساعت امكان حضور وجود دارد، اجازه داده م يشود، ساير شهرهاي آن منطقه را نيز در صورت تمايل انتخاب نمايند، كه در صورت

عدم احراز حد نصاب در انتخاب اول و نياز شهرستا نهاي بعدي و داشتن حدنصاب لازم، براي انتخا بهاي بعدي منظور شوند. شايان ذكر است

كه مقيم بودن در شهرستان مورد تقاضا (غير از مركز استان) نوعي امتياز محسوب مي شود، و در شرايط مساوي متقاضي مقيم، اولويت خواهد داشت. در

مورد پذيرش كارشناس براي استان هاي تهران و البرز به شرح زير عمل خواهد شد.

« استان تهران » فقط كافي است كه « : منطقه مورد تقاضا براي كارشناسي » متقاضيان استان تهران، در بند 14 فرم ثبت نام، بعد از جمله

را بنويسند . (بعد از برگزاري آزمون هاي كتبي و شفاهي ، نظر كساني كه حد نصاب لازم را احراز نمايند درباره محل مورد تقاضاي

كارشناسي آنان اخذ و بر حسب تقدم فضلي و نياز حوزه مورد تقاضا نسبت به معرفي آنان براي طي مراحل بعدي اقدام خواهدشد). و با توجه

منطقه مورد تقاضا براي » به تصويب تشكيل استان البرز ، متقاضيان كارشناسي در استان البرز در بند 14 فرم ثبت نام بعد از جمله

اكتفا خواهند نمود . « استان البرز » فقط به نوشتن « كارشناسي

در رديف 15 آدرس پست الكترونيكي خود را (اگر داريد)، بنويسيد. در رديف 16 شماره تلفنهايي را كه در مواقع ضروري ميتوان با شما تماس گرفت يا

پيام داد درج كنيد. سه محل براي درج سه شماره تلفن ثابت و يك محل براي درج كد شهر و يك محل براي درج شمار ه تلفن همراه در نظر گرفته شده

است. در رديف 17 نشاني دقيق پستي محل اقامت و محل كار خود را در محل مربوط بنويسيد و محلي را كه مايليد مكاتبات با شما به آن آدرس

در روي محل مورد نظر مشخص و كدپستي ده رقمي آن محل را در جدول تعيين شده درج نماييد و اگر بعللي انجام شود با درج علامت

در آدرس پستي شما تغييري حاصل شود، آدرس جديد را سريعاً به كانون مربوط كتباً اعلام نماييد. پس از اطمينان از تكميل فرم ثبت نام و در

نهايت امر با درج نام و نام خانوادگي و نام پدر و شماره و تاريخ فيش پرداخت حق ثب تنام، در محل پيش بيني شده در متن تعهدنامه ذيل فرم ثبتنام و

نقش اثر انگشت سبابه دست راست در محل پي شبيني شده، آنرا امضاء و سه نسخه كپي خوانا از آن تهيه كنيد، يكي را در نزد خود نگهداريد و دو

نسخه ديگر را همراه با اصل مدارك خواسته شده جهت ارسال به كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان متبوع خود كه آدرس آن در

جدول شماره 3 (صفحه 9) اين دفترچه چاپ شده است، در داخل پاكت قرار دهيد و به باجه پست يا كانون استان محل سكونت خود تحويل داده و

رسيد آن را تا روز دريافت كارت ورود به جلسه امتحان نگهداري فرماييد.

( 11)

* نكات مهم:

چون كانون كارشناسان استان سمنان بوسيله كانون استان تهران و كانون استان ايلام به وسيله كانون استان كرمانشاه سرپرستي و اداره

م يشود، لذا داوطلبان مقيم استا نهاي مذكور پاكت محتوي مدارك ثبت نام خود را پس از u1583 درج نام و كد استان متبوع، بايد به نشاني كانون

استان سرپرست ارسال نمايند.

-10 نحوه گزينش نهايي

گزينش نهايي در هر يك از رشت ههاي امتحاني از بين شرك تكنندگان در آزمون هر منطقه ك ه حد نصاب نمره علمي لازم را براي شهرستان

مورد نظر احراز نمايند، با توج ه به ضواب ط مربوط و براسا س نمر ه كل آزمو ن و نياز شهرستان، انجا م خواهد شد.

تبصره 21 - حدنصاب نمره علمي هر رشته در هر منطقه بعد از برگزاري آزمون، با توجه به نياز شهرستا نهاي آن منطقه بوسيله شورايعالي

كارشناسان تعيين م يشود.

تبصره 22 - بهتر است ثبت نام براي شهرستاني كه متقاضي مقيم آ ن است صورت گيرد در غير اين صورت انتخاب شهرستا نهاي موجود در

همان منطقه بلامانع است. به شرطي كه متقاضي تعهد نمايد در صورت ارجاع امور كارشناسي ملزم باشد در اسرع وقت در محل مورد نظر

حضور يابد. شايان ذكر است كه متقاضي نميتواند ساكن يك استان باشد و براي استاني ديگر ثبتنام نمايد. ضمناً كساني كه در

آزمون كتبي و شفاهي سال هاي 1384 تا 1389 شركت كرده و پرونده آنان براي بررسي صلاحيت هاي لازم به كميسيون ماده 13 قانون كانون

كارشناسان رسمي دادگستري ارسال شده است و هنوز جواب قطعي مبني بر رد يا قبول دريافت نكردهاند، در صورت تمايل ميتوانند مطابق

مفاد اين دفترچه در آزمون سال جاري ثبتنام نمايند. و آزمون متقاضياني كه در سا لهاي قبل براي رشت ههاي: پزشكي، صنايع دستي،

زبا نهاي غير انگليسي، فناوري نانو، بيوتكنولوژي، موسيقي ثب تنام كرد هاند، ثب تنامشان همچنان معتبر است و آزمونشان متعاقباً برگزار خواهد

شد، فقط اگر آدرس يا شماره تماس تغيير كرده است لطفاً در اسرع وقت مراتب را كتباً به مديريت هماهنگي آزمون ها و همچنين كانون مربوط

اعلام دارند.

كليه متقاضيان علاوه بر ارتباط با كانون استان متبوع خود ميتوانند از طريق مراجعه به وبسايت شورايعالي كارشناسانرسمي به نشاني

از اخبار و اطلاعات مربوط به آزمون ها مطلع شوند. ضمناً پست الكترونيكي شورايعالي كارشناسان رسمي ،WWW.SCIOE.ORG

021 ) ميباشد. - تلفن : 23851 فاكس : 23852805 ) scioeorg@scioe.org دادگستري

تبصره 23 - هر كس بايد فقط براي يك رشته كارشناسي ثب تنام نمايد. اما اگر كسي واجد شرايط براي رشته ديگري هم باشد، در صورت

تمايل م يتواند براي رشته ديگري نيز ثبت نام نمايد ولي بايد توجه داشته باشد كه اولاً اگر برگزاري آزمون هر دو رشته در يك زمان

باشد، فقط در امتحان يكي از دو رشته مورد علاقه خود م يتواند شركت نمايد. ثانياً در صورت پذيرفته شدن در هر دو u1585 رشته فقط

در يكي از رشت ههاي مورد علاقه پروانه كارشناسي صادر م يشود.

تبصره 24 - شايان ذكر است كه طبق ماده 7 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري، برگزاري آزمون ساليانه و تأمين و تربيت كارشناس

در رشت ههاي مختلف يكي از وظايف شورا يعالي است كه با هماهنگي با رؤساي محترم كانو نها و دادگستري استا نها، انجام م يشود. و

محسوب نم يشود ولي بسياري از كساني كه ولو شغل و سمت مهمي هم دارند مشتاقانه « شغل » « كارشناسي » همانطور كه قبلاً نيز ذكر شد

نايل م يشوند و لذا مجدداً يادآور « پروانه كارشناسي رسمي » در آزمون شركت م يكنند و در صورت طي موفقيت آميز مراحل به دريافت

م يشود كه كانون كارشناسان پس از صدور پروانه كارشناسي اسامي كساني را كه مفتخر به دريافت پروانه كارشناسي م يشوند، ضمن درج

عكس و مشخصات و صلاحيت آنان در كتاب اسامي كارشناسان كانون، نسبت به معرفي آنان به مراجع ذيربط اقدام م ينمايد و بديهي است كه

ايجاد و تأمين كار براي كارشناسان خارج از وظايف كانون ها است.

*هرگونه تغيير در آدرس پستي و شماره تلفن خود را بطور مكتوب سريعاً به كانون كارشناسان متبوع خود اعلام فرماييد. *

سال 1391منبع :

دفترچه ثبت نام جذب و گزینش آزمون کارشناس رسمی دادگستری ، شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری


( 1 Vote )

Last Updated (Saturday, 02 November 2013 17:17)

 
سید مهرداد جوادی