پس از تکمیل خدمات کارشناسی پیامک نحوه تسویه حساب و دریافت گزارش نهایی خدمتتان ارسال خواهد شد
پیشرفتمستندات (روز)زمان تحویلتاریخ درخواستنام آقای / خانمدرخواست کنندهموضوعشهراستانعنوان کارشناسیگروه ردیف
90٪در حال انجام71400/10/27دانشحقیقیتعیین قیمت رایانهسلماساذربایجان غربیکامپیوتر و فناوری اطلاعاتصنایع و فنون1
100%تکمیل61400/10/27طورانیحقیقیتعیین اصالت ایمیلاردکان یزدجرایم رایانه‌ایمدیریت و خدمات عمومی و اداری2
100%تکمیل61400/10/27حمزه ایحقیقیتعیین مختصات عرصهاصفهاناصفهانامور ثبتیراه و ساختمان و نقشه برداری3
100%تکمیل61400/10/27یعقوبیحقیقیتعیین اصالت ایمیلکرمانشاهکرمانشاهجرایم رایانه‌ایمدیریت و خدمات عمومی و اداری4
100%تکمیل51400/10/28صمدی آذرحقیقیتعیین مختصات عرصهپهلهایلامامور ثبتیراه و ساختمان و نقشه برداری5
80٪در حال انجام71400/10/28جعفری مقدم فردحقیقیارزیابی مالکت معنوی طرح ایرانگردیمجنسمنانایران گردی و جهانگردیصنایع و فنون6
80٪در حال انجام71400/10/28بیانیحقیقیتعیین علت تصادفتهرانتهرانوسائط نقلیه موتوری زمینیحمل و نقل و ترابری7
80٪در حال انجام71400/10/28قریبحقیقیارزیابی قیمت سیمکارتساوهمرکزیبرق الکترونیک و مخابراتصنایع و فنون8
100%تکمیل51400/10/28خاقانیحقیقیارزیابی قیمت لوازم خانگی و اداریاراکمرکزیلوازم خانگی و اداریارزیابی اموال منقول و نفقه9
100%تکمیل51400/10/28صرافحقیقینقشه برداری زمینتهرانتهراننقشه برداریراه و ساختمان و نقشه برداری10
90٪در حال انجام61400/10/28نقبائیحقیقیتعیین علت تصادفتهرانتهرانوسائط نقلیه موتوری زمینیحمل و نقل و ترابری11
60٪در حال انجام71400/10/29نصری شنگل آبادحقیقیتعیین اصالت ایمیلقزوینقزوینجرایم رایانه‌ایمدیریت و خدمات عمومی و اداری12
80٪در حال انجام51400/10/29علویحقیقیارزیابی قیمت املاکسروابادکردستانراه و ساختمانراه و ساختمان و نقشه برداری13
100%تکمیل41400/10/29حاجی عباسحقیقینقشه برداری زمینزنجانزنجاننقشه برداریراه و ساختمان و نقشه برداری14
80٪در حال انجام51400/10/29شاهرودیحقیقیقیمت گوشت ماهیزنگی ابادکرمانشیلاتکشاورزی و منابع طبیعی15
100%تکمیل41400/10/29آرامحقیقیتعیین قیمت رایانهتهرانتهرانکامپیوتر و فناوری اطلاعاتصنایع و فنون16
80٪در حال انجام51400/10/29بهرامیحقوقیبررسی جعل اوراق عسلویهبوشهرتشخیص اصالت خط امضا اثر انگشتمدیریت و خدمات عمومی و اداری17
80٪در حال انجام41400/10/30یگانیحقیقیارزیابی قیمت املاکسنندجکردستانراه و ساختمانراه و ساختمان و نقشه برداری18
80٪در حال انجام41400/10/30برهانیحقیقیتعیین قیمت مبلمان چوبیکاشاناصفهانصنایع چوبصنایع و فنون19
60٪در حال انجام51400/10/30داودی فرحقیقینقشه برداری زمینکرمانکرماننقشه برداریراه و ساختمان و نقشه برداری20
50٪در حال انجام61400/10/30زمانی زادهحقیقیتعیین قیمت رایانهتهرانتهرانکامپیوتر و فناوری اطلاعاتصنایع و فنون21
50٪در حال انجام61400/10/30نورانیحقیقیارزشیابی طرح شهرسازیپاتاوهکهگیلویه وبویراحمدمعماری و شهرسازیراه و ساختمان و نقشه برداری22
60٪در حال انجام51400/10/30قره گزلیحقیقیارزیابی کارخانهسدهفارسبرق ماشین و تأسیسات کارخانجاتصنایع و فنون23
40٪در حال انجام61400/11/1حسنیحقیقیارزیابی قیمت تجهیزاتبندرگزگلستاننساجی و رنگرزیصنایع و فنون24
100%تکمیل21400/11/1گلزاریحقیقیارزیابی قیمت سیمکارتاردبیلاردبیلبرق الکترونیک و مخابراتصنایع و فنون25
50٪در حال انجام41400/11/1فرمانیحقیقیارزیابی قیمت ساعتنوبندگانفارسساعت و جواهراتارزیابی اموال منقول و نفقه26
50٪در حال انجام41400/11/1فؤاد مرعشیحقیقیارزیابی قیمت محصول فلزیانارستانبوشهرفلزاتصنایع و فنون27
30٪در حال انجام71400/11/1گیلانیحقیقیتعیین قیمت رایانهخرم ابادلرستانکامپیوتر و فناوری اطلاعاتصنایع و فنون28
100%تکمیل21400/11/1فربهحقیقیارزیابی قیمت سیمکارتاهوازخوزستانبرق الکترونیک و مخابراتصنایع و فنون29
50٪در حال انجام41400/11/1مهدویحقیقیتاییدیه قدمت عتیقهارومیهاذربایجان غربیاشیاء عتیقه و احجار کریمه و موزه‌ایارزیابی اموال منقول و نفقه30
70٪در حال انجام31400/11/1عزیزیان اصفهانیحقیقیتعیین علت سانحه آتش سوزیقزوینقزوینآتش نشانی و آتش سوزیایمنی و حوادث31
40٪در حال انجام51400/11/1شاملوحقیقیترجمه مستنداتنهبندانخراسان جنوبیزبان انگلیسیمدیریت و خدمات عمومی و اداری32
70٪در حال انجام31400/11/1بایبوردیحقیقیتعیین علت سانحه آتش سوزیقدمگاهخراسان رضویآتش نشانی و آتش سوزیایمنی و حوادث33
70٪در حال انجام31400/11/1مقدم ضیابریحقیقیتعیین درصد تقصیر حادثهگزیکخراسان جنوبیکار و کارگری و حوادث ناشی از کارمدیریت و خدمات عمومی و اداری34
30٪در حال انجام41400/11/2حیاتی گرجانحقیقیتعیین علت سانحهتهرانتهرانوسائط نقلیه دریایی و غواصیحمل و نقل و ترابری35
20٪در حال انجام71400/11/2سلامتیحقیقیتعیین ارزش لوازم آزمایشگاهی هشتگردالبرزعلوم آزمایشگاهیپزشکی36
30٪در حال انجام41400/11/2مجاهدحقیقیارزیابی قیمت محصول فلزیشربیاناذربایجان شرقیفلزاتصنایع و فنون37
40٪در حال انجام31400/11/2شیدفرحقیقینقشه برداری زمینتنکابنمازندراننقشه برداریراه و ساختمان و نقشه برداری38
40٪در حال انجام31400/11/2علی پور اسکندانیحقیقیتعیین علت تصادفتهرانتهرانوسائط نقلیه موتوری زمینیحمل و نقل و ترابری39
50٪در حال انجام21400/11/2عباس محمدزمانیحقیقیتعیین ارزش لوازم آزمایشگاهی گلزارکرمانعلوم آزمایشگاهیپزشکی40
40٪در حال انجام31400/11/2محرابیحقیقیارزشیابی طرح شهرسازیدیزیچهاصفهانمعماری و شهرسازیراه و ساختمان و نقشه برداری41
20٪در حال انجام61400/11/2خیام نیاحقیقیتعیین علت سانحه هواییتهرانتهرانوسائط نقلیه هواییحمل و نقل و ترابری42
20٪در حال انجام71400/11/2محبیحقیقیبررسی جعل اوراق ارومیهاذربایجان غربیتشخیص اصالت خط امضا اثر انگشتمدیریت و خدمات عمومی و اداری43
20٪در حال انجام61400/11/2عباسیحقیقیارزیابی ضریب عوارض گمرکیبردخونبوشهرامور گمرکیمدیریت و خدمات عمومی و اداری44
5%نقص مدارک41400/11/3رستمی نیا سانیحقیقیتعیین علت تصادفقوشچیاذربایجان غربیوسائط نقلیه موتوری زمینیحمل و نقل و ترابری45
5%نقص مدارک31400/11/3شیروانی دستگردیحقیقیارزیابی کیفی محصول چاپیکتالم وسادات شهرمازندرانچاپ و چاپخانهصنایع و فنون46
5%نقص مدارک71400/11/3امینیحقیقیارزیابی کارخانهاصفهاناصفهانبرق ماشین و تأسیسات کارخانجاتصنایع و فنون47
5%نقص مدارک61400/11/3شاه بهرامی مقدمحقیقیقیمت گوشت ماهیدوزدوزاناذربایجان شرقیشیلاتکشاورزی و منابع طبیعی48
5%نقص مدارک61400/11/3خسروی بابادیحقیقیتعیین ارزش تجهیزات آبرسانیاصفهاناصفهانامور آبکشاورزی و منابع طبیعی49
5%نقص مدارک61400/11/3محبوبی نژادحقیقیبررسی جعل اوراق باب انارفارستشخیص اصالت خط امضا اثر انگشتمدیریت و خدمات عمومی و اداری50
5%نقص مدارک71400/11/3نوریحقیقیتعیین علت تصادفتهرانتهرانوسائط نقلیه موتوری زمینیحمل و نقل و ترابری51
5%نقص مدارک71400/11/3یزدانیحقیقیداوری کارگر و کارفرماارومیهاذربایجان غربیروابط کار و کارگریمدیریت و خدمات عمومی و اداری52
5%نقص مدارک51400/11/3فلاح طوله کلاییحقیقیارزیابی قیمت ساعتتهرانتهرانساعت و جواهراتارزیابی اموال منقول و نفقه53
5%نقص مدارک21400/11/3ابطحیحقیقیارزیابی قیمت املاکاستانهمرکزیراه و ساختمانراه و ساختمان و نقشه برداری54
5%نقص مدارک31400/11/3رستمیانحقیقیتعیین مالکیت معنوی اختراعکرمانکرمانالکتروشیمی پتروشیمی فرآورده‌های شیمیاییصنایع و فنون55
5%نقص مدارک31400/11/3مراقبیحقیقیتعیین اصالت ایمیلبوشهربوشهرجرایم رایانه‌ایمدیریت و خدمات عمومی و اداری56
5%نقص مدارک31400/11/3لعل قادریحقیقیتعیین مختصات عرصههیدجزنجانامور ثبتیراه و ساختمان و نقشه برداری57
5%نقص مدارک21400/11/3پارسانیاحقیقیارزیابی قیمت املاکبیرجندخراسان جنوبیراه و ساختمانراه و ساختمان و نقشه برداری58
5%نقص مدارک61400/11/3انوشیروانی تفرشیحقیقیتعیین قیمت رایانهارومیهاذربایجان غربیکامپیوتر و فناوری اطلاعاتصنایع و فنون59