پس از تکمیل خدمات کارشناسی پیامک نحوه تسویه حساب و دریافت گزارش نهایی خدمتتان ارسال خواهد شد
پیشرفتمستندات (روز)زمان تحویلتاریخ درخواستنام آقای / خانمدرخواست کنندهموضوعشهراستانعنوان کارشناسیگروه ردیف
100%تکمیل71402/6/31احمد پور رستمیحقیقیگزارش صحت خدمات پرستاراسدیهخراسان جنوبیپرستاریپزشکی1
100%تکمیل71402/6/31صفوت دارابیحقیقیارزیابی سهام بورسیکلاردشتمازندرانبورس و اوراق بها داراقتصادی و دارایی2
100%تکمیل71402/6/31حاجی سید جوادیحقیقیتعیین ارزش تجهیزات آبرسانیتهرانتهرانامور آبکشاورزی و منابع طبیعی3
100%تکمیل61402/7/1خاوازیحقیقیتعیین ارزش داروشرفخانهاذربایجان شرقیداروسازی و سم شناسیپزشکی4
90٪در حال انجام71402/7/1اختری تکلهحقیقیتعیین قیمت مصالح ساختمانیاصفهاناصفهانمهندسی عمرانراه و ساختمان و نقشه برداری5
100%تکمیل61402/7/1رستمیحقیقینقشه برداری زمینکرجالبرزنقشه برداریراه و ساختمان و نقشه برداری6
100%تکمیل61402/7/1علیجانیحقیقیبررسی جعل اوراق خامنهاذربایجان شرقیتشخیص اصالت خط امضا اثر انگشتمدیریت و خدمات عمومی و اداری7
90٪در حال انجام71402/7/1پرویزیحقیقینقشه برداری زمینیاسوجکهگیلویه وبویراحمدنقشه برداریراه و ساختمان و نقشه برداری8
100%تکمیل51402/7/2فدویحقیقیتعیین مختصات عرصهاصفهاناصفهانامور ثبتیراه و ساختمان و نقشه برداری9
90٪در حال انجام61402/7/2خیامباشیحقیقیارزیابی قیمت لوازم خانگی و اداریشهرکردچهارمحال وبختیاریلوازم خانگی و اداریارزیابی اموال منقول و نفقه10
80٪در حال انجام71402/7/2فاضلی پورحقیقیتاییدیه مساحت و موقعیت دفتر شرکت شیرازفارسامور حمل و نقل و ترابریحمل و نقل و ترابری11
80٪در حال انجام71402/7/2پور یونس لنگرودیحقیقیقیمت گوشت ماهیاستانهمرکزیشیلاتکشاورزی و منابع طبیعی12
80٪در حال انجام71402/7/2جعفر زادهحقیقیارزیابی کیفی خدماتتهرانتهرانمعماری داخلی و تزئیناتراه و ساختمان و نقشه برداری13
90٪در حال انجام61402/7/2اردلانیحقیقیارزیابی قیمت محصول فلزیلاهیجانگیلانفلزاتصنایع و فنون14
90٪در حال انجام61402/7/2نصرالهیحقیقیارزیابی قیمت سیمکارتاسفرورینقزوینبرق الکترونیک و مخابراتصنایع و فنون15
100%تکمیل51402/7/2سلطان الکتابیحقیقیتعیین قیمت خدمات سینماییملاثانیخوزستانتئاتر سینما هنرهای نمایشیفرهنگی و هنری و ورزشی16
80٪در حال انجام71402/7/2زعیم حسینیحقیقیارزیابی قیمت تجهیزاتحسن اباد تهراننساجی و رنگرزیصنایع و فنون17
100%تکمیل41402/7/3کارگرنژادسیستانیحقیقیتعیین علت سانحهکرمانشاهکرمانشاهوسائط نقلیه دریایی و غواصیحمل و نقل و ترابری18
100%تکمیل41402/7/3خدیوی اولقیحقیقیخدمات مالیاتییزدان شهرکرمانامور مالیاتیاقتصادی و دارایی19
80٪در حال انجام51402/7/3حاجی بابایی مصلح آبادیحقیقیخدمات مالیاتیبوشهربوشهرامور مالیاتیاقتصادی و دارایی20
100%تکمیل41402/7/3جلالی فردحقیقیتعیین قیمت مبلمان چوبیتهرانتهرانصنایع چوبصنایع و فنون21
60٪در حال انجام71402/7/3نوریحقیقیتعیین مالکیت معنوی اختراعخمیرهرمزگانالکتروشیمی پتروشیمی فرآورده‌های شیمیاییصنایع و فنون22
80٪در حال انجام51402/7/3مرادپورحقیقیتعیین قیمت فرشسهروردزنجانفرشصنایع و فنون23
70٪در حال انجام61402/7/3کشاورزحقیقیتعیین مالکیت معنوی اختراعفریممازندرانالکتروشیمی پتروشیمی فرآورده‌های شیمیاییصنایع و فنون24
60٪در حال انجام51402/7/4بهزادیحقیقیتعیین قیمت فرشبجنوردخراسان شمالیفرشصنایع و فنون25
50٪در حال انجام61402/7/4الماسیحقیقیتعیین ارزش بنای باستانیسمیرماصفهانباستان شناسی و حفظ آثار باستانیفرهنگی و هنری و ورزشی26
80٪در حال انجام41402/7/4معلمی شربیانیحقیقیارزیابی و تعیین قیمت معدنسمنانسمنانامور معادنصنایع و فنون27
100%تکمیل31402/7/4غفاریانحقیقیبهای خدمات کشاورزیخور فارسزراعت و اصلاح نباتاتکشاورزی و منابع طبیعی28
50٪در حال انجام71402/7/4بدیعیحقیقیتعیین مختصات عرصهاصفهاناصفهانامور ثبتیراه و ساختمان و نقشه برداری29
80٪در حال انجام41402/7/4زرینحقیقیارزیابی قیمت املاکتهرانتهرانراه و ساختمانراه و ساختمان و نقشه برداری30
80٪در حال انجام41402/7/4ثنایی فردحقیقیارزشیابی طرح شهرسازیسنندجکردستانمعماری و شهرسازیراه و ساختمان و نقشه برداری31
50٪در حال انجام61402/7/4قنبرزاده کاشیحقیقیارزیابی قیمت املاکگزبرخواراصفهانراه و ساختمانراه و ساختمان و نقشه برداری32
50٪در حال انجام61402/7/4عسکریحقیقیتعیین مالکیت معنوی اختراعافزرفارسالکتروشیمی پتروشیمی فرآورده‌های شیمیاییصنایع و فنون33
100%تکمیل31402/7/4عزیزیحقیقیتعیین علت سانحه آتش سوزیتهرانتهرانآتش نشانی و آتش سوزیایمنی و حوادث34
80٪در حال انجام41402/7/4هادویحقیقیترجمه مستنداتکرمانشاهکرمانشاهزبان عربیمدیریت و خدمات عمومی و اداری35
50٪در حال انجام61402/7/4ازادی کناریحقیقیتعیین قیمت مبلمان چوبیساریمازندرانصنایع چوبصنایع و فنون36
50٪در حال انجام71402/7/4جمالی زوارهحقیقیارزشیابی طرح شهرسازیشهرکردچهارمحال وبختیاریمعماری و شهرسازیراه و ساختمان و نقشه برداری37
30٪در حال انجام71402/7/5مینائیحقیقیتعیین علت سانحه هواییفیروزابادفارسوسائط نقلیه هواییحمل و نقل و ترابری38
50٪در حال انجام41402/7/5خطیبیحقیقیتعیین میزان نفقهتهرانتهراننفقهارزیابی اموال منقول و نفقه39
30٪در حال انجام71402/7/5نیلفروشانحقیقیارزیابی قیمت سیمکارتلولمانگیلانبرق الکترونیک و مخابراتصنایع و فنون40
40٪در حال انجام61402/7/5اکبرنژاد دولت آبادیحقیقیتعیین ارزش تجهیزات آبرسانیکرجالبرزامور آبکشاورزی و منابع طبیعی41
70٪در حال انجام31402/7/5فریدیانحقیقیارزیابی قیمت محصول فلزیتهرانتهرانفلزاتصنایع و فنون42
50٪در حال انجام41402/7/5ربیعهحقیقیارزیابی کارخانهارجمندتهرانبرق ماشین و تأسیسات کارخانجاتصنایع و فنون43
20٪در حال انجام61402/7/6زاهدیحقیقیتعیین ارزش بنای باستانیجنگلخراسان رضویباستان شناسی و حفظ آثار باستانیفرهنگی و هنری و ورزشی44
40٪در حال انجام31402/7/6خبیریحقیقیجریمه خسارت وارده به محیط زیستدیزج دیزاذربایجان غربیحفاظت محیط زیستکشاورزی و منابع طبیعی45
20٪در حال انجام71402/7/6صافی محلاتیحقیقیارزیابی قیمت تجهیزاتسنندجکردستاننساجی و رنگرزیصنایع و فنون46
20٪در حال انجام51402/7/6صابران همدانیحقیقیتاییدیه مساحت و موقعیت دفتر شرکت بیرجندخراسان جنوبیامور حمل و نقل و ترابریحمل و نقل و ترابری47
30٪در حال انجام41402/7/6سیدی فرحقیقیترجمه مستنداتانارستانبوشهرزبان آلمانیمدیریت و خدمات عمومی و اداری48
20٪در حال انجام71402/7/6محمدعلیزادهحقیقیتعیین علت سانحه آتش سوزیاروندکنارخوزستانآتش نشانی و آتش سوزیایمنی و حوادث49
30٪در حال انجام41402/7/6اسکندری زنجانیحقیقیارزیابی مرکز آموزشیصالح ابادایلامامور آموزشیمدیریت و خدمات عمومی و اداری50
20٪در حال انجام51402/7/6علائی سامانیحقیقیارزیابی قیمت لوازم خانگی و اداریشهرزوخراسان رضویلوازم خانگی و اداریارزیابی اموال منقول و نفقه51
30٪در حال انجام41402/7/6سپیانیحقیقیتعیین قیمت رایانهاردبیلاردبیلکامپیوتر و فناوری اطلاعاتصنایع و فنون52
5%نقص مدارک31402/7/7حاجیوندحقیقیارزیابی قیمت املاکسبزوارخراسان رضویراه و ساختمانراه و ساختمان و نقشه برداری53
5%نقص مدارک71402/7/7کامرانحقیقیتعیین قیمت صنایع دستیزاویهمرکزیصنایع دستیصنایع و فنون54
5%نقص مدارک71402/7/7رسولیحقیقیارزش روز داممیراباداذربایجان غربیدام پروری و دامپزشکیکشاورزی و منابع طبیعی55
5%نقص مدارک71402/7/7خورسندیحقیقیتعیین مختصات عرصهورزنهاصفهانامور ثبتیراه و ساختمان و نقشه برداری56
5%نقص مدارک51402/7/7میریحقیقیتاییدیه گزارش حسابرسیارزوئیهکرمانحسابداری و حسابرسیاقتصادی و دارایی57
5%نقص مدارک51402/7/7قزاقحقیقیترجمه مستنداتتبریزاذربایجان شرقیزبان عربیمدیریت و خدمات عمومی و اداری58
5%نقص مدارک61402/7/7صانعیحقیقیترجمه مستنداتساریمازندرانزبان فرانسهمدیریت و خدمات عمومی و اداری59
5%نقص مدارک51402/7/7ناصری سماغچهحقیقیتعیین مختصات عرصهامیریهسمنانامور ثبتیراه و ساختمان و نقشه برداری60
5%نقص مدارک31402/7/7احمدیحقیقیارزیابی قیمت محصول فلزیتبریزاذربایجان شرقیفلزاتصنایع و فنون61
5%نقص مدارک61402/7/7اورعیحقیقیتعیین قیمت رایانهسنندجکردستانکامپیوتر و فناوری اطلاعاتصنایع و فنون62
5%نقص مدارک71402/7/7پورحکاکحقیقیتعیین علت سانحه آتش سوزیچنارهکردستانآتش نشانی و آتش سوزیایمنی و حوادث63
5%نقص مدارک51402/7/7عقیلیحقیقیتعیین قیمت رایانهورامینتهرانکامپیوتر و فناوری اطلاعاتصنایع و فنون64