دستمزد کارشناس

ارزش موضوع ارزیابی
دستمزد کارشناس
کاتالوگ
کاتالوگ
متن تعرفه
متن تعرفه
توانمندیها
توانمندیها
توانمندیها
محاسبات
راهنما
راهنما
چاپ
چاپ

دعوت به همکاری

Daftar300اتاق‌کار شما آماده است، همکار ما باشید

 

مشاوره و انجام کلیه خدمات به روز شده مرتبط با مهاجرت در قالب یک پکیج در کوتاهترین زمان

تهیه ترازنامه  به همراه تاییدیه ها و ترجمه

تهیه صورت سود و زیان ، صورت جریان وجوه نقد

ارائه گزارش های  کارشناسی مالی در خصوص ترازنامه

ارائه ترجمه مجوز های مورد نیاز جهت تایید انجام خدمات کلیه کارشناسان رسمی

طی مراحل تایید کلیه گزارش ها در مراحل ترجمه و تایید  در وزارت خارجه و دادگستری