آبزیان و شیلات

آبزیان و شیلات

ارزیابی و تعیین خسارت وارده به انواع ماهیها و سایر آبزیان
ارزیابی و تعیین خسارت وارده به محصولات و فرآورده های ماهیها و سایر آبزیان
ارزیابی و تعیین خسارت وارده به وسائل و تجهیزات متعارف پرورش و صید ماهیها و سایر آبزیان
ارزیابی و تشخیص جیره های غذائی ماهیها و سایر آبزیان وبرآورد خسارت وارده به آنها
تشخیص بیماریهای ماهیها و سایر آبزیان و تعیین خسارت وارده ناشی از شرائط زیست محیطی و صیادی
دامپروری و دامپزشکی

دامپروری و دامپزشکی

ارزیابی و تعیین خسارت وارده به دام و محصولات فرآورده های آنها
ارزیابی و تعیین خسارت وارده به طیور و محصولات فرآورده های آنها
ارزیابی و تعیین خسارت وارده به تجهیزات متعارف تولید ونگهداری دام و طیور
ارزیابی حق الامتیاز مجوزهای واحدهای دامداری و دامپروری
تعیین اجاره بها و اجرت المثل جایگاههای متعارف (غیر صنعتی) دام و طیور
ارزیابی خوراک ،کنستانتره و مکمل های مصرفی دام و طیور
تشخیص بیماریهای دامی و تعین میزان خسارت وارده ناشی از مصرف داروهای دامپزشکی
تشخیص ، ارزیابی و تعیین خسارت ناشی از شرائط نگهداری وحمل و نقل دام و طیور و فرآورده های آنها
تشخیص،ارزیابی و تعیین خسارت ناشی از فرآورده های دامی فاسد شده
رسیدگی به اختلاف فیمابین کارفرمایان مهندسین مشاور وپیمانکاران در امور تخصصی (دام و طیور)
صنایع چوب

صنایع چوب

بررسی و ارزیابی فرآورده های چوبی با توجه به نوع و درجه بندی و کیفیت آنها
تعیین و برآورد میزان خسارت وارده بر انواع مواد اولیه چوبی
تعیین و برآورد میزان خسارت وارده بر انواع مواد مرکب چوبی مانند اوراق فشرده چوبی و نیز انواع روکشها
تعیین و برآورد میزان خسارت وارده بر مصنوعات چوبی ساخته شده از نظر نوع چوب مصرفی
تعیین و برآورد میزان خسارت وارده بر انواع محصولات سلولزی
تعیین میزان خسارات وارده به چوبهای نگهداری شده در انبار
رسیدگی به اختلافات فی مابین کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران در امور تخصصی مربوط
کشاورزی و منابع طبیعی

کشاورزی و منابع طبیعی

ارزیابی اراضی مرزوعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده
تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات
ارزیابی ساختمانها و تأ سیسات روستایی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی باشد
ارزیابی ماشین آلات و وسایل و لوازم و ادوات کشاورزی
ارزیابی محصولات کشاورزی در انبارها ، سیلوها ، سردخانه ها ، محموله های محصولات کشاورزی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها
تفسیر عکسهای هوائی و ماهواره ای از نظر کشاورزی
تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر وموات از نطر کشاورزی
مساحی و تفکیک و افراز و احراز و تهیه نقشه در محدوده اراضی کشاورزی ، باغات و مراتع و جنگل
تشخیص اراضی جنگلی، مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها
ارزیابی فروآورده ها و محصولات جنگلی و مرتعی و تعیین میزان خسارات وارده به آنها
خاکشناسی و تعیین میزان آب مورد نیاز برای مصارف کشاورزی
ارزیابی زراعتها و تولیدات گلخانه ای ، کشت بافت بذر و نهالهای اصلاح شده ژنتیکی
رسیدگی به اختلافات ملکی محلی و حقوق ارتفاقی در اراضی روستائی و زمینهای کشاورزی
رسیدگی به اخبلافات فی مابین کارفرمایان ، مهندسین مشاور و پیمانکاران در امور تخصصی کشاورزی
محصولات دامی

محصولات دامی

تشخیص و ارزیابی انواع پوست، چرم و سالامبور و محصولات تولیدی آنها
تشخیص و ارزیابی انواع روده دام و تعیین شرائط استحصال و نگهداری و مصارف آنها
تشخیص و ارزیابی انواع کرک ، مو و پشم دام و پر پرندگان
تشخیص وارزیابی وسایل وتجهیزات متعارف فرآوری محصولات دامی
تشخیص و تعیین خسارت وارده ناشی از مصرف محصولات غیر دامی و مصنوعی بجای طبیعی
محیط زیست طبیعی

محیط زیست طبیعی

تشخیص و تعیین میزان خسارات وارده ناشی از کلیه آلودگی ها به آب، خاک، هوا و غیره در محیط های طبیعی و انسان ساخت
احراز و ترقیق حدود مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست شامل ( اثر طبیعی ملی- پارک های ملی- پناهگاه- حیات وحش- مناطق حفاظت شده) و اکوسیستم های حساس
تشخیص ضوابط و معیارهای صلاحیت استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی بر محیط زیست
تشخیص و تعیین میزان خسارات وارده بر حیات وحش
برآورد ارزش اقتصادی و قیمت منایع تولیدی از محیط زیست در اکوسیستم های حساس و مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست (مناطق چهارگانه)
تشخیص و تطبیق اجرای قوانین و مقررات و ضوابط محیط زیست