بیوتکنولوژی (انسانی)

بیوتکنولوژی (انسانی)

بررسی و ارزیابی خدمات دانش فنی بیوتکنولوژی
بررسی و تشخیص صحت انواع تست های تخصیصی (روند انجام، مواد و کیت ها) با استفاده از روش های مولکولی