اوزان و مقیاس‌های قدیم و معادل متریک آن‌ها:

بر اساس قانون اوزان و مقیاس‌ها مصوب سال 1304 مجلس شورای اسلامی به منظور رفع اختلافات و معادل‌سازی با مقیاس‌های بین‌المللی (متریک) واحدهای قدیمی به شرح زیر تعریف گردیده است.

‌1- مقیاس‌های طول

‌واحد مقیاس

‌گز مساوی یک متر

اجزاء

‌گره: ده یک گز = یک دسی‌متر

میل: هزار گز = یک کیلومتر

‌بهره: صد یک گز = یک سانتیمتر

فرسنگ: ده هزار گز = یک میر یا متر

‌مو: هزار یک گز = یک میلی‌متر

2- مقیاس‌های سطح

‌واحد مقیاس

‌گز مربع مساوی یک مترمربع

اجزاء

‌گره مربع: = یک دسی‌مترمربع

قفیز: صد گز مربع = یک دکامترمربع

‌بهر مربع: = یک سانتیمترمربع

جریب: ده هزار گز مربع = هکتار

‌موی مربع: = یک میلی‌مترمربع

میل مربع: یک میلیون گز مربع = یک کیلو مترمربع

3- مقیاس‌های حجم

‌واحد مقیاس

‌گز مکعب مساوی یک مترمکعب

اجزاء

‌گره مکعب: مساوی یک دسی‌مترمکعب

پیمانه: مساوی یک لیتر

‌بهر مکعب: مساوی یک سانتیمترمکعب

‌موی مکعب: مساوی یک میلی‌مترمکعب

4- مقیاس‌های وزن

‌واحد مقیاس

‌درم مساوی یک گرم

اجزاء

‌نخود: ده یک درم

مثقال: ده درم

‌ارزن: صد یک درم

سیر: صد درم

‌خردل: هزار یک درم

سنگ: هزار درم