ضرایب پیمان‌های عمرانی و غیر عمرانی طبق ماده 38 تأمین اجتماعی

ضرایب پیمان‌های عمرانی و غیر عمرانی طبق ماده 38 تأمین اجتماعی

1-بودجه پروژه طرح عمرانی :

با مصالح(یعنی تأمین مصالح بعهده پیمانكار باشد)

1.6%سهم پیمانكار

5%سهم كارفرما

بدون مصالح(دستمزدی وبر اساس فهرست بهاء نباشد)

3.6%سهم پیمانكار

11.4%سهم كارفرما

بدون مصالح بر اساس فهرست بها

1.6%سهم پیمانكار

5%سهم كارفرما

2-بودجه غیر عمرانی(منابع خود شرکت کارفرما) :

با مصالح

7.78%سهم پیمانكار

بدون مصالح(دستمزدی )

16.67%سهم پیمانکار