ضوابط پارکینگ مزاحم:

احداث پارکینگ مازاد بر ضوابط، در کلیه پهنه‌های شهر، در طبقات زیر همکف (منفی)، با رعایت سطح اشغال ٨٠ درصد در منفی یك و سایر ضوابط قانونی در صورت اخذ مجوز از مراجع قانونی مربوطه، و با رعایت قانون حفظ و گسترش فضای سبز، بلامانع است.

تأمین پاركینگ اضافی در هر ساختمان، در صورت تأمین قطعی پاركینگ های الزامی ساختمان (و تأمین ٥ درصد از کل ظرفیت پارکینگ به منظور استفاده معلولین) ، مجاز است.

تبصره) ایجاد پارکینگ مازاد، به صورت مزاحم در کلیه پهنه‌ها (به استثنای واحدهای مسکونی با پارکینگ مزاحم، صرفاً متعلق به یک واحد)، مجاز است.

تبصره 1): در پهنه‌های مسکونی R احداث صرفاً یک واحد پارکینگ مزاحم به صورت یک به یک، بلامانع است.

تبصره2) ایجاد پارکینگ مزاحم یک به یک، در صورتی که مزاحمتی برای سایرین ایجاد نکند،

در کاربری‌های غیرمسکونی پهنه‌های فعالیت و مختلط، بلامانع است.