مأمورین شهرداری چه اختیاراتی برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی دارند

مأمورین شهرداری چه اختیاراتی برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی دارند؟

قبل از پاسخ به سؤال لازم است که تخلفات ساختمانی را در سه مرحله بیان نماییم:

مرحله‌ی اول،مرحله‌ای است که مالک و یا سازنده در نقشه (پلان)تهیه نموده بر خلاف مفاد ضوابط مهندسی و شهرسازی تمام و یا بخشی از طرح خود را ترسیم نموده و به شهرداری ارائه نموده است؛در این صورت شهرداری مکلف به عدم پذیرش ،نقشه و در نتیجه عدم اجرای آن تا اصلاح می‌باشد.

مرحله‌ی دوم؛مرحله‌ای است که مالک و یا سازنده عملیات اجرایی را بر اساس نقشه مصوب شروع نموده و در اثناء آن تخلفاتی را صورت می‌دهد.

مرحله‌ی سوم؛مرحله‌ای است که عملیات عمرانی و ساخت به اتمام رسیده و مالک متقاضی صدور گواهی پایان کار می‌باشد.

۱_چنانچه عملیات ساختمانی پایان یافته باشد و یا قسمتی از آن احداث شده باشد ،مأمورین شهرداری دیگر نمی‌توانند به عنوان جلوگیری از تخلف ساختمانی بنا را تخریب نمایند ،اما اختیار دارند که از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری کنند.

۲_مأموران شهرداری برای جلوگیری از عملیات خلاف پروانه نمی‌توانند مرتکب جرم گردند ،از این رو جلوگیری از تخلفات ساختمانی به وسیله‌ی تخریب بنا و یا حریق آن ،یا ضرب و جرح سازنده بنا ممنوع و جرم می‌باشد،اما اینکه مأموران شهرداری،اختیار دارند که وسایل و ادوات ساخت‌وساز را موقتاً ببرند یا نه در قانون چیزی نیامده ولی مستنبط از اصول حقوقی که اجازه در انجام کاری(ممانعت از تخلف ساختمانی) ملازمه با توقیف ادوات تخلف دارد،بنابراین بردن وسایل ساخت‌وساز از سوی مأمورین شهرداری،وسیله‌ای برای جلوگیری از انجام عملیات ساختمانی غیرمجاز می‌باشد،و با توجه به اینکه این افراد قصد سرقت و ربایش آن اموال را نداشته ،بنابراین به نظر می‌رسد امکان اختیار انجام چنین امری برای ایشان وجود داشته باشد.۳_مطابق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری،تصمیم کمسیون تبصره یک ماده صد در مورد تعطیل محل کسب و پیشه توسط مأمورین شهرداری اجرا می‌گردد.

۴_بر اساس تبصره یک ماده صد قانون شهرداری،در صورتی که تصمیم کمسیون ماده ۱۰۰ بر قلع تمام و یا قسمتی از بنا باشد،کمسیون مهلت مناسبی که نباید از دوماه تجاوز نماید که مالک راسا نسبت به تخریب بنای غیرمجاز اقدام نماید.در صورت عدم تمکین مالک بر اجرای رای ،شهرداری مکلف به اجرای رای تخریب مطابق رای کمسیون خواهد بود‌

۵_برابر تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها ،در صورت جلوگیری شهرداری از ادامه عملیات ساختمانی،مکلف است متعاقباً و ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری نسبت طرح شکایت در کمسیون ماده صد اقدام نماید.

۶_چنانچه عملیات غیرمجاز ساختمانی به اتمام رسیده باشد یا بر خلاف مفاد پروانه ساخته‌شده باشد و تخلفات ساختمانی در آن موجود باشد،شهرداری موظف است که شکایت خود را در کمسیون ماده صد مطرح نماید.