نحوه خرید ملک ورثه‌ای

نکاتی كه باید هنگام خرید املاکی که از ورثه به صورت قهری انتقال می‌یابد مدنظر قرار داد:

۱- لزوم ارائه اصل سند مالکیت

۲- لزوم ارائه گواهی حصر وراثت

۳- حضور تمامی وراث در هنگام انجام معامله

۴- لزوم ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارث

۵- عدم وجود اشخاص محجور در بین وراث

۶- ضرورت تعیین و نصب قیم برای اشخاص محجور

۷- پرداخت سهم هر یک از وراث از مبلغ معامله

۸- لزوم بررسی وجود و یا عدم وجود وصیت‌نامه از متوفی

۹- درج شماره و مشخصات مدارک مستندات ابرازی و مرجع صدور آن‌ها اعم از گواهی حصر وراثت، وکالت‌نامه، قیم نامه، مفاصا حساب مالیات بر ارث، وصیت‌نامه و ...

در متن مبایعه‌نامه نامه تنظیمی در هنگام انجام معامله لحاظ شود