گزارش ۳ اطلاعات متره برآورد پروژه‌ها

گزارش ۳ اطلاعات متره برآورد پروژه‌ها

 

الف- آنالیز ضریب بالاسری

آنالیز ضریب بالاسری با بودجه عمرانی معادل ۳۰% عبارت است از ۱. سود ناخالص ۱۰%   ۲- مالیات ۱% ۳- هزینه دفتر مرکزی ۲.۵% ۴. هزینه مستمر کارگاه ۷.۸۵% ۵.هزینه ضمانت‌نامه‌ها ۱.۵% ۶.صندوق کارآموزی ۰.۲%   ۷- بیمه تأمین اجتماعی ۰۰% ( جمع ۲۳.۰۵ % و

۱.۳۰ = ۱۰۰ / (۱۰۰ - ۲۳.۰۵ )

ب- آنالیز ضریب بالاسری طرح‌های غیر عمرانی

کلیه َ ضرایب بالا ولی ضریب بیمه تأمین اجتماعی ۶%

( جمع ۲۹.۰۵ % و در نهایت

۱.۴۱ = ۱۰۰ / (۱۰۰ - ۲۹.۰۵)

توضیح۱: ضریب بیمه و مالیات مندرج در ضریب بالاسری ، همه مبلغ نیست و صرفاً مبلغی است که کارفرما در قالب بالاسری می‌پردازد.

توضیح ۱ : با وجود حذف کسورات صندوق کارآموزی ولی ضرایب بالاسری مذکور کماکان تغییری نکرده است.

چ- کسورات بیمه

در طرح‌های عمرانی ۱.۶% پیمانکار و ۵% کارفرماست که ضریب سهم کارفرما در بالاسری صفر لحاظ شده است ولی   ۵% در رقم صورت وضعیت نهایی ضرب و پرداخت می‌شود.

در طرح غیر عمرانی که ضریب ۶% بیمه در آنالیز بالاسری لحاظ شده است و پیمانکار از کارفرما دریافت می‌دارد ولی در نهایت پیمانکار با پرداخت ضریب کلی بیمه ۷.۷۸% تسویه حساب می‌کند.

د- مالیات:

مبنای مالیات بر درآمد ۲۵% سود است. تا حدود سال ۹۰ مالیات تکلیفی معادل ۵% توسط کارفرما به صورت علی‌الحساب از صورت وضعیت‌ها کسرمیشد . در تسویه حساب نهایی اغلب پیمانکاران از دارایی طلبکار می‌شدند. بنابراین از این سال ۳% مالیات تکلیفی کسر می‌گردید که ضریب مناسبی بود . ولی مشکل آن بود که بعضی کارفرمایان دولتی مالیات تکلیفی مکسوره را به خزانه واریز نمی‌کردند .

وزارت دارایی از سال ۹۴ مالیات تکلیفی را حذف کرد تا هر شرکتی مستقیماً موظف به پرداخت مالیات بر درآمد باشد.

ی- مالیات بر ارزش افزوده

با ضریب ۹% برای کلیه هزینه‌ها ست.

که پیمانکار موظف به پرداخت آن به فروشندگان و پیمانکاران جزعی است که ثبت‌نام ارزش افزوده کرده‌اند . سپس با اضافه کردن ضریب ۹% به صورت وضعیت آن را از کارفرما دریافت می‌کند.