Turk Vatandaslık Kanunu

11.2.1964 TARHL VE 403 SAYILI TÜRK VATANDALII
KANUNUNUN UYGULANMASINA LKN YÖNETMELK
(Resmi gazete ile neir ve ilan; 1 Temmuz 1964 –Sayı:11742)
BRNC BÖLÜM
Vatandalıın Kazanılması
Kazanma yolları
Madde 1-Anayasanın 54 üncü maddesi gereince “Türk Devletine Vatandalık baı ile balı olan
herkes Türk’tür”. Vatandalık baı aaıda gösterilen üç yolla kurulduundan Türk Vatandalıı da bu yollarla
kazanılabilir.
I- Kanun yolu ile
II- Yetkili makam kararı ile
III-Seçme hakkı ile
Kanun yolu ile kazanma, bir kimseye-evlenme veya evlat edinme hariç-doum ile birlikte (Asli) Türk
Vatandalıını; yetkili makam kararı veya seçme hakkı ile kazanmada, baka bir devlet uyrukluluunu haiz iken
veya vatansız olarak deitirme suretiyle (Müktesep) Türk vatandalıını baheder. Birincisi hiçbir makamın
takdir ve ilemine lüzum kalmadan kendiliinden; ikincisi Türk Vatandalıı Kanununun yetkili kıldıı çileri
Bakanlıının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı; üçüncüsü de adı geçen kanunda belirtilen hallerde ilgilinin
seçme hakkı (Hakkı hıyar) kullanılması ile kazanılır.
I -KANUN YOLU LE KAZANMA
Sebepleri
Madde 2-Kanun yolu ile kazanma nesep , doum yeri ve evlenme sebepleri ile mümkün olur.
Nesep
Madde 3-Bir kiiyi babaya ve anaya balayan kan baı olarak yeni doan çocuun vatandalıını
kazanmasında nesep birinci derecede rol oynar. Bu bakımdan kanun, neseple kazanılan vatandalıı:
A-Doum
B-Hal Deiiklii
C-Evlat Edinme
Balıkları ile ayrı ayrı üç maddede göstermitir.
Doum
Madde 4-(Deiik: Resmi gazete ile neir ve ilan: 21 Mart 1981-Sayı : 17286) Türkiye içinde veya
dıında Türk babadan olan ya da Türk anadan doan çocuklar doumlarından balayarak Türk vatandaıdırlar.
Çocuun doumla Türk vatandalıını kazanması için ana ve babadan yalnız birinin doum tarihinde
Türk vatandaı olması yeterlidir. Dierinin yabancı olması bu sonucu etkilemez.
Hal deiiklii
Madde 5-Yabancı uyruklu bir kadınla Türk vatandaı bir erkein evlilik dıı münasebetinden doan
çocuk Medeni Kanun Hükümlerine uygun olarak:
a) Nesebin tashihi,
b) Babalıın hükümle tahakkuk etmesi,
c) Tanıma,
Yollarından biri ile bir Türk uyruklu erkee nesep baı ile balanırsa, doumundan balayarak Türk
vatandaı olur.
Evlat edinme
Madde 6-Prensip olarak bir kiinin evlat edinilmesi onun vatandalıına tesir etmez. Yani evlat edinme
ile evlatlıın vatandalıı deimez . Ancak evlatlık reit olmamak artı ile,
a) Vatansız ise,
b) Anası ve babası bulunmamısa,
c) Ana veya babanın nerede olduu bilinmezse,
Bir Türk tarafından evlatlıa alınmakla kendisi ile sun’i bir sebep baı saladıı evlat edinenin
vatandalıını kazanır.
Doum yeri
Madde 7-Türkiye’de doan ve ana babalarının belli olmaması veya vatansız bulunmaları gibi sebeplerle
veyahut milli kanunları gereince onların vatandalıını doumla kazanamayan çocuklar, doumlarından
balayarak Türk vatandaıdırlar. Türkiye’de bulunmu çocuklar Türkiye dıında doduu sabit olmadıkça Türk
topraklarında domu sayılırlar.
Evlenme
Madde 8- ( 4/5/2004 tarih ve 25452 sayılı R.G. ile yürürlükten kaldırıldı.)
Bir Türk’le evlenen yabancı kadın aaıdaki artlarla Türk vatandalıını kendiliinden kazanır ve
kocanın nüfus siciline kaydedilerek nüfus hüviyet cüzdanı verilir. Kadın:
a)Kocasının vatandalıına geçmek istediini 55 inci maddede belirtilen ekilde Türk makamlarına
evlenme akdi sırasında veya yabancı makamlar önünde akdedilen evlenmelerde akdi takip eden bir ay içinde
yazılı olarak bildirilirse veya,
b)Vatansız bulunuyorsa veyahut,
c)Evlenmekle eski vatandalıını kaybediyorsa,
Bu ekilde Türk erkekle evlenmek suretiyle kocasının vatandalıını kazanan kadın sonradan
evlenmenin butlanına karar verildii takdirde akit de hüsnüniyetli ise Türk vatandalıını muhafaza eder.
Butlanına karar verilmi bu evlenmeden olan çocuklar, ana veya babalarının hüsnüniyet sahibi olup
olmadıklarına bakılmaksızın Türk vatandalıını muhafaza da devam ederler.
II -YETKL MAKAM KARARI LE KAZANMA
(TELSK)
Çeitleri
Madde 9-Yetkili makam kararı ile vatandalıa alınma: kamet artlı olarak genel, ikamet ve yerleme
niyetini teyit artları aranmadan istisnai ve yeniden olarak üç yolla mümkündür.
GENEL OLARAK VATANDALIA ALINMA
(AD TELSK)
Madde 10-Vatandalıa alınmasını isteyen yabancılar (uyruklu veya uyruksuz) aaıdaki yedi bentte
yazılı niteliklerin hepsine haiz iseler Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandalıına alınabilirler. Bu artları
tamamen taımı olmak vatandalıa alınmak için bavuran kiiye kesin bir hak bahetmez. Devletin egemenlik
hakkını ilgilendirdiinden alınıp alınmaması Bakanlar Kurulunun takdirine balıdır.
Vatandalıa alınmada aranan nitelikler unlardır:
a) Vatandalıa alınma isteinde bulunan kii yabancı uyruklu ise kendi milli kanununa, vatansız ise
Türk kanununa göre reit olmalıdır.
b) Müracaat tarihinden geriye doru Türkiye’de (5) yıl ikamet etmi olmalıdır. (kametin anlam ve
kesilme ekli 13 üncü maddede açıklanmıtır.)
c) Türkiye’de yerlemeye karar verdiini , taınmaz mal edinmek evlenme, ticaret ve i merkezini baka
memleketten Türkiye’ye nakletmek, sermaye yatırımı yapmak gibi davranılarla teyit etmi olmak lazımdır.
ç) yi ahlak sahibi olmalıdır. Yani bulunduu toplum ve muhite zararlı bir kii olmaması , hırsızlık,
kaçakçılık, sahtekarlık, ve dolandırıcılık gibi kamuoyu tarafından ho karılanmayan suçları ve hareketleri itiyat
ve meslek haline getirmi bulunmaması, sanat ve meslei ile kendisine , ailesine ve bulunduu topluma faydalı
bir unsur olarak çalıan kii olduunu gerek oturduu memlekette , gerekse Türkiye’de etrafına muhitine telkin
etmi bulunmalıdır.
d) Genel salık bakımından kendisi, temas ettii kiiler ve muhiti için tehlike tekil edecek hastalıı
bulunmamalıdır. Bunun resmi bir salık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir.
e) Türkçe’yi en az meramını anlatacak kadar konuabilmeli ve söyleneni anlayabilmelidir. Bu husus
Milli Eitim Müdürlüklerince belgelendirilir.
f) Türkiye’de kendisinin ve varsa geçimi ile yükümlü olduu kimselerin bakasına muhtaç olmadan
geçimini salayacak gelire veya böyle bir gelir getirecek meslee sahip olmalıdır.
STSNA OLARAK VATANDALIA ALINMA
(FEVKALADE TELSK)
Madde 11-Aaıdaki hallerde yabancılar 10 uncu maddenin (b) ve (c) bentlerindeki artlar
aranmaksızın çileri Bakanlıının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile istisnai olarak Türk vatandalıına
alınabilirler. Bu takdirde yabancılar için en zor art olan be yıllık ikamet süresi ile Türkiye’de yerleme niyetini
teyit eden davranıları aranmaz. Bu istisnadan yararlanacak kiiler unlardır:
a)Türk vatandalıını herhangi bir ekilde kaybetmi olanların Türk vatandalıından ayrıldıktan sonra
domu ve rüt yaına girmi çocukları,
b)Bir Türk vatandaı ile resmen evli olanlarla bunların reit yaına girmi çocukları,
c)Genel olarak Türk soyundan olanlarla bunların eleri ve reit çocukları,
ç)Muntazam pasaportla, iltica suretiyle veya herhangi bir ekilde Türkiye’ye gelmi ve bir Türk
vatandaı ile karı koca hayatı yaamaya balamı, çocukları olmu veya evlenmeleri kararlamı ve bu maksatla
da Türkiye’de yerlemi olanlar.
d) Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren, sosyal, ekonomik veya bilim, teknik veyahut sanat alanlarında
Türkiye’ye olaanüstü hizmeti geçmi veya hizmeti geçecei hükümetçe düünülen kimseler.
e)Vatandalıa alınmalarında siyasi, idari veya herhangi bir sebeple Bakanlar Kurulunca zaruret
görülenler.
Bu gibi hallerde ilgililer veya ilgili kurumlar, çileri Bakanlıına bavururlar ve bu Bakanlıkça
yapılacak inceleme sonunda istisnai ilem uygun görülürse durum gerekçesi ile Bakanlar Kuruluna sunulur ve
alınacak karara göre gerei yapılır.
YENDEN VATANDALIA ALINMA
(TEKRAR KTSAP)
Madde 12- (Deiik : 4/5/2004 tarih ve 25452 sayılı R.G.) 403 sayılı Türk Vatandalıı Kanununun
19 uncu maddesi uyarınca yabancı erkekle evlenmek ve kocasının uyrukluunu seçmek suretiyle Türk
vatandalıını kaybeden ve aynı Kanunun 13 üncü maddesinde öngörülen süreyi geçiren kadınlar ile aynı
Kanunun 20 nci maddesi uyarınca izin almak suretiyle Türk vatandalıından çıkanlar çileri Bakanlıınca ve
aynı Kanunun 25 inci maddesine göre kaybedenler ise Bakanlar Kurulunca ikamet artı aranmaksızın yeniden
vatandalıa alınabilirler.
Vatandalıktan çıkarılanlar yeniden vatandalıa alınamazlar.
Yeniden vatandalıa alınma hakkından yararlanacaklar unlardır:
a)Türk Vatandalıı Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca yabancı erkekle evlenmek ve kocasının
uyrukluunu seçmek suretiyle Türk vatandalıını kaybeden kadınlardan bu yönetmeliin 20 nci maddesindeki
seçme hakkı süresini geçirenler.
b)Resmi izinle Türk vatandalıından çıkanlar.
c)Türk Vatandalıı Kanununun 25 inci maddesi gereince Bakanlar Kurulunca Türk vatandalıını
kaybettiklerine karar verilenler.
Yabancının ikameti
Madde 13-Türk Vatandalıı Kanununun ve bu Yönetmeliin çeitli maddelerinde geçen bir yabancı
için ikamet deyimi Türk kanunlarına uygun olarak Türkiye’de oturmaktır. Aaıda belirtilen iki ekilde ikamette
aralıksız ve kesintisiz oturmak artı aranmaz.
a)Türkiye’de Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre ikametgah sahibi olmadan sadece kanunlara
uygun olarak oturan yabancının, ister ayrı ayrı zamanlarda ister toplu olarak bir defada yurt dıına çıkması ve
kalması be yıl içinde toplam olarak altı ayı geçmemek artı ile ikamet süresini kesmez. Ancak Türkiye dıında
geçirdii altı ayı geçmeyecek zaman belirli ikamet süresinden düülür.
b)Türkiye’de Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre ikametgah sahibi olan yabancının tedavi ,
örenim veya herhangi bir mücbir sebeple yurt dıına çıkması veya böyle bir sebeple Türkiye dıında kalması
hallerinde dıarıda geçen zamanın toplamı altı ayı geçse dahi ikamet süresi kesilmi olmaz ve daimi ikametgahı
Türkiye’de bulunduu için dıarıda geçen süre ikamet süresinden indirilmez. Bu gibilerin ikametgahlarını yurt
dıına nakletmeleri halinde (a) bendi uyarınca ilem yapılır.
Bakanlar Kurulu kararının hükmü (Deiik: 17.07/1992 onay tarihli)
Madde 14-Yabancılar, artsız veya bir arta balı olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk
vatandalıına alınabilirler.
artsız olarak vatandalıa alınma, Bakanlar Kurulu Kararı tarihinden itibaren hüküm ifade eder.
Bakanlar Kurulunca bir arta balı olarak vatandalıa alınmasına karar verilenler için vatandalıa
alınma kararı, bu artın yerine getirildiinin çileri Bakanlıınca tespit edildii tarihten itibaren hüküm ifade
eder.
ki yıl içinde artların yerine getirilememi olması halinde çileri Bakanlıının teklifi üzerine
vatandalıa alınma kararı Bakanlar Kurulunca iptal edilir.
Vatandalıa alınmada usul (Deiik: 17.07/1992 onay tarihli)
Madde 15-Türk vatandalıına alınmak için bavurulacak makamlar yurt içinde en büyük mülki idare
amirlii, yurt dıında Türk konsolosluklarıdır.
(A) Kanunun 6 ve 7 inci maddelerine göre Türk vatandalıına alınmasını isteyen yabancılara bu
makamlarca:
1-Hangi devlet vatandaı olduklarını,
2-Vatansız ise hangi tarihte ve ne sebeple vatansız kaldıklarını,
3-Doum yeri ve tarihlerini,
4-Medeni hallerini,
5-Mesleklerini,
6-Kendisinin, geçimi ile yükümlü bulunduu kimselerin geçimini ne ile salayacaklarını,
7-Yurt içinde oturanların Türkiye’ye geli tarihleri ile müracaat tarihinden itibaren geriye doru kaç
yıldır Türkiye’de ikamet ettiklerini,
Belirten, Nüfus ve Vatandalık leri Genel Müdürlüünce düzenlenmi olan bir form dilekçe
doldurulur.
Bu form dilekçeye:
1-Hangi devlet vatandaı olduunu gösteren bir belgenin Türkçe’ye çevrilmi onaylı örnei,
2-Evli ise einin ve varsa reit olmayan çocuklarının kimliklerini ve aile balarını kanıtlayan resmi
belgelerin Türkçe’ye çevrilmi onaylı örnekleri,
3-Milli Eitim Kurumlarınca veya konsolosluklarca düzenlenen Türkçe konuma belgesi,
4-Genel Salık bakımından tehlike tekil edecek bir hastalıı bulunmadıına dair yurt içinde salık
kurulu raporu, yurt dıında Türk konsolosluklarınca onaylanmı doktor raporu,
eklenir.
(B) Herhangi bir nedenle Türk vatandalıını kaybetmi olup da Kanunun 8 inci maddesine göre
yeniden vatandalıa alınmasını isteyen kiilerden sadece,
1-Türk vatandalıını hangi tarihte ve ne sebeple kaybettiklerini, biliniyor ise dosya numaralarını,
2-Baka bir devlet vatandalıına geçip geçmediklerini,
Belirten bir dilekçe alınır. Türk vatandalıını kaybettikten sonra medeni hallerinde bir deiiklik olmu
ise buna ait belgeler de dilekçeye eklenir.
Yapılacak iler
Madde 16-(Deiik 17/07/1992 onay tarihli) 403 Sayılı Türk vatandalıı Kanununa göre yapılması
gerekli i ve ilemler illerde, Nüfus ve Vatandalık Müdürleri tarafından yürütülür.
lçelerde kaymakamlıklara yapılan yazılı bavurular hiçbir aratırma ve ilem yapılmadan valiliklere
intikal ettirilir.
l Nüfus ve Vatandalık Müdürlerince Kanunun 6 ve 7 inci maddeleri uyarınca Türk vatandalıına
alınmak üzere bavuranların, Türkiye’ye geli tarihleri ile müracaat tarihinden itibaren geriye doru kaç yıldır
ikamet ettikleri il emniyet müdürlüklerinden sorulur.
Kanunun 6,7 ve 8 inci maddeleri uyarınca Türk vatandalıına alınmak isteyenler için düzenlenen
dosyalar kontrol edilerek, eksiklikleri tamamlandıktan sonra var ise valilik veya konsolosluk görüleri de
belirtilmek suretiyle çileri Bakanlıına gönderilir.
Karar ve tescil
Madde 17- (Deiik : 4/5/2004 tarih ve 25452 sayılı R.G.) çileri Bakanlıına gelen vatandalıa
alınma isteklerine ait dosyalar üzerinde, Nüfus ve Vatandalık ileri Genel Müdürlüünce gerekli incelemeler
yapılarak varsa noksanlıklar tamamlatıldıktan sonra:
A) 403 sayılı Türk Vatandalıı Kanununun 6 ncı ve 7 nci maddeleri uyarınca Türk vatandalıına
alınmalarını isteyen kiilerin;
1) çileri Bakanlıınca kabul edilen Sakıncalı Deyiminin Kapsamına likin Uygulama Protokolü ile
belirlenen esaslar çerçevesinde güvenlik açısından sakıncalı bulunup bulunmadıı Emniyet Genel
Müdürlüünden sorulur, gerekli görülen hallerde kiinin güvenlik bakımından durumunun bildirilmesi Nüfus ve
Vatandalık leri Genel Müdürlüünce Milli stihbarat Tekilatı Müstearlıından istenir. Buradan salanacak
bilgi ve görüler ilemlerin sonuçlandırılmasında esas alınabilir.
2) Türkiye'de oturanların ikamet etmek üzere hangi tarihte geldikleri ve müracaat tarihinden geriye
doru kaç yıldır yurdumuzda oturmalarına izin verildii hususları yine Emniyet Genel Müdürlüünden sorulur.
kamet hususunda dosyada mevcut veya ilgililerce ibraz edilen resmi makamlarca verilmi belgeler ile
örneklerine itibar edilebilir.
3) Soy durumları ise dı temsilciliklerimizce, gerekli görülen hallerde Milli stihbarat Tekilatı
Müstearlıınca veya Emniyet Genel Müdürlüünce aratırılır. Ayrıca Valiliklerce yaptırılan aratırmalar
sonucunda elde edilen bilgilere ya da ilgililerin resmi makamlardan aldıkları belgelere de itibar edilebilir.
B) Kanunun 8 inci maddesi uyarınca yeniden Türk vatandalıına alınmalarını isteyen kiiler hakkında
gerekli görülen haller dıında, Türk vatandalıını kaybettikleri tarihten sonra, Türkiye'yi bölmek veya belli bir
ideolojiyi yerletirmek amacıyla gizli ya da açık faaliyette bulunan dernek veya kurulularla ilikilerinin bulunup
bulunmadıı hususu Emniyet Genel Müdürlüü Terörle Mücadele ve Harekat Dairesindeki kayıtlardan
aratırılır.
Ancak bunlardan;
1) 403 sayılı Türk Vatandalıı Kanununun 20 nci maddesi uyarınca Türk vatandalıından çıkma izni
almı olup da, çıkma belgesinin teslim edildii tarihten itibaren bir yıl içerisinde müracaat edenler hakkında
gerekli görülen haller dıında çıkma izni verilmesi sırasında yaptırılan soruturmalar yeterli görülür. Bu kiiler
hakkında bakaca bir soruturma yaptırılmasına gerek kalmadan vatandalıa alınma ilemleri sonuçlandırılır.
2) 403 sayılı Türk Vatandalıı Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri
uyarınca Türk vatandalıını kaybetmi olup da yeniden vatandalıa alınmak isteyenlerin durumları dier
yabancılar hakkında uygulanan esaslar çerçevesinde deerlendirilir.
403 sayılı Türk Vatandalıı Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca Türk vatandalıını kaybeden ve
aynı Kanunun 13 üncü maddesinde öngörülen süreyi geçiren kadınlar ile aynı Kanunun 20 nci maddesi uyarınca
izin almak suretiyle Türk vatandalıından çıkanlardan, yeniden Türk vatandalıına alınma istekleri uygun
görülenler hakkında Türk vatandalıına kabul edilme ilemleri çileri Bakanlıınca karara balanır. Aynı
Kanunun 25 inci maddesi uyarınca Türk vatandalıını kaybetmi olup da yeniden vatandalıa alınma istei
çileri Bakanlıınca uygun görülenler için ise Türk vatandalıına kabul edilme hususunda Bakanlar Kuruluna
teklifte bulunulur. Yeniden vatandalıa alınma istei uygun görülmeyenlerin vatandalıa alınma bavuruları
ise çileri Bakanlıınca reddedilir.
Vatandalıa alınma ilemleri hakkında alınan kararlar ilgiliye ve müracaat makamlarına tebli olunur.
Vatandalıa yeniden alınanların nüfus kütüklerindeki eski kayıtları canlandırılır. Dier kiilerin ise nüfus
kütüklerinde açılacak yeni hanelere kayıtları yapılır ve nüfus hüviyet cüzdanları verilir.
III -SEÇME HAKKI LE KAZANMA
Çeitleri
Madde 18-Bu kısımdaki vatandalık kazanmaları; Önceden Türk vatandaı iken baba veya analarının
kanun yolu veya yetkili makam kararı ile Türk vatandalıını kaybetmeleri halinde, kendilerinin de küçük
bulunmaları sebebi ile bunlara balı olarak aynı ekilde kaybetmeleri veya Türk anadan domasına ramen
anaya izafetle Türk vatandalıını herhangi bir sebeple kazanamamaları veyahut Türk vatandalıı Kanununun
19 uncu maddesi gereince yabancı ile evlenmek ve kocanın uyrukluunu almak suretiyle Türk vatandalıını
kaybeden kadının durumu gibi sebeplerle ve aaıda gösterilen belirli artların varlıı halinde , seçme hakkını
kullanmak için bu Yönetmeliin 14 üncü maddesindeki müracaat makamlarına bir dilekçe vermek kafidir.
Dilekçede Türk vatandalıını kaybetme tarihi ve sebebi kayıptan sonra kazandıı uyrukluk, doum tarihi ve yeri
ile ayrıca yabancı ile evlenenlerde evliliin balama ve sona erme tarihi gösterilir ve varsa belgeleri eklenir. Bu
makamlarca dileinin doruluu tespit edildii takdirde derhal tescilleri yapılır ve çileri Bakanlıına bilgi
verilir.
Türk vatandalıını kaybeden küçükler
Madde 19-Aaıdaki kiiler, Türk Medeni Kanununa göre reit olmalarından balayarak bir yıl içinde
Türk vatandalıını seçebilirler:
a) (Deiik: Resmi gazete ile neir ve ilanı: 21 Mart 1981 Sayı: 17286) yürürlükten kalktı.
b) Yabancı ile evlenmek sureti ile Türk vatandalıını kaybeden Türk kadınının bu evlenmeden önceki
küçük çocukları, (Babanın ölmü olması, belli olmaması veya vatansız bulunması sebepleri ile anasına balı
olarak Türk vatandalıını kaybetmeleri halinde)
c) Türk erkekle evlenmek suretiyle Türk vatandalıına geçen analarına balı olarak Türk vatandalıını
kazanan ve Kanunun 28 inci maddesi uyarınca seçme hakkını kullanarak ayrılan analarına balı olarak Türk
vatandalıını kaybeden küçükler,
ç) Kadına Türk vatandalıını kazandıran Türk erkekle evlenmesinden olan ve Kanunun 32 nci
maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen artlarla seçme hakkını kullanan analarına balı olarak Türk vatandalıını
kaybeden küçükler,
d) Türk vatandalıından çıkan babalarına ve Kanunun 32 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca
analarına balı olarak Türk vatandalıını kaybeden küçükler,
e) Seçme hakkı ile Türk vatandalıından ayrılan kiilerin küçük çocukları,
Rüt yaına girmeden müracaat veya reit olmalarından balayarak bir yılın geçmesi hallerinde bu
madde uygulanamaz.
Bu gibiler seçme hakkı süresi olan bir yılı geçirdikleri takdirde Kanunun 8 ve Yönetmeliinin 12 nci
maddeleri uyarınca yeniden vatandalıa alınma isteinde bulunabilirler.
Evlenme
Madde 20-Türk Vatandalıı Kanununun 19 uncu maddesi gereince bir yabancı ile evlenmek ve
kocasının uyrukluunu almak sureti ile Türk vatandalıını kaybeden kadın bu evliliin sona ermesinden
balayarak üç yıl içinde Türk vatandalıına dönebilir. Bu gibiler hakkında 18 inci madde hükümleri uygulanır.
Bu ekilde vatandalıa dönenler için hiçbir makamın kararına lüzum yoktur. Evliliin sona ermesinden
balayarak üç yıl geçmi bulunursa seçme hakkını kullanarak Türk vatandalıına dönmesi mümkün olmaz. Bu
takdirde Kanunun 8 inci Yönetmeliin 12 nci maddelerinin uygulanması gerekir.
IV -VATANDALII KAZANMANIN SONUÇLARI
Etki
Madde 21-Türk vatandalıının hangi yolla olursa olsun kazanılması bazı kayıtlarla, kazanan kiinin e
ve çocukları üzerinde etki yapar. Bunlar vatandalıın kazanma çeitlerine göre aaıdaki maddelerde
belirtilmitir:
Kadına vatandalık kazandıran evlenmeden önceki küçük çocukları
Madde 22-Evlenme ile Türk vatandalıını kazanan kadının bu evlenmeden önceki küçük çocukları
aaıdaki artlardan birinin mevcudiyeti halinde analarına balı olarak Türk vatandaı olurlar.
a)Babanın ölmü olması,
b)Babanın belli olmaması,
c)Babanın vatansız olması,
ç)Çocuun vatansız olması,
d)Velayetin anada bulunması,
Ancak babanın ölmü veya velayetin anada bulunmu olmaları halinde anaya balı olarak Türk
vatandaı olabilmesi için çocuun milli kanununun müsaade etmesi ve vatandalıının deimesine engel
olmaması arttır.
E ve reit çocuklar
Madde 23-Genel olarak ikamet artı veya istisnai olarak veyahut yeniden, ikamet artsız vatandalıa
alınmalar, elerin ve reit çocukların vatandalıklarına tesir etmez, onlar da ayrı ayrı müracaat ederek istekte
bulunmak zorundadırlar. Ancak vatansız kadın kocasına balı olarak Türk vatandaı olur. Böyle bir durumda
kocasının müracaatına dahil edilerek ayrı bir ilem yürütülmez.
Küçükler
Madde 24-Prensip olarak küçük çocuklar, Türk vatandalıına kabul edilen babalarına balı olarak
Türk vatandaı olurlar ve babalarının müracaatına girerek birlikte ilem görürler.
Yetkili makam kararı ile Türk vatandalıına alınan kadının küçük çocukları
Madde 25-Türk vatandalıına alınan kadının küçük çocukları aaıdaki hallerde Milli kanunları engel
olmadıı takdirde analarına balı olarak Türk vatandaı olurlar.
a)Babanın ölmü olması,
b)Babanın belli olmaması,
c)Babanın vatansız olması,
ç)Çocuun vatansız olması,
d)Velayetin anada bulunması,
Yukarıdaki artlardan biri mevcutsa ve çocuun Milli kanunu da Türk vatandalıına girmesine mani
hüküm taımıyorsa anaları ile birlikte ve onlara balı olarak Türk vatandaı olurlar. Bunlar da analarının
müracaatında yer alır ve ayrı bir ileme tabi tutulmazlar.
(EK FIKRA: Resmi gazete ile neir ve ilanı : 21 Mart 1981-Sayı: 17286)
Bakanlar kurulu, ülkenin bütününde veya bir bölümünde sıkıyönetim veya olaanüstü hal ilan edilmi
olması halinde (g) bendine göre vatandalıımızı kayıp ilemine tabi tutulanlar hakkında 403 sayılı Kanunun 35
inci maddesinin birinci ve Yönetmeliin 48 inci maddesinin birinci fıkrası hükümlerinin uygulanmasına karar
verilebilir.
Seçme hakkı ile dönenlerin e ve çocukları
Madde 26-Seçme hakkı kullanarak Türk vatandalıına dönen kiilerin eleri ve küçük çocukları
hakkında da bu Yönetmeliin 23,24 ve 25 inci maddeleri hükümleri uygulanır.
Evlenme ile Türk vatandalıından ayrılan kadının bu evlenmeden önceki küçük çocukları
Madde 27-Evlenme ile Türk vatandalıından ayrılmı analarına balı olarak Türk vatandalıını
kaybeden küçük çocuklar, kaybı douran evlenmenin sona ermesi üzerine Yönetmeliin 20 nci maddesi uyarınca
seçme hakkı ile tekrar Türk vatandalıına dönen analarına balı olarak Türk vatandaı olurlar. Kadına Türk
vatandalıını kaybettiren , yabancı ile evlenmeden olan küçük çocuklar, ancak 25 inci maddedeki artların
bulunması halinde birinci fıkradan faydalanarak Türk vatandalıını analarına balı olarak alabilirler.
KNC BÖLÜM
TÜRK VATANDALIININ KAYBI
Kayıp yolları
Madde 28-Türk vatandalıının kaybı da kazanma gibi kanun yolu , yetkili makam kararı ve seçme
hakkının kullanılması sureti ile olur. Birinci ve üçüncü yollarla kendiliinden , ikinci yolla yetkili bir makam
kararı sonunda Türk vatandalıı kaybedilmi sayılır.
I -KANUN YOLU LE KAYIP
Evlenme
Madde 29-Kanun yolu ile kayıp sadece yabancı ile evlenen Türk kadını için söz konusu olur ve
aaıdaki artlarla tahakkuk eder:
a)Yabancı ile evlenen Türk kadına, kocanın Milli kanunu evlenme sebebi ile kendi vatandalıını
bahediyorsa.
b)Kadın evlenme akdi sırasında kocanın vatandalıına geçeceini 55 inci madde gereince yazılı
olarak beyan etmise,
Kadın kocanın vatandalıını belirli artların gerçeklemesi ile kazanıyorsa Türk vatandalıı o tarihte
kayıp edilir. Bu ekilde vatandalıı kayıp edenlerin nüfus sicillerindeki hanelerine (Türk Vatandalıı
Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca ....... uyruklu ......... ile....... tarihinde .............. evlendirme memurluunda
evlenmekle) kadınla birlikte kayıba giren küçük çocuklar varsa onların da hanesine (Kanunun 30 uncu maddesi
gereince analarına balı olarak) Türk vatandalıını kaybetmitir erhi verilir. Mümkün olduu takdirde nüfus
hüviyet cüzdanları alınır ve bu gibi kayıtlar çileri Bakanlıına bildirilir. Nüfus leri Genel Müdürlüü
Vatandalık ubesinde kaydedilir.
II- YETKL MAKAM KARARI LE KAYIP
Çeitleri
Madde 30-Yetkili makam kararı ile kayıp iki ekilde vukubulur.
a) Vatandalıktan çıkma,
b) Vatana balılıkla badamayan eylemler,
(b) bendinde Türk Vatandalıı Kanununun 25 ve 26 ncı maddeleri ile (kaybettirme) ve (çıkma) olarak
iki kısımda mütalaa edilmitir. Türk Vatandalıı Kanununun kayıp bölümünde yer alan vatandalıa alınmanın
iptali, vatandalık bakımından geriye (yani alınma tarihine) ileyen netice dourduundan dier kayıplarla
karıtırılmamak lazımdır.
Vatandalıktan çıkma ve baka bir devlet vatandalıını kazanma izni
Madde 31- (Deiik : 4/5/2004 tarih ve 25452 sayılı R.G.) Vatandalıktan çıkma, bir Türk vatandaına
çileri Bakanlıı kararı ile baka bir devlet uyrukluluuna geçmek için verilen özel izin mahiyetindedir.
Vatandalıktan çıkmalarına izin verilecek kimselerde aaıdaki artlar aranır:
a) Mümeyyiz ve reit olmak,
b) Hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmamak,
c) Herhangi bir suç nedeni ile aranmakta olan kiilerden olmamak,
d) Ne sebeple olursa olsun, baka bir devlet vatandalıını kazanmı olmak veya baka bir devlet
vatandalıını kazanacaına ilikin inandırıcı belirtileri bulunmak.
nandırıcı belirti olarak, ilgilinin vatandalıına geçmek istedii devlet makamlarından verilmi, o
devlet vatandalıına kabul edileceine ilikin belge veya ilgilinin Türk vatandaı olarak o ülkede uzun
zamandan beri oturmasına ve orada mesleki, ticari veya sınai faaliyetlerde bulunmasına izin verildiini gösteren
belge veya o devlet vatandaı ile evli olması ve bu durumun vatandalıa alınmasında kolaylıklar salayacaının
anlaılmı olması kabul edilebilir. Bu belgelerden en az birinin usulüne göre onaylanmı Türkçe tercümesinin
izin dilekçesine eklenmi olması gereklidir.
Müracaat
Madde 32-(Deiik: 17/07/1992 onay tarihli) Türk vatandalıından çıkma veya baka bir devlet
vatandalıına geçmek ya da izin almadan baka bir devlet vatandalıına geçmi olup da, bu durumlarının
tespitinden önce bavurarak Türk vatandalıını da koruma izni isteyen kiilerin bavuracakları makamlar; yurt
içinde oturdukları yerin en büyük mülki idare amirlii , yurt dıında Türk konsolosluklarıdır.
Söz konusu ilemler için müracaat edenlere Nüfus ve Vatandalık leri Genel Müdürlüünce
düzenlenen ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca Türk vatandalıından çıkma izni için (Form-A) 22 nci madde
uyarınca baka bir devlet vatandalıına geçme izni için (Form-B), izin almadan baka bir devlet vatandalıına
geçmi olup da Türk vatandalıını koruma izni için (Form-C), olarak düzenlenmi bulunan form dilekçeler
doldurtulur.
Bu form dilekçelere:
1-Nüfus cüzdanı veya kütüklerindeki güncel bilgileri kapsayan dier belgelerin onaylı örnekleri,
2-Rütünü ispat etmemi ancak, 15 yaından büyük çocukları bulunanların bu çocukları vatandalıa
kabul teminat belgesinde belirtilmi ise, baba ya da analarına balı olarak ilem görmek isteyip istemediklerine
ilikin muvafakat dilekçeleri,
3-Baka bir devlet vatandalıını kazanmı bulunanların hangi devlet vatandaı olduklarını gösteren
belgelerin veya uyrukluluuna geçmek istedikleri yabancı devlet vatandalıına kabul edileceklerine ilikin
teminat belgeleri ya da dier inandırıcı belgelerin Türkçe’ye çevrilmi onaylı örnekleri.
4- 4 adet vesikalık fotoraf eklenir.
Dilekçeyi alan makamlar yukarıda belirtilen hususların tam olarak açıklanıp açıklanmadıını inceler,
müracaat dosyalarını tamamlatarak var ise ilgililer hakkındaki görülerini de belirtecekleri bir yazı ile birlikte
çileri Bakanlıına gönderirler.
Nüfus ve Vatandalık leri Genel Müdürlüünce gerekli dier bilgi ve belgeler salanarak dosya
tamamlanır ve ilem sonuçlandırılır.
Çıkma ve izin belgeleri
Madde 33-(Deiik: 4/5/2004 tarih ve 25452 sayılı R.G.) Çıkma izin belgeleri aaıda gösterilmitir.
a)Çıkma Belgesi
Çıkma belgesi, ilgilinin Türk vatandalıından çıktıını gösteren ve verilmesi ile Türk vatandalıının
kaybedilmesi sonucunu douran belgedir.
çileri Bakanlıı kararı ile Türk vatandalıından çıkmasına izin verilen kii aynı zamanda baka bir
devlet vatandaı ise, çıkma belgesi derhal imza karılıında kendisine verilir.
b)zin belgesi:
zin belgesi kiinin baka bir devlet vatandalıına geçmesine yetkili Türk makamlarınca izin verildiini
gösteren belgedir.
Bu belge Türk vatandalıından çıkmak isteyen ve henüz baka bir devlet vatandalıını kazanmamı
olanlarla, baka bir devlet vatandalıını kazanmak isteyenlere verilir.
Türk vatandalıından çıkmak isteyen kii bu belgeye dayanarak istedii devlet vatandalıını
kazandıktan sonra, bu devlet makamlarından alacaı belgeyi yetkili Türk makamlara verdii zaman kendisine
Türk vatandalıından çıkma belgesi verilir.
zin belgesi üç yıl için geçerlidir. Bu belgeyi alanlardan belgenin verildii tarihten itibaren en geç 3 yıl
içinde istedikleri devlet vatandalıını kazananlar, bu devlet makamlarından alacakları belgeyi yurt dıında Türk
konsolosluklarına vermekle yükümlüdürler.
stenilen devlet vatandalıının kazanılmaması halinde de alınan belge yukarıda belirtilen makamlara
iade edilir.
3 yıl sonunda yukarıdaki fıkralara göre istenilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya izin belgesini iade
etmeyenler hakkında 34 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca ilem yapılır.
Çıkma ve izin belgelerinin hükmü
Madde 34- (Deiik: 4/5/2004 tarih ve 25452 sayılı R.G.) çileri Bakanlıı kararı ile Türk
vatandalıından çıkmasına izin verilen kiiye çıkma belgesinin verilmesi ile Türk vatandalıı kaybedilir.
Nüfus leri Genel Müdürlüünce vatandalıktan çıkan ve kendisi ile birlikte ilem görenlerin Türk
vatandalıını kaybettii aile kütüklerine iletilerek kayıtlarının kapatılması salanır.
Kendilerine çileri Bakanlıınca baka devlet vatandalıını kazanma izin belgesi verilmi olup da 3
yıllık süre içinde yetkili Türk makamlarına herhangi bir bilgi veya belge vermeyenlerle istedii devlet
vatandalıını kazanamaması halinde almı olduu izin belgesini iade etmeyenlerin çileri Bakanlıının teklifi
ile Bakanlar Kurulunca Türk vatandalıını kaybedip etmediklerine karar verilir. Alınacak karar göre aile
kütüklerine gerekli açıklamalar düülür.
Bakanlar kurulunca Türk vatandalıını kaybettiine karar verilenler bu kararın Resmi Gazetede
ilanından sonra istedii devlet vatandalıını kazanamadıından bahisle yetkili Türk makamlarına bavururlarsa
haklarında 403 sayılı Türk vatandalıı Kanununun 8 inci maddesi hükmü uygulanır.
PTAL
Sebep ve yapılacak iler
Madde 35-Vatandalıa alınma ilgili kiilerin, Yönetmeliin 10, 11, 15 inci maddelerinde belirtilen
artlar ve soruturma konularında, yalan beyanları veya önemli hususları gizlemeleri sonucu vuku bulduuna
bilgi edindii ve belgelendirildii takdirde çileri Bakanlıı durumu Bakanlar Kuruluna sunar ve vatandalıa
alınma kararı iptal edilir. Vatandalıa alınma tarihinden balayarak be yıl geçtikten sonra iptal kararı
verilemez.
ptal ilemleri, vatandalıa alındıı zaman kaydedildii yer nüfus siciline erh verilmek sureti ile tescil
olunur.
VATANA BALILIKLA BADAMAYAN EYLEMLER
Kaybettirme
Madde 36-Aaıda gösterilen eylemleri sabit olan kiilerin Türk vatandalıını kaybettiklerine
Bakanlar Kurulunca karar verilebilir:
a)Türk Vatandalıı Kanununun 20 nci maddesi ve 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca izin
almaksızın kendi istekleri ile baka bir devlet vatandalıını kazandıı tespit edilenler (bunlardan bu
durumlarının tespitinden önce kendiliklerinden izin için bavuranlar hakkında bu Yönetmeliin 31 inci maddesi
uyarınca ilem yapılır.)
b)Yurt içinde ve dıında herhangi yabancı bir devletin resmi veya özel, askeri veya sivil bir hizmetinde
bulunanlara, bu hizmetlerin Türkiye’nin menfaatlerine aykırı olduu, Hükümetçe (Bakanlar Kurulunca)
kararlatırılıp bu görevi bırakmaları kendilerine yurt içinde mülkiye amirleri, yurt dıında elçilik veya
konsolosluklarımız tarafından yazı ile bildirildii halde üç aydan az olmamak artı ile Hükümet kararında
belirtilecek münasip bir süre içerisinde kendi istekleri ile bu hizmetten ayrılmayanlar.
c)Türkiye ile sava halinde bulunan bir devletin her türlü hizmetinde hükümetin izni olmaksızın ve (b)
bendindeki karar ve teblie lüzum kalmadan kendi istekleri ile çalımaya devam edenler.
ç)Türk vatandaı olarak yurt dıında bulunup da muvazzaf askerlik görevini yapmak veya Türkiye’nin
sava haline girmesi üzerine yurt savunmasına katılmak için elçilikler, konsolosluklar veya Hükümetçe yetkili
kılınmı dier makamlar tarafından usulen yapılacak çarıya mazeretsiz olarak üç ay içinde icabet etmeyenler.
(usulen yapılacak çarı Türk kanunları ile ilgilinin oturduu yabancı memleket mevzuatının tespit ettii
ekillerde, mazeret de Askerlik kanunları çerçevesi içinde düünülecektir.)
d)Yurt içinde askere alınmı olup kıtasına sevk edilirken veya kıtalarına katıldıktan sonra yurt dıına
kaçıp da ilgili kanunların kabul ettii süre içinde dönmeyenler.
e)Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile askerlik görevini yapmakta olanlardan görev, izin, hava
deiimi veya tedavi için yurt dıında bulunup da süresi bittii halde mazeretsiz olarak üç ay içinde geri
gelmeyenler.
f)Türk vatandalıı Kanununun 6.7 ve 8 inci, Yönetmeliin 10,11,12 nci maddeleri gereince yetkili
makam kararı ile Türk vatandalıını sonradan kazanmı kiilerden kesintisiz olarak yedi yıl ve daha fazla
Türkiye dıında oturan ve Türkiye ile maddi ve manevi ilgisini ve balılıını kesmediine ve Türk vatandalıını
muhafaza ettiine delalet edecek resmi temas ve ilemleri bulunmayanlar, (Bu bend sadece müktesep olarak
Türk vatandalıını kazanmı olanlara) dier bentler, doumla (asli) ve yetkili makam kararı veya seçme
hakkının kullanılması ile Türk vatandalıını kazanan (Müktesep) bütün vatandalara uygulanır.
f) bendinde belirtilen haller dıında, yabancı memleketlerdeki Türk vatandalarının kaldırılmı 1312
sayılı kanunun 10 uncu maddesinin son bendinde görülen her yıl Türk konsolosluuna tescil edilme
yükümlülüü nazara alınmamıtır. Bu maddenin (ç), (d) ve (e) bentlerine göre karar verilebilmesi için Milli
Savunma Bakanlıının çileri Bakanlıına, dier bentler içinde dorudan doruya çileri Bakanlıının
Bakanlar Kuruluna teklifi arttır.
g) (Ek: Resmi gazete ile neir ve ilan: 21 Mart 1981 Sayı: 17286) Yurt dıında olup ta Türkiye
Cumhuriyeti’nin iç ve dı güvenlii (Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının 1 inci bap, 1 inci fasıl ve 2 nci fasıl
hükümleri içinde yer alan maddeler ile Askeri Ceza Kanununun aynı amaca yönelik hükümleri, silah kaçakçılıı
veya benzeri suçlar) hangi yolla olursa olsun kanunların suç saydıı ekilde iktisadi ve mali güvenlii aleyhinde
(mal , döviz. altın, uyuturucu madde, hileli vergi kaçakçılıı veya benzeri) faaliyetlerde bulunmaktan sanık
olarak haklarında yetkili Cumhuriyet Savcıları veya Askeri Savcılarca soruturma açılan veya yurt içinde bu tür
faaliyetlerde bulunup da haklarında soruturma açılmasından önce veya sonra her ne suretle olursa olsun yurt
dıına çıkmaları nedeniyle , haklarında kamu davası açılmasına veya ceza kovuturmasına veya hükmün infazına
olanak bulunmayan ve gelmesi için yapılan duyuruya ramen 3 ay içinde sıkıyönetim ve olaanüstü hallerde bir
ay içinde , yurda dönmeyenler yukarıdaki bentte sayılan sanık veya hükümlü hakkında Türk vatandalıını
kaybettirme ilemi yapılabilmesi için:
1-Sanık hakkında yurt dıında bulunması nedeniyle, kamu davası açılmasına olanak bulunmadıının
Cumhuriyet Savcılıkları veya Askeri Savcılıklarca bildirilmesi,
2-Yurt dıında bulunması nedeniyle sanıın savunmasının tespitine ve davanın sonuçlandırılmasına
olanak bulunmadıına ilgili mahkemece karar verilmesi.
3-Hükümlü hakkında, yurt dıında bulunması nedeni ile verilmi olan hüküm infazına olanak
bulunmadıının Cumhuriyet Savcılıkları veya Askeri Savcılıklarca bildirilmesi, arttır.
Yukarıda belirtilen durumlarda ilgili Cumhuriyet Savcısı veya Askeri Savcı sanıın tam kimlii ve
nüfusta kayıtlı olduu yer ile tespit edilen yurt dıı adresinin ve isnat olunan suçu veya hükümlülerle ilgili olarak
infazın yapılamayıı nedeniyle ilgili yazıyı veya mahkemenin sanıı yurt dıında bulunması nedeni ile ceza
kovuturmasının yapamayacaı konusundaki karar örneini ilgisine göre Adalet Bakanlıına veya Milli
Savunma Bakanlıına gönderir. Adı geçen Bakanlıklara intikal eden bilgi ve belgelerin ilgili hakkında 403 sayılı
Kanunun 25 inci maddesine eklenen son fıkra gereince 35 inci maddenin birinci fıkrasının uygulanması
hususundaki görülerini de belirtmek suretiyle çileri Bakanlıına gönderirler.
çileri Bakanlıı Nüfus ve Vatandalık leri Genel Müdürlüünde dosya incelenir. Varsa eksiklikleri
tamamlattırılır, ilgilinin aile kayıt örnei de getirtilerek dosyaya eklenir. Maddede kayıp ilemi için ön görülen
bütün unsurların tamam olduu anlaıldıktan ve sanıın malları hakkında yapılacak ilem hakkındaki çileri
Bakanlıı görüü de saptandıktan sonra sanıa yurda dönmesi için duyuru yapılır.
Duyuru, bilinen yurt içi ve yurt dıı adreslerine gönderilerek bir yazı ve aynı zamanda Resmi Gazete ile
ilan suretiyle yapılır. Yurt dıı adresi belirli deil ise ilan Hükümet Bildirisi olarak Türkiye Radyo ve
Televizyonlarında iki defa üst üste yayınlanır. Kanunda gösterilen süreler en son ilan tarihinden itibaren
ilemeye balar.
Sanıın mallarının tasfiyesini gerektiren hallerde bloke ilemine esas olmak üzere malların tespiti ve bu
mallar üzerinde yapılacak ilemlerin durdurulması için çileri Bakanlıınca durum Maliye Bakanlıı ve Tapu
Kadastro Genel Müdürlüüne bildirilir.
Kanunen belirli süreler içinde sanık yurda döneceini bildirdii takdirde kayıp ilemi derhal durdurulur.
Bu yolda bir bavuru alan bütün dı temsilciliklerimiz ve ilgili makamlar en seri vasıta ile durumu çileri
Bakanlıı Nüfus ve Vatandalık leri Genel Müdürlüüne bildirirler.
Kanunda öngörülen ilanla belirtilen sürenin geçmesine ramen sanık yurda dönmez veya dönecei
yolunda bir bildirimde bulunmazsa , Bakanlar Kurulu Kararı alınarak gerei yapılır. Bakanlar Kurulunca
malların tasfiyesine karar verilmi olması halinde tüm malları bloke edilerek karar aleyhinde Danıtay’a
bavurma süresi geçtikten ve Danıtay’a dava açılmadıı anlaıldıktan sonra Maliye Bakanlıınca tasfiye
ilemine balanır.
h)Herhangi bir yolla yabancı bir devlet vatandalıını kazanmı olup kesintisiz olarak en az 7 yıl süreyle
Türkiye dıında oturan ve Türkiye ile ilgisini ve balılıını kesmediine ve Türk vatandalıını muhafaza etmek
istediine delalet edecek resmi temas ve ilemlerde bulunmayan,
Kiilerin Türk vatandalıını kaybettiklerine çileri Bakanlıının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca
karar verilebilir.
lgilinin Türkiye’de gayri menkullerinin veya i yerlerinin bulunması , ailesinden bir kısmının
Türkiye’de oturması, ilgilinin bunlarla balılıını sürdürecek bu süre içinde zaman zaman yurda gelip gitmesi,
ahsi ve manevi halinde meydana gelen deiikliklerle dier nüfus olaylarını yetkili makamlara bildirilmesi ve
askerlik ilemlerini yaptırması halinde Türkiye ile ilgi ve balılıını kesmediini ve Türk vatandalıını korumak
istedii anlaılır.
Çıkarma
Madde 37-Yurt dıında bulunup da Türkiye Cumhuriyetinin iç ve dı güvenlii (Türk Ceza Kanununun
2 inci kitabının 1 inci bap, 1 inci fasıl ve 2 nci fasıl hükümleri içinde yer alan maddeler ile Askeri Ceza
Kanununun aynı amaca yönelik hükümleri, silah kaçakçılıı veya benzeri suçlar) ile hangi yolla olursa olsun
kanunların suç saydıı ekilde iktisadi ve mali güvenlii aleyhinde (mal. döviz, altın uyuturucu madde hileli
vergi kaçakçılıı veya benzeri) faaliyetlerde bulunmaktan sanık olarak haklarında yetkili Cumhuriyet Savcıları
veya Askeri Savcılarca soruturma açılan veya yurt içinde bu tür faaliyetlerde bulunup da haklarında soruturma
açılmasından önce veya sonra her ne suretle olursa olsun, yurt dıına çıkmaları nedeniyle haklarında kamu
davası açılmasına veya ceza kovuturmasına veya hükmün infazına olanak bulunmayan ve gelmesi için yapılan
duyuruya ramen sava, sıkıyönetim ve olaanüstü hallerde bir ay içinde yurda dönmeyen vatandalıımızı
sonradan (müktesep) kazananlar, Bakanlar Kurulu Kararı ile vatandalıktan çıkarılabilirler.
Yukarıdaki hükmün uygulanmasında 36 ncı maddenin (g) bendindeki usullere göre ilem yapılır. Bu
hüküm Türkiye sava halinde iken asli vatandalarımız hakkında da uygulanabilir.
III-SEÇME HAKKI LE KAYIP
Uygulama alanı
Madde 38-Seçme hakkı ile kayıp Türk vatandalıını çeitli sebeplerle kazanmı çocuklarla evlenme ile
Türk vatandaı olmu kadınlara uygulanır ve hiçbir makamın tasarrufuna ihtiyaç göstermeden, iradesini
açıklamakla hüküm ifade eder.
Bir kimseye balı olarak kazanılan vatandalıın kaybı
Madde 39-Aaıdaki Türk vatandaları Türk Medeni Kanununa göre reit olmalarından balayarak iki
yıl içinde Türk vatandalıından seçme hakkını kullanmak suretiyle ayrılabilirler:
a)(Deiik: Resmi gazete ile neir ve ilan : 21 Mart 1981 Sayı: 17286) Analarına balı olarak
doumla Kanunun 1 inci, Yönetmeliin 4 üncü maddeleri gereince Türk vatandaı oldukları halde doumla
veya sonradan yabancı babalarının vatandalıını kazananlar,
Evlenme ile Türk vatandalıını kazanan kadının seçme hakkı ile ayrılması
Madde 40-Kanunun 5 inci Yönetmeliin 8 inci maddeleri gereince evlenme ile Türk vatandalıını
kazanan kadınlar, evliliin sona ermesinden balayarak üç yıl içinde Türk vatandalıından ayrılabilir. Ancak bu
suretle Türk vatandalıının kaybı kadının evlenmeden önceki vatandalıını muhafaza etmesi veya Türk
vatandalıını evlenme ile kazanmasından dolayı eski vatandalıını kaybetmise bu madde uyarınca ayrılması
ile eski vatandalıına dönebilmesi imkanına balıdır. Evliliin sora ermesi sebebi ile Türk vatandalıından
ayrılıın kendisini vatansız hale getirmemesi lazımdır.
Yapılacak ilem
Madde 41-Yukarıdaki 39 ve 40 ıncı maddelere uygun olarak seçme hakkı ile kayıp için hiçbir yetkili
makam tasarrufu istenmemekle beraber müracaatı alan idare makamları ve konsolosluklar, adı geçen maddelerin
aradıı artları tespit ve vatansız kalmayacaklarını ispat eden belgeleri eklemek sureti ile ilgiliye ait
düzenlenecek dosyayı çileri Bakanlıına gönderirler. Bakanlık Nüfus leri Genel Müdürlüü nüfus kayıtlarını
kayıp erhlerini vermek üzere ilgili valilie sevk ederler. Yukarıda sözü edilen maddelere uymayan veya
vatansız kalacakları anlaılan hallerde müracaat makamları çileri Bakanlıına intikal ettirmeden bu hakkın
kullanılmayacaını ilgiliye tebli ederler.
IV- KAYBIN SONUÇLARI
Türk vatandalıını kaybeden ve Türk vatandalıından çıkmasına izin verilenlerin hukuki
durumu
Madde 42- (Deiik: 4/5/2004 tarih ve 25452 sayılı R.G.) 403 sayılı Türk Vatandalıı Kanunu
gereince Türk vatandalıını kaybeden kiiler, kayıp tarihinden balayarak yabancı muamelesine tabi tutulurlar.
Türkiye'de ikamet, seyahat, taınmaz mal edinme, fera, miras ve çalıma gibi konularda Türk Kanunlarının
yabancılara tanıdıı haklardan yararlanabilirler.
Ancak, doumla Türk vatandalıını kazanmı olup da sonradan çileri Bakanlıından çıkma izni
almak suretiyle yabancı bir devlet vatandalıını kazanan kiiler ve bunların kanuni mirasçıları, Türkiye
Cumhuriyeti'nin milli güvenlii ve kamu düzenine ilikin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Türkiye'de ikamet,
seyahat, çalıma, yatırım, ticari faaliyet, miras, taınır-taınmaz mal satın alma, fera, kiralama gibi konularda,
Türk vatandalarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler.
Bu kiilere istekleri üzerine yurt dıında Türk temsilcilikleri, yurt içinde ise Nüfus ve Vatandalık leri
Genel Müdürlüü ile l Nüfus ve Vatandalık Müdürlüklerince bu durumlarını gösteren bir belge verilir. Nüfus
ve Vatandalık leri Genel Müdürlüünce örnei hazırlanarak bastırılan ve düzenlenmesine ilikin esasları
belirlenen bu belgenin 403 sayılı Türk Vatandalıı Kanununun 29 uncu maddesinde belirtilen konulara ilikin
ilemler sırasında ibraz edilmesi zorunludur.
Bu ekilde hakları saklı tutulan kiinin ölümü halinde kanuni mirasçıları veraset ilamı ile belirlenir.
Bu kiilerin ülkede ikamet, seyahat, çalıma, yatırım, ticari faaliyet, miras, taınır-taınmaz mal iktisabı
ile fera konularında kendilerine tanınan haklar konusundaki ilemler yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde
ilgili kurum ve kurulularca yürütülür.
Türk vatandalıının iptali ile vatandalıktan çıkarmanın sonuçlarını belirten 403 sayılı Türk
vatandalıı Kanununun 33 üncü ve 35 inci, 11/2/1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandalıı Kanununun
Uygulanmasına likin Yönetmeliin 46 ncı ve 48 inci maddeleri hükümleri saklıdır.”
Evlenme ile Türk vatandalıını kaybeden kadının evlenmeden önceki küçük çocukları
Madde 43-Kanunun 19 ve Yönetmeliin 29 uncu maddeleri gereince yabancı ile evlenmek sureti ile
Türk vatandalıını kanun yolu ile kaybeden kadının bu evlenmeden önceki küçük çocukları , aaıdaki
hallerden birisinin bulunması ile analarına balı olarak Türk vatandalıını kaybederler.
a)Babanın ölmü bulunması,
b)Babanın belli olmaması,
c)Babanın vatansız olması,
Bu madde gereince Türk vatandalıının kaybı, çocuk 15 yaından büyükse kendisinin yazılı
muvafakatına balıdır.
Bu kayıp çocukları vatansız kılacaksa Türk kalırlar.
Çıkma izninin e ve çocuklara etkisi
Madde 44 -(Deiik: 4/5/2004 tarih ve 25452 sayılı R.G.) Vatandalıktan çıkma ein vatandalıını
etkilemez. Ancak Türk vatandalıından çıkan babanın küçük çocukları:
a) Ananın ölmü bulunması,
b) Ananın yabancı olması,
c) Velayetin babada bulunması ve ananın yazılı muvafakatının alınması.
Hallerinde babalarına balı olarak Türk vatandalıını kaybederler. Ancak, ananın muvafakat etmemesi
durumunda mahkemeden alınacak karara göre ilem yapılır. Babaya balı olarak vatandalıın kaybı, çocuk 15
yaından büyük ise, yazılı muvafakatine balıdır.
Yukarıdaki hükümler gereince vatandalıın kaybı çocukları vatansız kılacaksa, çocuklar Türk kalırlar.
Çocuun muvafakat etmedii veya kayıpla baba ile birlikte babanın kazandıı vatandalıı kazanmasının
mümkün olmadıı ve vatansız kaldıı durumlarda kayıp vuku bulmaz.
Vatandalıktan çıkan ananın küçük çocukları
Madde 45- (Deiik: 4/5/2004 tarih ve 25452 sayılı R.G.) Ananın yalnız olarak Türk vatandalıından
çıkması, küçük çocukların vatandalıına tesir etmez. Ancak vatandalıktan çıkan ananın küçük çocukları;
a) Babanın ölmü olması,
b) Babanın belli olmaması,
c) Babanın yabancı olması,
d) Velayetin anada bulunması ve babanın yazılı muvafakatinin alınması.
Hallerinde, analarına balı olarak Türk vatandalıını kaybederler. Ancak, babanın muvafakat etmemesi
durumunda mahkemeden alınacak karara göre ilem yapılır. Anaya balı olarak vatandalıın kaybı, çocuk 15
yaından büyük ise yazılı muvafakatine balıdır.
Yukarıdaki hükümler gereince vatandalıın kaybı çocukları vatansız kılacaksa çocuklar Türk kalırlar.
Çocuun muvafakat etmedii veya kayıpla ana ile birlikte ananın kazandıı vatandalıı kazanması mümkün
olmadıı ve vatansız kaldıı takdirde kayıp vukubulmaz.
ptalin neticesi
Madde 46-Türk Vatandalıı Kanununun 24 üncü, Yönetmeliin 35 inci maddeleri gereince
vatandalıa alınma kararı iptal edilen kiiye balı olarak Türk vatandalıını kazanan e ve çocukları hakkında
da bu iptal hüküm ifade eder. Yani iptal kararı ilgili ile birlikte ve ona balı olarak Türk vatandaı olmu e ve
çocuklara da sirayet eder, ancak vatandalıına kabulleri tarihinden balayarak yapmı oldukları muameleler
bakımından iptal kararının hükümleri geriye yürümez.
Bakanlar Kurulunca vatandalıı iptal edilenlerin kararında ilgililerin mallarının tasfiyesi ile
kendilerinin sınır dıı edilmeleri belirtilmise bu gibiler en geç bir yıl içinde, Türkiye’deki mallarını tasfiye
ederek ikametgah ve i merkezlerini yurt dıına nakil ve memleketi terk etmek zorundadırlar. Aksi halde malları
Hazinece satılarak bedelleri nam ve hesaplarına milli bir bankaya yatırılır ve kendileri de sınır dıı edilir. ptal
kararı alınınca Nüfus leri Genel Müdürlüü mal tasfiyesi ve sınır dıı ilemleri olacaksa bu kararın birer
örneklerini gerei yapılmak üzere Maliye Bakanlıına ve Emniyet Genel Müdürlüüne gönderir ve ilgili Valilii
de haberdar eder.
Haklarında iptal kararı verilenler bu karar aleyhine Danıtay’a bavurdukları takdirde, mallarının
tasfiyesi ve sınır dıı ilemleri dava sonuna bırakılır.
Kaybettirme ve çıkarmanın etkisi
Madde 47-Genel olarak vatandalıı yetkili makam kararı ile kaybettirme ve çıkarma ahsidir. lgilinin
ei ve çocuklarına etki yapmaz.
Çıkarmanın neticesi
Madde 48-Kanunun 26 ncı ve bu Yönetmeliin 37 nci maddeleri gereince Türk vatandalıından
çıkarılan kiilerin Türkiye’de bulunan malları, Hazinece tasfiye edilir ve bedelleri nam ve hesaplarına milli bir
bankaya yatırılır. (Türk Vatandalıı Kanunu yurt içinde bulunan hiçbir vatandaın çıkarılmasını terviç
etmediinden vatandalıktan çıkarılan kiiler mutlaka yurtdıındadırlar) malların tasfiyesi için 46 ncı maddede
olduu gibi Maliye Bakanlıı haberdar edilir ve çıkarma kararı konsolosluklar aracılıı ile ilgiliye resmen
duyurulur.
Vatandalıktan çıkarılan kiiler çıkarma kararı aleyhinde Danıtay’a bavurdukları takdirde mallarının
tasfiyesi dava sonuna kadar yapılamaz. Çıkarma kararının ilgiliye tebliinden ve Resmi Gazete ile
yayınlanmasından önce Türkiye’ye dönenler hakkında vatandalıktan çıkarma ileri durdurulur.
Türk vatandalıından çıkarılanlar hiçbir ekilde yeniden Türk vatandalıını kazanamazlar ve
Türkiye’ye yerlememek ve genel hükümlere tabi olmak artı ile Türkiye’ye gelebilirler.
Seçme hakkı ile ayrılanların e ve çocukları
Madde 49-Bu Yönetmeliin vatandalıktan çıkmanın sonuçlarını düzenleyen 44 ve 45 inci maddeleri,
38 ve 39 uncu maddeler uyarınca seçme hakkını kullanarak Türk vatandalıından ayrılan kiilerin eleri ve
küçük çocukları hakkında da uygulanır.
Küçük çocuklar
Madde 50-Bir Türk erkekle evlenmek suretiyle Bu Yönetmeliin 8 inci maddesi uyarınca Türk
vatandalıına geçen analarına balı olarak 22 inci madde gereince Türk vatandalıını kazanan küçük
çocuklar, kadının 40 ıncı maddeye uygun olarak evliliin son bulmasından sonra seçme hakkını kullanmak sureti
ile Türk vatandalıından ayrılması halinde keza analarına balı Türk vatandalıını kaybederler.
Kadına Türk vatandalıını kazandıran evlenmeden olan küçük çocukları 45 inci madde de belirtilen
artlarla seçme hakkını kullanan analarına balı olarak Türk vatandalıını kaybederler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Türk Vatandalıının spatı ve Yargı Yolu
spat
Madde 51-Türk vatandalıının ispatı herhangi bir ekle tabi tutulmamıtır. Her türlü belge ve resmi
kayıtlarla benzeri , aksi sabit oluncaya kadar ilgilinin Türk vatandaı olduuna karine tekil eder. Aaıdaki kayıt
ve belgeler (Hemen her vatandata bulunacaı için) balıca vatandalık ispatı vasıtası kabul edilmitir.
a)Türkiye Cumhuriyeti nüfus sicilli kayıtları,
b)Nüfus hüviyet cüzdanları,
c)Pasaport ve pasaport yerine geçen belgeler,
ç)Türk konsolosluklarınca verilmi vatandalık ilmühaberleri,
dari makamlar
Madde 52-Bir kimsenin Türk vatandaı olup olmadıı hakkında resmi Türk makam ve dairelerince
tereddüde düüldüü takdirde anlamazlıı, kanun, yönetmelik ve uyrukluk anlamaları çerçevesi içinde
halletmek için konu çileri Bakanlıından sorulur. Bu Bakanlık Nüfus leri Genel Müdürlüü Vatandalık
ubesi Tetkik Bürosu, gereken incelemeyi yapar ve kararını Genel Müdürlüün onayına sunduktan sonra ilgili
yere karılık verir.
YARGI YOLU
Danıtay
Madde 53-Vatandalık hakkında yetkili idare makamlarınca verilen her türlü kararlar aleyhine
ilgililerce Danıtay’a dava açılabilir.
Dier yargı organları
Madde 54-Danıtay dıında her türlü yargı organı önünde her hangi bir dava münasebeti ile bir
kimsenin Türk vatandaı olup olmadıı iddia edilir ve ilgili organ tarafından tereddüde düülürse bu husus
çileri Bakanlıından sorulur ve 52 nci maddedeki usule göre varılan netice en geç bir ay içinde ilgili yere
bildirilir.
çileri Bakanlıınca verilen kararın davaya bakmakta olan mahkemece taraflara tebliinden balayarak
bir ay içinde ilgililerce Danıtay’a bavurulmadıı takdirde Bakanlık kararı kesinleir. çileri Bakanlıı kararına
uyulmayarak taraflardan biri Danıtay’a bavurursa bakılmakta olan dava 403 sayılı Kanunun 41 inci maddesi
esaslarına uyularak Danıtay kararına kadar durdurulur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeitli Hükümler
Evlenmede vatandalıkla ilgili beyan
Madde 55- (Deiik : 4/5/2004 tarih ve 25452 sayılı R.G.) 29 uncu maddedeki beyan,
a) Evlenme, evlendirmeye yetkili Türk makamları önünde yapıldıı takdirde evlenme akdinin yapıldıı
sırada o makama,
b) Evlenme evlendirmeye yetkili yabancı makamlar önünde yapıldıı takdirde, evlenmeyi tescil ile
görevli Türk makamlarına, evlenme akdinden balayarak bir aylık süre içinde yazılı olarak yapılır. (a) ve (b)
bentlerine uygun olarak yapılan beyanı alan makam evlenmenin tesciline ait ilemli evrak ile birlikte bunu ilgili
nüfus memurluuna gönderir. Nüfus memurluu da baka bir emir ve karar beklemeden nüfus siciline
kaydederek, ayrılan kadına kayıp erhi, Türk vatandaı olan kadına da nüfus hüviyeti cüzdanı verir ve çileri
Bakanlıına bildirir.
Seçme hakkını kullanma ekli
Madde 56-Türk Vatandalıı Kanununun 12,13,27,28 inci Yönetmeliin 18,19,20,39 ve 40 ıncı
maddeleri gereince seçme hakları çileri Bakanlıına gönderilmek üzere mahallin en büyük mülkiye amirliine
ve yabancı memleketlerde de Türkiye Elçilik ve Konsolosluklarına yazılı bildiride bulunmak sureti ile yapılır.
Maddi hataların düzeltilmesi
Madde 57-Türk Vatandalıı Kanununa göre vatandalıın kazanılması, kaybettirilmesi, iptal ve
çıkarma gibi yetkili makamlarca alınan kararlardan maddi bir hata bulunduu sonradan anlaılırsa, bu kararı
veren makam düzeltme veya deitirme kararı alabilir.
Resmi Gazete’de yayım
Madde 58-(Deiik: 17.07.1992 onay tarihli) Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandalıına
alınanlardan gerekli görülenler ile Türk vatandalıını kaybedenlerin tam hüviyetleri Resmi Gazete’de
yayımlanır.
Bunlardan adresi bilinmeyenler hakkında ilanen teblii bu yayım tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra
yapılmı sayılır.
BENC BÖLÜM
Son Hükümler
Kaldırılan kanunlar
Madde 59-11/2/1964 tarihli ve 403 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile vatandalıkla ilgili bazı önemli
kanun ve hükümleri saklı tutulmu dierlerini yürürlükten kaldırılmıtır.
A) Saklı kalanlar:
1) Hilafetin lgasına ve Hanedanı Osmani’nin Türkiye Cumhuriyeti Memaliki Haricine Çıkarılmasına
Dair 3 Mart 1340 tarihli ve 431 sayılı Kanun,
2) 431 sayılı Kanunun 2 inci maddesinin deitirilmesi ve aynı kanuna bazı maddeler eklenmesi
hakkında 16 Haziran 1952 tarihli ve 5958 sayılı kanun,
3) 14/6/1934 tarihli ve 2510 sayılı skan Kanununun vatandalıkla ilgili ve göçmenlere uygulanan
hükümleri.
B) Kaldırılan kanunlar:
1-eraiti Muayyeniyi Haiz olmayan Osmanlı Tebaasının Türk Vatandalıından Iskatı Hakkında
25/5/1927 tarihli ve 1041 sayılı Kanun,
2-23/5/1928 tarihli ve 1312 sayılı Türk vatandalıı Kanunu,
3-11/2/1964 tarihli ve 403 sayılı Kanuna aykırı dier hükümler.
Kayıp kiiler
Madde 60-Türk Vatandalıı Kanunu geçici iki madde ile kayıp kiiler ve 1312 sayılı Kanuna göre
ıskat edilenler hakkında hükümler koymutur. Buna göre,
1-Milli mücadeleden sonra (Avdeti gayri caizdir) erhini havi Büyük Millet Meclisi Hükümeti veya
igal devletlerinin stanbul temsilcileri tarafından verilen pasaportlarla veya hiçbir belgesi olmaksızın
Türkiye’den 1930 yılının (Türk ve Yunan hükümetleri arasında imza edilen Ankara Mukavelenamesi tarihi)
sonuna kadar ayrılmı bulunup da halen ölü veya sa oldukları bilinmeyen ve sadece nüfus sicillerinde kayıtlı
bulunan kiiler, 403 sayılı Kanunun yürürlüe girdii 25/5/1964 tarihinde Türk vatandalıını kaybetmi
sayılırlar.
Bütün nüfus daireleri bu gibi kiileri siciller üzerinden aratırıp gerekli soruturmayı yaptıktan sonra
durumları bu maddeye uyanların nüfus kayıtlı hizasına (403 sayılı kanunun geçici 1 inci maddesine göre
vatandalıı kaybetmitir.) erhinin verecekler ve listesini valilikler yolu ile çileri Bakanlıına
göndereceklerdir.
ESKDEN SKAT EDLENLER
2-403 Sayılı kanunun yurt içinde bulunan bütün vatandalarla doumla Türk vatandaı olanların
vatandalıktan çıkarmamayı ve tabiiyeti Osmaniye kanunnamesi ile 1312 sayılı kanun hükümlerine göre çıkarma
sebebi olan eylemleri yetkili makam kararı ile kaybettirme ilemine tabi tutmayı ve çıkarmayı da 26 ıncı maddesi
ile bir sebebe balamayı öngördüünden adı geçen iki kanuna göre vatandalıktan ıskat edilmi doutan Türk
vatandaı (Asli ) kiiler için 22 Mayıs 1964 tarihinden balayarak bir yıl içinde yeniden Türk vatandalıına
alınma isteinde bulunmaları hakkını tanımıtır.
Geçici 2 nci madde ile verilen bir yıllık süre içinde çileri Bakanlıına bavuran doutan Türk
vatandaı olup da ıskat edilmi bulunanların vatandalıa alınmasında sakınca görülmezse haklarında Kanunun
8 inci, Yönetmeliin 12 nci maddesi uygulanır. Bu hüküm sonradan Türk vatandalıını kazanmı (Müktesep)
kiilere ve özel kanunlarla ıskat edilmi bulunanlara uygulanmaz.
Müracaatlar üzerine çileri Bakanlıı Yönetmeliin 12 ile 17 inci maddeleri uyarınca ilem yapar.
Ek Geçici Madde 1- (Resmi Gazete ile neir ve ilanı21 Mart 1981 Sayı: 17286) 1312 sayılı Türk
Vatandalıı Kanunu hükümlerine göre Türk vatandalıından ıskat edilmi veya herhangi bir nedenle
vatandalıımızı kaybetmi bulunan doutan Türk vatandaı olan kiilerin bu Kanunun yürürlük tarihinden
itibaren iki yıl içinde yeniden Türk vatandalıına girmek isteyenleri ve vatandalıa alınmalarında bir satınca
görülmemesi halinde haklarında 403 sayılı Kanunun 8 inci ve Yönetmeliin 12 inci maddesi hükümleri
uygulanır. Bu hüküm sonradan Türk vatandalıını kazanmı (Müktesep vatanda) kiilere uygulanmaz.
Bavurular üzerine çileri Bakanlıı Yönetmeliin 12 ve 17 inci maddesi uyarınca ilem yapar.
Ek Geçici Madde 2- (Resmi Gazete ile neir ve ilanı : 21 Mart 1981 Sayı 17286) 403 sayılı Türk
Vatandalıı Kanununun yürürlüe girdii 22/5/1964 tarihinden bu Kanunun yürürlüe girdii 17/2/1981
tarihine kadar Türk anadan doan ve doumla Türk vatandalıını kazanamayan küçükler, ana, baba ya da yasal
temsilcilerinin bavurmaları halinde analarına balı olarak doumlarından balayarak Türk vatandaı olurlar.
Ancak ana, baba veya yasal temsilcilerinin bavurmamaları halinde Türk Medeni Kanununa göre çocuk reit
olmasından itibaren üç yıl içinde seçme yolu ile Türk vatandalıını kazanma hakkına sahiptir.
Bu durumda bulunan çocukların ana , baba ya da yasal temsilcileri bir dilekçe ile bulundukları yer vali
veya kaymakamlıklarına, yurt dıında yetkili Türk konsolosluklarına bavururlar.
Dilekçelerine çocuun vatandaı olduu devlet makamlarından verilmi tam künyesini gösteren kimlik
cüzdanının Türkçe tercümesini de eklerler. Vali veya kaymakamlıklarca bu dilekçeler nüfus idarelerine havale
edilir. Nüfus idareleri çocuun annesi bulunduu yerde kayıtlı ise , çıkaracaı aile kayıt örneini de müracaata
ekleyerek doruca çileri Bakanlıı Nüfus ve Vatandalık leri Genel Müdürlüüne gönderir. Nüfus leri
Genel Müdürlüü Vatandalık ubesinde gerekli ilemler yapıldıktan sonra Türk vatandalıını kazananlar
hakkında tescil fii doldurularak gerei yapılır.
Yürürlük
Madde 61-Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüe girer.
Yürütme
Madde 62-Bu Yönetmelii çileri Bakanı yürütür.