مقالات سایت
دسته بندی مقالات
مقالات سایت
دسته بندی مقالات

 کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری

تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی در سال 1390 منطبق بر دستورالعمل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران


تعرفه سال 90

بر اساس ابلاغیه شماره 24306/ش م مورخ 3/2/1139 شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان هزینه ساخت و ساز هر مترمربع بنا که مبنای محاسبات حق الزحمه خدمات مهندسی قرار می گیرد در سال 1390 به شرح زیر تعیین گردیده است:

16 طبقه و بالاتر، ارتفاع از روی شالوده

13 تا 15 طبقه، ارتفاع از روی شالوده

11 و 12 طبقه، ارتفاع از روی شالوده

8 تا 10 طبقه ارتفاع از روی شالوده

6 و 7طبقه ارتفاع از روی شالوده

3 تا 5 طبقه ارتفاع از روی شالوده

1 و 2 طبقه ارتفاع از روی شالوده

گروه ساختمان

4,934,000

4,591,000

4,591,000

4,085,000

3,744,000

2,403,000

2,719,000

هزینه ساخت هر مترمربع

و با اعمال ضرائب جدول شماره 11 شیوه نامه مذکور ، مجموعه حق الزحمه خدمات طراحی و نظارت برای چهار رشته در سال 1390 به شرح زیر تعیین میگردد:

گروه ساختمان

الف

ب

ج

د

تعداد طبقات

خدمات

مهندسی

1 و 2 طبقه ارتفاع از روی شالوده

3 تا 5 طبقه ارتفاع از روی شالوده

6 و 7طبقه ارتفاع از روی شالوده

8 تا 10 طبقه ارتفاع از روی شالوده

11 و 12 طبقه، ارتفاع از روی شالوده

13 تا 15 طبقه، ارتفاع از روی شالوده

16 طبقه و بالاتر، ارتفاع از روی شالوده

میزان حق الزحمه در هر متر مربع بر حسب ریال

113,382

127,027

153,475

175,594

214,463

234,600

246,700

سهم حق الزحمه ناظران 4 رشته و هماهنگ کننده

62,265

69,880

84,394

96,595

118,057

129,007

135,685

سهم حق الزحمه طراحی 4 رشته

51,117

57,147

69,081

78,998

96,406

105,593

111,015

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان تهران

No Internet Connection