مقالات سایت
دسته بندی مقالات
مقالات سایت
دسته بندی مقالات

 کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری

جدول توزیع درصدی هزینه خدمات مهندسی به تفکیک رشته در سال 1379 منطبق بر دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی  (وزارت راه و شهر سازی)

تاریخ : 02/12/79
شماره پیوست : 02/100/892
مسکن و شهرسازی

جدول تفکیک درصدهای تعرفه خدمات مهندسی ساختمان در بخش های طراحی، محاسبه و نظارت برای هماهنگ کننده ها و چهار رشته ذیل، موضوع ماده 17، آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

 

گروه ساختمانی

رشته ها

الف

ب

ج

د

هماهنگ کننده ها

6

7

8

9

معماری

43

36

33

31

عمران

35

34

33

30/5

تاسیسات مکانیکی

10

15

15/5

18/5

تاسیسات برقی

6

8

10/5

11

جمع

100

100

100

100

 

 

No Internet Connection