مقالات سایت
دسته بندی مقالات
مقالات سایت
دسته بندی مقالات

 کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری

قانون راجع به واگذاری اراضی به طور عوض به مالکین اراضی متصرفی سیمان ری
‌ماده واحده - به موجب این قانون وزارت مسکن و شهرسازی موظف است عوض اراضی متصرفی
کارخانه سیمان ری را به بقیه مالکین واجد‌شرایط قانون اراضی شهری که اراضی
سیاهدشتک پائین و سلیمانیه و باقلازار جهت عوض کافی نبوده از اراضی سیاهدشتک بالا
و یا هر نقطه از اراضی‌دولتی واقع در محدوده قانونی (25)‌ساله شهر تهران که امکان
داشته باشد به تشخیص خود واگذار نماید و شهرداری مکلف به همکاری لازم می‌باشد
و‌مصوبات مغایر با این قانون منسوخ است.
‌تبصره 1 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به تقاضای مالکین مذکور قیمت و یا در
صورت توافق در سایر شهرستانها زمین عوض واگذار‌نماید.
‌تبصره 2 - زمینهای عوض مورد واگذاری موضوع این ماده واحده از شمول ضوابط تفکیک
معاف بوده و مابه‌التفاوت بهای عوض و معوض در‌مورد کلیه واگذاریها در قبال اراضی
متصرفی کارخانه سیمان ری طبق تقویم دولت دریافت خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه یکم خرداد ماه یک
هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و‌به تأیید شورای نگهبان رسیده
است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی


سایت:

کارشناس رسمی دادگستری - Official Expert of Justice

No Internet Connection