رعایت چهل نکته مهم در تنظیم ونگارش قراردادها | کارشناس رسمی دادگستری | راه و ساختمان و نقشه برداری

۱:  ذکر نام یزدان پاک در صدر و شروع قرارداد
 
۲: درج عنوان قرارداد(مبایعه نامه، اجاره نامه، مشارکت در ساخت و...)
 
۳: درج عنوان توصیفی قرارداد ( مبایعه نامه آپارتمان تجاری)
 
۴: ذکر صیغه عقد ( العقود تابعه المقصود، المومنون عند الشروطهم، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود )
 
۵:ذکرعنوان طرفین قرارداد (فروشنده و خریدار، مؤجر و مستأجرو...)
 
۶:  ذکر سِِمَت حقوقی متعاملین(وکالتاً، اصالتاً، قیمومتاً ،ولایتاً، فضولتاً )
۷: موضوع قرارداد
 
۸: ذکر مبلغ قرارداد بادقت وحوصله(ثمن، قرض الحسنه، مال الاجاره و...)هم به صورت عددوهم حروف
 
۹:  تعیین شیوه پرداخت در قرارداد
 
۱۰:  تعریف و تعیین شروط وتعهدات
 
۱۱:  تعیین محل وچگونگی جبران خسارت
 
۱۲:  تعیین مرجع حل اختلاف ( از طریق داوری و حَکَمیت یا از طریق کمیته حل اختلاف )
 
۱۳: تعیین نوع تضمیناتدرصورت عدم  انجام تعهدات (اسناد تعهدآور)
 
۱۴: کیفیت و چگونگی بایگانی و نگهداری اسناد و مدارک
 
۱۵:  تعیین کیفیت تحویل و تسلیم  مورد قرارداد
 
۱۶: تعیین وضعیت تصرف کنونی ملک
 
۱۷: تعیین تکلیف خیارات
 
۱۸: کیفیت خاتمه قرارداد درصورت بروز حوادث و اختلاف( از طریق اقاله ،فسخ، انحلال، انفساخ و...)
 
۱۹: تعیین تکلیف ادعاهای احتمالی در خصوص موضوع قرارداد
 
۲۰:  تعیین تکلیف وضعیت چک های صادره درصورت عدم موجودی
 
۲۱: تعیین تکلیف ادعاهای احتمالی معارض یا معارضین
 
۲۲: تعیین تکلیف کشف فساد در حین ویا پس از انجام معامله
 
۲۳:  نگارش وتنظیم قراردادبدون عجله وشتاب وباخط خوش
 
۲۴:توجه  به حق ریشه و حق رعیتی مستتر در اسناد واملاک  وحفظ آن
 
۲۵: چنانچه ملک از حق ارتفاق(حقی است برای شما در ملک دیگری)برخوردار باشد ،هنگام انجام معامله و تنظیم قراردادتوجه ولحاظ شود.
 
 
۲۶: هرگونه توافقی را (ولو به صورت شفاهی باشد) درقرارداد عیناً درج وذکر کنیدوهرگز شرطی را شفاهاْ توافق ننمایید واگر چنین کردید انتظار اجرای آن را نداشته باشید.
 
۲۷: استفاده از عبارت اقاله برای بر هم زدن قراردادبه جای عبارت فسخ
 
۲۸:درصورتی که متعاملین ازنعمت سواد خواندن و نوشتن محروم هستند ،متن قراردادبه صورت شمرده و قابل فهم برای آنان قرائت وتفهیم شود.
 
۲۹: چند قرارداد تنظیمی در چند صفحه باشد حتماً تمام صفحات با دقت مطالعه، تفکر و سپس امضاء نمایید.
 
۳۰: تعیین تکلیف قبض و اقباض مورد معامله
 
۳۱: تعیین تکلیف وام
 
۳۲: تعیین تکلیف موعد انتقال قطعی سند وانتخاب دفتر خانه اسناد رسمی جهت  نقل وانتقال سند
 
۳۳: تعیین تکلیف وکالت های مورد نیاز برای ادامه وکالت
 
۳۴: تعیین تکلیف حقوق ارتفاقی
 
۳۵: مدنظر داشتن مؤلفه هارد شیپ(شرط مذاکره مجدد)
 
۳۸: درج وذکر مواد ومفاد قوانین مرتبط با موضوع قرارداد مثل مفاد قوانین زمین شهری ،شهرداری، اداره ثبت، مدنی ،تجارت، کار، تأمین اجتماعی، مالک و مستأجر، قانون تَمَلُک اراضی توسط ارگان های دولتی  و...
 
۳۹:  تنظیم صورتجلسات درضمن یا پس از قرارداد
 
۴۰  زیر بار توافقات غیر معقولانه ،جانبدارانه و غیر قانونی  نروید.
 
 
 
 
 

 

سایت:

کارشناس رسمی دادگستری - Official Expert of Justice