نمونه قرارداد نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی | کارشناس رسمی دادگستری | راه و ساختمان و نقشه برداری

نمونه قرارداد نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی

شماره قرارداد :


تاریخ قرارداد :
این قرارداد بین خانم / آقای ................... نام پدر ................... شماره ملی .........................شغل


ساکن : .................................................. ............. تلفن ......................بعنوان صاحب کار ( مالک ) ...................... و خانم / آقای مهندس ........................ نام پدر شماره ملی ................................... شماره پروانه اشتغال :............................


ساکن : ............................................ تلفن ............... بعنوان مهندس ناظر ، ..................... ساختمان با اسکلت ......................به تعداد ........................ طبقه جهت کاربری .......................... واقع در


با شرایط مندرج در زیر منعقد میگردد :


ماده 1- موضوع قرارداد : نظارت بر عملیات ساختمانی ( طبق مفاد شیوه نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان )


ماده 2- مبلغ قرارداد : قیمت خدمات مهندسی ساختمان طبق تعرفه مصوب سال جاری تعیین و به حساب سازمان نظام مهندسی توسط مالک واریز خواهد شد .


ماده 3 – مدت قرارداد : از تاریخ ................... ( تاریخ عقد قرارداد ) به مدت دو سال شمسی بوده و درصورتی که نظارت کارهای ساختمانی نیاز به زمانی بیش از زمان فوق باشد ، ناظر موظف است حداکثر دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد مراتب را به صاحب کار ، سازمان نظام مهندسی ، مراجع صدور پراونه اعلام و از سازمان نظام مهندسی درخواست تمدید قرارداد با صاحب کار را نماید .


ماده 4 – وظایف ناظر : طبق بند 13-2 شیوه نامه ماده 33 ، ناظر ساختمان مکفند عملیات ساختمانی را که توسط مجری و تحت نظارت آنها احداث میشود در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه خود را لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه ، نقشه ها، محاسبات و مشخصات فنی منضم به آن و مقررات ملی ساختمان براساس شرح خدمات مصوب مهندسان رشته ساختمان نظارت کرده و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک فوق برابر گزارشات مندرج در ماده 8 گواهی نماید . ناظران هماهنگ کننده هر ساختمان باید گزارش پایان هر یک از مراحل اصلی کار خود و سایر ناظران را به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان تسلیم نماید .


ماده 5 – وظایف صاحب کار ( مالک ) : طبق ماده هفتم فصل سوم شیوه نامه ماده 33 ، مالک یا صاحب کار برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند ، از مجری استفاده نمایند . مجری نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر یا ناظران و دیگر مراجع کنترل ساختمان می باشد ، طبق بند 7-1-4- فصل سوم ، رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و ساختمانهای پیرامون آن و همچنین رعایت مسایل زیست محیطی کارگاه و سایر بند 7-1-1 لغایت 7-1-15-4 جزء وظایف و مسولیت های مجری ساختمان بوده و عدم انتخاب و معرفی مجری ساختمان توسط صاحب کار هیچگونه مسئولیتی بر ناظر ساختمان ایجاد نمی نماید .


ماده 6- درصورت عدم وجود مجری ساختمان ، صاحب کار مکلف است قبل از هرگونه عملیات اجرایی ، اعم ازخاکبرداری و خاکریزی شروع عملیات ساختمانی ، اجرای پی سازی قبل از بتن ریزی ، اجرای اسکلت بندی و سقف های ساختمان قبل از بتن ریزی ، اجرای سفت کاری ، نازک کاری را کتبا" حداقل 24 ساعت قبل از عملیات به ناظر اطلاع دهد و درصورت عدم اطلاع مالک یا مجری ، گزارشات عدم تطبیق عملیات با مشخصات فنی و نقشه اجرایی توسط ناظر به سازمان نظام مهندسی ارسال میگردد .


ماده 7 – چنانچه بدلیل پایان یافتن مدت قرارداد با فسخ یا ابطال آن و یا فوت ، حجر ، ناتوانی ناظر حقیقی « درصورت تایید مراجع قانونی » یا سلب صلاحیت قانونی وی و نظایر آن ، ادامه کار ناظر غیر ممکن شود ، عملیات ساختمانی توسط مجری یا مالک متوقف شده و شروع مجدد آن منوط به وجود ناظر جدید خواهد بود .


ماده 8- مراحل گزارشات ساختمان


1- گزارش وضعیت همجواری محل ساختمان و اعلام شروع عملیات ساختمانی


2- گزارش تایید تحکیم و پایداری سازی همجواری و پایان پی سازی


3- گزارش پایان اسکلت بندی و سقف های ساختمان


4- گزارش پایان سفت کاری ساختمان


5- گزارش پایان عملیات نازک کاری ساختمان


6- گزارش پایان عملیات اجرای ساختمان


ماده 9 – این قرارداد در هرزمان با یک ماه اطلاع قبلی بر اساس ضوابط مندرج در شیوه نامه ماده 33 ، قابل فسخ خواهد بود .


ماده 10 – این قرارداد در سه نسخه تنظیم شده است که هرکدام حکم واحد دارند .


نام و امضاء مهندس ناظر .................. نام وامضاء صاحب کار ....................... نام و امضاء سازمان نظام مهندسی ..........


نسخه اول : ناظر ....... نسخه دوم : صاحب کار........ نسخه سوم : نظام مهندسی

3-قرارداد اجرای ساختمان الف - با مصالح ب - بدون مصالح یا دستمزدی ج - پیمان مدیریت


تیپ قرارداداجرای ساختمان (با مصالح)


قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی، شرایط خصوصی و دیگر اسناد و مدارک منضم به آن که مجموعا قرارداد واحد محسوب و غیر قابل تفکبک است در تاریخ ...... بین ....... که در این قرارداد صاحبکار نامیده می شود از یک طرف، و ...............که در این قرارداد مجری خوانده می شود از طرف دیگر، به شرح زیر منعقد گردید


ماده 1- موضوع قرارداد :


موضوع قرارداد عبارت است از :


•اجرای کامل تمامی عملیات ساختمانی (ابنیه و تاسیسات مکانیکی وتاسیسات برقی


•محوطه سازی، حصارکشی، راه اندازی و تحویل


•اجرای بخش یا بخش های


شامل :
به استثنای :مطابق نقشه ها و مدارک و مشخصات که حداقل در سه نسخه به رویت و امضای مجری رسیده و یک نسخه آن نزد مجری است و دو نسخه دیگر تحویل صاحب کار و ناظر شده است.


ماده 2 – محل اجرای کار :


محل اجرای کار واقع در ........................................است که به رویت مجری رسیده و از موقعیت و وضعیت آن آگاهی کامل یافته است.


ماده 3 – مبلغ قرارداد :


مبلغ این قرارداد بر اساس پیشنهاد مجری که، با توجه به ماده (1) و سایر مواد این قرارداد و جمیع جهات برآورد شده است از قرار مترمربع زیربنا(به حروف)...............................ریال (به عدد).........................ریال و جمعا .........................ریال است. این مبلغ تاع تغییر مقادیر کار و کارهای جدید و شرایط تعدیل آن به شرح مندرج در شرایط عمومی و شرایط خصوصی این قرارداد می باشد.


پرداخت مالیات و کسورات قانونی که به مبلغ مذکور تعلق می گیرد به عهده مجری است.


ماده 4 – نحوه پرداخت :


مبلغ ..................ریال معادل..........درصد مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت در قبال ... (تضمین مورد قبول صاحب کار) پس از امضاء و مبادله این قرارداد و هنگام تحویل زمین کارگاه ساختمان به مجری پرداخت می شود. مواعد بقیه پرداخت ها در مراحل مختلف کار و پس از تایید ناظر به شرح مندرج در شرایط خصوصی قرارداد است.


ماده 5 – مدت قرارداد، برنامه زمان بندی :


مدت قرارداد ...................ماه است و تاریخ شروع کار همان تاریخ صورت مجلس تحویل زمین کارگاه ساختمان به مجری است. این مدت باتوجه به برنامه زمان بندی ارایه شده از طرف مجری تابع تغییر مقادیر کار و کارهای جدید به شرح مندرج در شرایط عمومی و شرایط خصوصی این قرارداد می باشد.


ماده 6 – نیروی انسانی – مصالح و تدارکات :


تامین نیروی انسانی، تهیه و تدارک مصالح، ابزار کار، ماشین آلات و به طور کلی تمام لوازم و وسایل ضروری برای اجرای ساختمان و هزینه های مستقیم و غیر مستقیم مربوط به عهده مجری می باشد، مجری متعهد است مصالح مصرفی را از حیث مرغوبیت و مشخصات فنی به شرح مندرج در شارایط خصوصی این قرارداد تهیه و به کار گیرد.


ماده 7 – مهندسان ناظر :

نظارت بر اجرای ساختمان به عهده ....... به نشانی.............می باشد که از طرف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به صاحب کار مجری معرفی شده اند. چنانچه بعدا به هر دلیل هریک از مهندسان ناظر تغییر کنند، سازمان مذکور موظف ایت حداکثر ظرف 15 روز مهندس ناظر جدید را کتبا به مجری معرفی و صاحب کار معرفی نماید.

ماده 8 – نحوه اندازه گیری سطح زیربنا :

سطوح زیربنای ساختمان، فضاهای ارتباطی، راه پله ها، خرپشته، انباری ها، اتاق نگهبان، اتاق سرایدار و موتورخانه به طور کامل و سطح پیلوت، زیرزمین ها و بالکن های مسقف که سه طرف آن دیوار باشد (دست انداز و جان پناه، دیوار محسوب نمی شود)3/2(دوسوم) سطح آنها جزو زیربنا محسوب می شود. سطح ایوان ها و بالکن های مسقف که دارای دو طرف دیوار باشد2/1(یک دوم) سطح انها در محاسبات منظور می گردد.

سطح حیاط خلوت، نورگیر، هواکش و پاسیو، حداکثر تا 6 مترمربع که حداقل سه طرف آن محصور به بنای دردست احداث باشد جزء زیربنای ساختمان محسوب می شود. چنانچه سطح موارد مذکور بیش از 6 متر مربع باشد3/1(یک سوم) سطح آنها جزو زیربنا محاسبه می شود، ضمنا پیش آمدگی ها، ایوان ها، بالکن های بدون سقف و قرنیزها جزو سطوح زیر بنای ساختمان محسوب نمی شوند.

تبصره : این ماده شامل قراردادهایی که مبلغ آن بصورت مجموع و گلوبال تعیین شده نمی گردد.

ماده 9 – اسناد و مدارک قرارداد و منضمات آن :

اسناد و مدارک قرارداد عبارتند از : قرارداد حاضر، شرایط عمومی، شرایط خصوصی، برنامه زمان بندی کلی، نقشه ها و پروانه ساختمان، همچنین مشخصات فنی، نقشه ها، صورت مجلس ها، توافقنامه هایی که در طول اجرای کار تنظیم و به امضای طرفین می رسد نیز جزء منضمات این قرارداد محسوب می شود.

ماده 10 – شرایط – مسئولیت ها – اختیارات :

مسئولیت تمامی عملیات اجرایی، فنی و حقوقی موضوع قرارداد به عهده مجری است و سایر شرایط، تعهدات، اختیارات و مسئولیت های طرفین قرارداد به شرح مندرج در شرایط عمومی و شرایط خصوصی منضم به این قرارداد است که طرفین ذیل آنرا امضا کرده اند و برای آنها لازم الاجرا است.

ماده 11 – نشانی طرفین قرارداد :
نشانی صاحب کار : .

نشانی مجری : .

امضای صاحب کار امضای مجری / مدیر