قانون راجع به واگذاری اراضی به طور معوض به مالکین اراضی متصرفی سیمان ری

قانون راجع به واگذاری اراضی به طور عوض به مالکین اراضی متصرفی سیمان ری
‌ماده واحده - به موجب این قانون وزارت مسکن و شهرسازی موظف است عوض اراضی متصرفی
کارخانه سیمان ری را به بقیه مالکین واجد‌شرایط قانون اراضی شهری که اراضی
سیاهدشتک پائین و سلیمانیه و باقلازار جهت عوض کافی نبوده از اراضی سیاهدشتک بالا
و یا هر نقطه از اراضی‌دولتی واقع در محدوده قانونی (25)‌ساله شهر تهران که امکان
داشته باشد به تشخیص خود واگذار نماید و شهرداری مکلف به همکاری لازم می‌باشد
و‌مصوبات مغایر با این قانون منسوخ است.
‌تبصره 1 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به تقاضای مالکین مذکور قیمت و یا در
صورت توافق در سایر شهرستانها زمین عوض واگذار‌نماید.
‌تبصره 2 - زمینهای عوض مورد واگذاری موضوع این ماده واحده از شمول ضوابط تفکیک
معاف بوده و مابه‌التفاوت بهای عوض و معوض در‌مورد کلیه واگذاریها در قبال اراضی
متصرفی کارخانه سیمان ری طبق تقویم دولت دریافت خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه یکم خرداد ماه یک
هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و‌به تأیید شورای نگهبان رسیده
است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

 

سایت:

کارشناس رسمی دادگستری - Official Expert of Justice