بخشنامه رئیس قوه قضاییه برای اختصاص شعبی به دعاوی بانکی، جرایم پولشویی و الکترونیکی

متن بخشنامه به شرح زیر است:

پیرو بخشنامه شماره 10675/82/1-30  شهریور 1382 با اختیار حاصله از ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و در اجرای ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده و همچنین مواردی که قوانین مصوب پیش بینی شعب تخصصی برای رسیدگی به موضوعات خاص نموده است مانند:

1- دعاوی بانکی موضوع قسمت اخیر ماده 7 قانون تسهیل اعطا تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرا طرح های تولید و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوب 5 تیر 1386.

2- جرم پولشویی و جرایم مرتبط موضوع ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2 بهمن 1386.

3- جرایم الکترونیک و جرایم مربوط به تجارت الکترونیکی و تجارت سیار، موضوع تبصره ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

بدین وسیله به رؤسای کل محترم دادگستری استان ها ابلاغ می شود با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات در صورت لزوم نسبت به اختصاص شعبی از دادسراها و دادگاه های عمومی برای رسیدگی به این نوع پرونده ها اقدام و نتیجه کار را در پایان سال اعلام نمایند. چنانچه اجرای این بخشنامه مستلزم آموزش قضات برای تصدی شعب یاد شده باشد، مراتب مستقیماً جهت برنامه ریزی به معاونت آموزش قوه قضاییه اعلام تا نسبت به برگزاری دوره های آموزشی ویژه اقدام شود.

منبع: سایت نشریه داخلی قوه قضاییه، مأوی