قانون استفاده از خانه‌های سازمانی

‌ماده 1 - خانه سازمانی خانه‌ای است که از طرف وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت در اختیار متصدیان مشاغل معینی در دوره‌تصدی آن شغل برای سکونت گذارده می‌شود.
‌ماده 2 - شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی و مبلغی که استفاده‌کننده باید بپردازد و همچنین ترتیب تخلیه آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد‌بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت دارایی و وزارت آبادانی و مسکن تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده 3 - در صورتی که استفاده‌کننده از خانه سازمانی ظرف مهلت مقرر خانه را تخلیه نکند تا روز تخلیه و تحویل حقوق و مزایای او و در مورد‌مستخدم بازنشسته یک چهارم حقوق بازنشستگی او به نفع سازمان مربوط برداشت می‌شود.
‌ماده 4 - ادارات پرداخت‌کننده حقوق در مرکز و شهرستانها مکلفند مبلغی را که استفاده‌کننده از خانه سازمانی در ازاء استفاده از آن باید بپردازد‌ماهیانه از حقوق و سایر دریافتیهای او کسر و بلافاصله به حساب مربوطه تحویل نمایند.
‌ماده 5 - خانه‌های سازمانی مشمول هیچیک از مقررات قانون مالک و مستأجر و همچنین انجام تشریفات ثبتی مربوط به مقررات اجاره و استجاره‌نخواهد بود.
‌ماده 6 - خانه‌های سازمانی نیروهای مسلح شاهنشاهی مشمول مقررات مربوط به خود خواهد بود. قانون بالا مشتمل بر شش ماده که در تاریخ1346.3.1 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه‌شنبه شانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب‌مجلس شورای ملی قرار گرفت.
‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی