تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی در سال 1390 منطبق بر دستورالعمل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

 

تعرفه سال 90

بر اساس ابلاغیه شماره 24306/ش م مورخ 3/2/1139 شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان هزینه ساخت و ساز هر مترمربع بنا که مبنای محاسبات حق الزحمه خدمات مهندسی قرار می گیرد در سال 1390 به شرح زیر تعیین گردیده است:

16 طبقه و بالاتر، ارتفاع از روی شالوده

13 تا 15 طبقه، ارتفاع از روی شالوده

11 و 12 طبقه، ارتفاع از روی شالوده

8 تا 10 طبقه ارتفاع از روی شالوده

6 و 7طبقه ارتفاع از روی شالوده

3 تا 5 طبقه ارتفاع از روی شالوده

1 و 2 طبقه ارتفاع از روی شالوده

گروه ساختمان

4,934,000

4,591,000

4,591,000

4,085,000

3,744,000

2,403,000

2,719,000

هزینه ساخت هر مترمربع

و با اعمال ضرائب جدول شماره 11 شیوه نامه مذکور ، مجموعه حق الزحمه خدمات طراحی و نظارت برای چهار رشته در سال 1390 به شرح زیر تعیین میگردد:

گروه ساختمان

الف

ب

ج

د

تعداد طبقات

خدمات

مهندسی

1 و 2 طبقه ارتفاع از روی شالوده

3 تا 5 طبقه ارتفاع از روی شالوده

6 و 7طبقه ارتفاع از روی شالوده

8 تا 10 طبقه ارتفاع از روی شالوده

11 و 12 طبقه، ارتفاع از روی شالوده

13 تا 15 طبقه، ارتفاع از روی شالوده

16 طبقه و بالاتر، ارتفاع از روی شالوده

میزان حق الزحمه در هر متر مربع بر حسب ریال

113,382

127,027

153,475

175,594

214,463

234,600

246,700

سهم حق الزحمه ناظران 4 رشته و هماهنگ کننده

62,265

69,880

84,394

96,595

118,057

129,007

135,685

سهم حق الزحمه طراحی 4 رشته

51,117

57,147

69,081

78,998

96,406

105,593

111,015

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان تهران