تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی در سال 1391 منطبق بر دستورالعمل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 
 
تعرفه سال 91

بر اساس ابلاغیه شماره 364/ش م مورخ 02/02/1139 شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان هزینه ساخت و ساز هر مترمربع بنا که مبنای محاسبات حق الزحمه خدمات مهندسی قرار می گیرد در سال 1391 به شرح زیر تعیین گردیده است:

16 طبقه و بالاتر، ارتفاع از روی شالوده

13 تا 15 طبقه، ارتفاع از روی شالوده

11 و 12 طبقه، ارتفاع از روی شالوده

8 تا 10 طبقه ارتفاع از روی شالوده

6 و 7طبقه ارتفاع از روی شالوده

3 تا 5 طبقه ارتفاع از روی شالوده

1 و 2 طبقه ارتفاع از روی شالوده

گروه ساختمان

5,921,000

5,509,000

4,902,000

4,493,000

4,084,000

3,553,000

3,263,000

هزینه ساخت هر مترمربع

و با اعمال ضرائب جدول شماره 11 شیوه نامه مذکور ، مجموعه حق الزحمه خدمات طراحی و نظارت برای چهار رشته در سال 1391 به شرح زیر تعیین میگردد:

گروه ساختمان

الف

ب

ج

د

تعداد طبقات

خدمات

مهندسی

1 و 2 طبقه ارتفاع از روی شالوده

3 تا 5 طبقه ارتفاع از روی شالوده

6 و 7طبقه ارتفاع از روی شالوده

8 تا 10 طبقه ارتفاع از روی شالوده

11 و 12 طبقه، ارتفاع از روی شالوده

13 تا 15 طبقه، ارتفاع از روی شالوده

16 طبقه و بالاتر، ارتفاع از روی شالوده

میزان حق الزحمه در هر متر مربع بر حسب ریال

136,067

152,424

184,188

210,721

257,355

281,509

296,050

سهم حق الزحمه ناظران 4 رشته و هماهنگ کننده

74,722

83,850

101,283

115,919

141,667

154,802

162,827

سهم حق الزحمه طراحی 4 رشته

61,344

68,572

82,905

94,802

115,687

126,707

133,222

با عنایت به ترتیبات مقرر در فصل پنجم شیوه نامه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که به سازمان  های استان اجازه اعمال تعدیلاتی در ارقام فوق را می دهد، بدیهی است تا زمان انجام تشریفات مذکور، ارقام ابلاغی شورای مرکزی را مبنای تعیین حق الزحمه قرار می باشد و در صورت تصویب تعدیلات مذکور، آنها را جایگزین ارقام فوق نمایید.

سعید غفرانی

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان تهران