تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی در سال 1392 منطبق بر دستورالعمل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

تعرفه سال 92

بر اساس ابلاغیه شماره 7549 مورخ 1392/02/01 شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان هزینه ساخت و ساز هر مترمربع بنا که مبنای محاسبات حق الزحمه خدمات مهندسی قرار می گیرد در سال 1392 به شرح زیر تعیین گردیده است:

16 طبقه و بالاتر، ارتفاع از روی شالوده

13 تا 15 طبقه، ارتفاع از روی شالوده

11 و 12 طبقه، ارتفاع از روی شالوده

8 تا 10 طبقه ارتفاع از روی شالوده

6 و 7طبقه ارتفاع از روی شالوده

3 تا 5 طبقه ارتفاع از روی شالوده

1 و 2 طبقه ارتفاع از روی شالوده

گروه ساختمان

8,289,400 7,712,600 6,862,800 6,290,200 5,717,600 4,974,200 4,568,200

هزینه ساخت هر مترمربع

مجموعه حق الزحمه خدمات طراحی و نظارت برای چهار رشته در سال 1392 به شرح زیر تعیین میگردد:

گروه ساختمان

الف

ب

ج

د

600>زیربنا>0

2000>زیربنا>600

5000>زیربنا>2000

بالاتر از 5000

1 و 2 طبقه ارتفاع از روی شالوده

3 تا 5 طبقه ارتفاع از روی شالوده

6 و 7طبقه ارتفاع از روی شالوده

8 تا 10 طبقه ارتفاع از روی شالوده

11 و 12 طبقه، ارتفاع از روی شالوده

13 تا 15 طبقه، ارتفاع از روی شالوده

16 طبقه و بالاتر، ارتفاع از روی شالوده

میزان حق الزحمه در هر متر مربع بر حسب ریال

190493,94

213393,18

257863,76

295010,38

360297

394113,86

414470

سهم حق الزحمه ناظران 4 رشته و هماهنگ کننده

104611,78

117391,12

141796,48

162287,16

198334,92

216724,06

227958,5

سهم حق الزحمه طراحی 4 رشته

85882,16

96002,06

116067,28

132723,22

161962,08

177389,8

186511,5

 

مراحل پرداخت حق الزحمه ناظران

برای پروژه های کمتر از 1000 متر مربع زیربنا

صدور پروانه ساحتمانی 40%
گزارش اتمام عملیات سفت کاری 40%
صدور گواهی پایان کار 20%

 

برای پروژه های بالاتر از 1000 متر مربع زیربنا

صدور پروانه ساحتمانی 25%
گزارش اتمام عملیات فونداسیون 20%
گزارش اتمام عملیات سفت کاری 40%
صدور گواهی پایان کار 15%