تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی در سال 1393 منطبق بر دستورالعمل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

 

جدول تفکیک تعرفه های خدمات مهندسی سال 1393

 

هزینه ساخت و ساز هر مترمربع بنا (جدول شماره 10 مبحث دوم صفحه 75 )

چارت A

گروه ساختمان

الف

ب

ج

د

600>زیربنا>0

2000>زیربنا>600

5000>زیربنا>2000

بالاتر از 5000

1 و 2 طبقه ارتفاع از روی شالوده

3 تا 5 طبقه ارتفاع از روی شالوده

6 و 7طبقه ارتفاع از روی شالوده

8 تا 10 طبقه ارتفاع از روی شالوده

11 و 12 طبقه، ارتفاع از روی شالوده

13 تا 15 طبقه، ارتفاع از روی شالوده

16 طبقه و بالاتر، ارتفاع از روی شالوده

میزان حق الزحمه در هر متر مربع بر حسب ریال

5.710.250

6.217.750

7.147.000

7.862.750

8.578.500

9.640.750

10.361.750

 

درصد حق الزحمه خدمات مهندسی (جدول شماره 11 مبحث دوم صفحه 77 )

چارت B

گروه ساختمان

الف

ب

ج

د

600>زیربنا>0

2000>زیربنا>600

5000>زیربنا>2000

بالاتر از 5000

1 و 2 طبقه ارتفاع از روی شالوده

3 تا 5 طبقه ارتفاع از روی شالوده

6 و 7طبقه ارتفاع از روی شالوده

8 تا 10 طبقه ارتفاع از روی شالوده

11 و 12 طبقه، ارتفاع از روی شالوده

13 تا 15 طبقه، ارتفاع از روی شالوده

16 طبقه و بالاتر، ارتفاع از روی شالوده

طراحی 4 رشته

1.88 1.93 2.03 2.11 2.36 2.3 2.25

نظارت 4 رشته

2.29 2.36 2.48 2.58 2.89 2.81 2.75

 

حق الزحمه خدمات مهندسی ساخت و ساز هر مترمربع بنا (جدول شماره 10 مبحث دوم صفحه 75 )

چارت C=A*B

گروه ساختمان

الف

ب

ج

د

600>زیربنا>0

2000>زیربنا>600

5000>زیربنا>2000

بالاتر از 5000

1 و 2 طبقه ارتفاع از روی شالوده

3 تا 5 طبقه ارتفاع از روی شالوده

6 و 7طبقه ارتفاع از روی شالوده

8 تا 10 طبقه ارتفاع از روی شالوده

11 و 12 طبقه، ارتفاع از روی شالوده

13 تا 15 طبقه، ارتفاع از روی شالوده

16 طبقه و بالاتر، ارتفاع از روی شالوده

سهم حق الزحمه ناظران 4 رشته و هماهنگ کننده

130765

146738

177246

202859

247919

270905

284948

سهم حق الزحمه طراحی 4 رشته

107353

120002

145084

165904

202453

221737

233139

جمع

238.118

266.740

322.330

368.763

450.372

492.642

518.087

 

جدول تفکیک درصدی تعرفه های خدمات مهندسی

چارت D

گروه ساختمانی

الف

ب

ج

د

هماهنگ کننده ها

6

7

8

9

معماری

43

36

34

31

عمران

35

34

32

30.5

تاسیسات مکانیکی

10

15

15.5

18.5

تاسیسات برقی

6

8

10.5

11

جمع

100

100

100

100

 

جدول تفکیک تعرفه های خدمات مهندسی نظارت (ریال)

چارت E=C*D

گروه ساختمان

الف

ب

ج

د

1 و 2 طبقه ارتفاع از روی شالوده

3 تا 5 طبقه ارتفاع از روی شالوده

6 و 7طبقه ارتفاع از روی شالوده

8 تا 10 طبقه ارتفاع از روی شالوده

11 و 12 طبقه، ارتفاع از روی شالوده

13 تا 15 طبقه، ارتفاع از روی شالوده

16 طبقه و بالاتر، ارتفاع از روی شالوده

هماهنگ کننده

7.900

10.339

14.200

16.230

22.315

24.400

25.645

معماری

56.265

52.800

60.300

68.975

76.855

83.900

88.335

عمران

45.800

49.800

56.700

64.915

75.615

82.600

86.900

تاسیسات مکانیکی

13.000

22.000

27.500

31.440

45.865

50.200

52.715

تاسیسات برقی

7.800

11.800

18.550

21.300

27.270

29.800

31.350

جمع

130.765

146.739

177.250

202.860

247.920

270.900

284.946

 

جدول تفکیک تعرفه های خدمات مهندسی طراحی (ریال)

چارت F=C*D

گروه ساختمان

الف

ب

ج

د

1 و 2 طبقه ارتفاع از روی شالوده

3 تا 5 طبقه ارتفاع از روی شالوده

6 و 7طبقه ارتفاع از روی شالوده

8 تا 10 طبقه ارتفاع از روی شالوده

11 و 12 طبقه، ارتفاع از روی شالوده

13 تا 15 طبقه، ارتفاع از روی شالوده

16 طبقه و بالاتر، ارتفاع از روی شالوده

هماهنگ کننده

6.440

8.400 11.605 13.270 18.220 19.950 20.980

معماری

46.160

43.200 49.330 56.410 62.760 68.740 72.270

عمران

37.570

40.800 46.425 53.090 61.750 67.630 71.110

تاسیسات مکانیکی

10.740

18.000 22.490 25.715 37.450 41.020 43.135

تاسیسات برقی

6.440

9.600 15.235 17.420 22.270 24.395 25.645

جمع

107.350

120.000

145.085 165.905 202.450 221.735 233.140