جدول تفکیک تعرفه های خدمات مهندسی سال 1394

 

هزینه ساخت و ساز هر مترمربع بنا (جدول شماره 10 مبحث دوم)

چارت A

گروه ساختمان

الف

ب

ج

د

600>زیربنا>0

2000>زیربنا>600

5000>زیربنا>2000

بالاتر از 5000

1 و 2 طبقه ارتفاع از روی شالوده

3 تا 5 طبقه ارتفاع از روی شالوده

6 و 7طبقه ارتفاع از روی شالوده

8 تا 10 طبقه ارتفاع از روی شالوده

11 و 12 طبقه، ارتفاع از روی شالوده

13 تا 15 طبقه، ارتفاع از روی شالوده

16 طبقه و بالاتر، ارتفاع از روی شالوده

میزان حق الزحمه در هر متر مربع بر حسب ریال

6.566.800

7.150.400

8.219.000

9.042.000

9.865.000

11.086.900

11.916.000

 

درصد حق الزحمه خدمات مهندسی (جدول شماره 11 مبحث دوم)

چارت B

گروه ساختمان

الف

ب

ج

د

600>زیربنا>0

2000>زیربنا>600

5000>زیربنا>2000

بالاتر از 5000

1 و 2 طبقه ارتفاع از روی شالوده

3 تا 5 طبقه ارتفاع از روی شالوده

6 و 7طبقه ارتفاع از روی شالوده

8 تا 10 طبقه ارتفاع از روی شالوده

11 و 12 طبقه، ارتفاع از روی شالوده

13 تا 15 طبقه، ارتفاع از روی شالوده

16 طبقه و بالاتر، ارتفاع از روی شالوده

طراحی 4 رشته

1.88 1.93 2.03 2.11 2.36 2.3 2.25

نظارت 4 رشته

2.29 2.36 2.48 2.58 2.89 2.81 2.75

 

حق الزحمه خدمات مهندسی ساخت و ساز هر مترمربع بنا (جدول شماره 10 مبحث دوم)

چارت C=A*B

گروه ساختمان

الف

ب

ج

د

600>زیربنا>0

2000>زیربنا>600

5000>زیربنا>2000

بالاتر از 5000

1 و 2 طبقه ارتفاع از روی شالوده

3 تا 5 طبقه ارتفاع از روی شالوده

6 و 7طبقه ارتفاع از روی شالوده

8 تا 10 طبقه ارتفاع از روی شالوده

11 و 12 طبقه، ارتفاع از روی شالوده

13 تا 15 طبقه، ارتفاع از روی شالوده

16 طبقه و بالاتر، ارتفاع از روی شالوده

سهم حق الزحمه ناظران 4 رشته و هماهنگ کننده

150380

168752

203831

233309

285098

311543

327715

سهم حق الزحمه طراحی 4 رشته

123455

138000

166845

190807

232814

254998

268130

جمع

238.118

266.740

322.330

368.763

450.372

492.642

518.087

 

جدول تفکیک درصدی تعرفه های خدمات مهندسی

چارت D

گروه ساختمانی

الف

ب

ج

د

هماهنگ کننده ها

6

7

8

9

معماری

43

36

34

31

عمران

35

34

32

30.5

تاسیسات مکانیکی

10

15

15.5

18.5

تاسیسات برقی

6

8

10.5

11

جمع

100

100

100

100

 

جدول تفکیک تعرفه های خدمات مهندسی نظارت (ریال)

چارت E=C*D

گروه ساختمان

الف

ب

ج

د

1 و 2 طبقه ارتفاع از روی شالوده

3 تا 5 طبقه ارتفاع از روی شالوده

6 و 7طبقه ارتفاع از روی شالوده

8 تا 10 طبقه ارتفاع از روی شالوده

11 و 12 طبقه، ارتفاع از روی شالوده

13 تا 15 طبقه، ارتفاع از روی شالوده

16 طبقه و بالاتر، ارتفاع از روی شالوده

هماهنگ کننده

9022.8

11812.64

16306.48

18664.72

25658.82

28038.87

29494.35

معماری

52633

57375.68

65225.92

74658.88

86954.89

95020.615

99953.075

عمران

64663.4

60750.72

69302.54

79325.06

88380.38

96578.33

101591.65

تاسیسات مکانیکی

15038

25312.8

31593.805

36162.895

52743.13

57635.455

60627.275

تاسیسات برقی

9022.8

13500.16

21402.255

24497.445

31360.78

34269.73

36048.65

جمع

150380

168752

203831

233309

285098

311543

327715

 

جدول تفکیک تعرفه های خدمات مهندسی طراحی (ریال)

چارت F=C*D

گروه ساختمان

الف

ب

ج

د

1 و 2 طبقه ارتفاع از روی شالوده

3 تا 5 طبقه ارتفاع از روی شالوده

6 و 7طبقه ارتفاع از روی شالوده

8 تا 10 طبقه ارتفاع از روی شالوده

11 و 12 طبقه، ارتفاع از روی شالوده

13 تا 15 طبقه، ارتفاع از روی شالوده

16 طبقه و بالاتر، ارتفاع از روی شالوده

هماهنگ کننده

7407.3

9660

13347.6

15264.56

20953.26

22949.82

24131.7

معماری

43209.25

46920

53390.4

61058.24

71008.27

77774.39

81779.65

عمران

53085.65

49680

56727.3

64874.38

72172.34

79049.38

83120.3

تاسیسات مکانیکی

12345.5

20700

25860.975

29575.085

43070.59

47174.63

49604.05

تاسیسات برقی

7407.3

11040

17518.725

20034.735

25609.54

28049.78

29494.3

جمع

123455

138000

166845

190807

232814

254998

268130