جدول توزیع درصدی هزینه خدمات مهندسی به تفکیک رشته

جدول توزیع درصدی هزینه خدمات مهندسی به تفکیک رشته در سال 1379 منطبق بر دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی  (وزارت راه و شهر سازی)

تاریخ : 02/12/79
شماره پیوست : 02/100/892
مسکن و شهرسازی

جدول تفکیک درصدهای تعرفه خدمات مهندسی ساختمان در بخش های طراحی، محاسبه و نظارت برای هماهنگ کننده ها و چهار رشته ذیل، موضوع ماده 17، آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

 

گروه ساختمانی

رشته ها

الف

ب

ج

د

هماهنگ کننده ها

6

7

8

9

معماری

43

36

33

31

عمران

35

34

33

30/5

تاسیسات مکانیکی

10

15

15/5

18/5

تاسیسات برقی

6

8

10/5

11

جمع

100

100

100

100