تعیین قدمت بنا و استعلام اداره برق

یکی از روش‌های تعیین قدمت بنا استفاده از قبض برق می‌باشد .

ولی اخیرا ادارات برق و آب برای ارایه انشعاب مورد نیاز مردم برای ساختمانهایی که قدمت لازم را دارند مطابق قانون و مصوبه مجلس ، گزارش کارشناس رسمی دادگستری قدمت بنا را مطالبه مینمایند تا از طریق تعیین قدمت بتوانند در صورتیکه ساختمان منطبق با شرایط قانونی باشد انشعاب مورد نیاز را ارائه نمایند.

در قسمت مشخصات قبض برق می‌توانید تاریخ نصب کنتور را مشاهده نمایید که معمولا و با دقت 90 درصد و صرف‌نظر از موارد خاص ، برابر با تاریخ اتمام ساخت بنا و شروع بهره‌برداری از ساختمان است .

اما گاها در درج این تاریخ اشتباهاتی مشاهده می‌گردد که می‌تواند کارشناس را در تعیین قدمت بنا به خطا اندازد .

این مورد بیشتر مواقعی دیده می‌شود که کنتور برق به دلیل خرابی تعویض می‌گردد و تاریخ نصب کنتور ثانویه در قبض درج می‌گردد .

شرکت توزیع نیروی برق تهران این امکان را ایجاد نموده است که با مراجعه به سایت:

http: // www .tbtb .ir/

و ورود به قسمت پرداخت قبوض و سپس واردکردن شناسه قبض یا رمز رایانه یا شماره پرونده به اطلاعات جامعی از انشعاب برق از جمله؛

اطلاعات عمومی ، نام مالک ، تاریخ قرارداد ، تاریخ نصب اولیه ، تاریخ و تعداد تعویض کنتور ، مبلغ بدهی ، نوع کنتور ، صورت حساب‌ها، مصارف .... دسترسی پیدا نمایید .