مقالات سایت
دسته بندی مقالات

ارائه مشاوره و خدمات تخصصی توسط گروه وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری در زمینه های :

جانمایی پلاکهای ثبتی

بررسی تداخل ثبتی املاک

افراز، تفکیک، تجمیع اراضی

تعیین نوعیت پلاکهای ثبتی (موات ، دایر ، بایر)

بررسی محل مغایرت مساحت سند و وضع موجود

پیگیری و تشکیل پرونده و تعیین کاربری اراضی

بررسی وقوع در حریم و محدوده شهری

تفسیر عکس هوایی املاک و اراضی

بررسی و تعیین اراضی ملی و مستثنیات

مشاوره و بررسی پلاکهای مشمول ماده 148 و 147

تشکیل پرونده  و پیگیری رأی کمیسیون ماده 12

تطبیق کروکی با گوگل ارث و وضع موجود

تعیین کاربری سابق ملک

جانمایی روی عکس هوایی

بررسی و تعیین میزان حریم قنوات ، دکل فشار قوی ، نهر ، رود ، بزرگراه

 


سایت:

کارشناس رسمی دادگستری - Official Expert of Justice