مقالات سایت
دسته بندی مقالات
مقالات سایت
دسته بندی مقالات

PersianTurkishArabicRussianGermanUK_englishUS_englishSwedishFrench

یا ایها الذین امنوا اوفوا بالعقود

قرارداد مشارکت در ساخت

مواکدا ذکر میگردد که هدف از انتشار این محتوی آشنایی با فرمت عمومی قرارداد مشارکت در ساخت بوده و بدلیل وجود نواقصی از جمله نبود شرایط عمومی و خصوصی و سایر شرایط تاثیر گذار طرفین بر قرارداد این متن برای استفاده مکفی نمی باشد

برای آشنایی بیشتر از اشکالات محتوی این قراردادها می توانید بخش قدرالسهم در مشارکت در ساخت و یا نکات مهم در تنظیم قراردادها در این سایت را مطالعه فرمائید

کارشناس رسمی دادگستری

وزارت بازرگانی

مجمع امور صنفی توزیعی ـ خدماتی

اتحادیه صنف مشاورین املاک

 

قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره کل امـور اسنــاد و سردفتـران

 

 

شماره سریال  .........................

مشاور املاک شماره..................

حوزه ثبتی...............................

 

 

خلاصه این قرارداد در صفحه .................... دفتر ثبت مشاور ، جلد .......... به شماره .................... در تاریخ      /    /    13  ثبت شده

است

 

ماده 1 : طرفین قرارداد

1-1- آقای / خانم ...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه ......................... صادره از ................... کدملی .................................................. متولد ............................ ساکن ...........................................................................................................  تلفن ...................................... با وکالت/قیمومیت/ولایت/وصایت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد .................................. بموجب ...................................... که از این پس طرف اول قرارداد نامیده می شود.

2-1- آقای / خانم ...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه ......................... صادره از ................... کدملی .................................................. متولد ............................ ساکن ...........................................................................................................  تلفن ...................................... با وکالت/قیمومیت/ولایت/وصایت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد .................................. بموجب ...................................... که از این پس طرف دوم قرارداد نامیده می شود.

ماده 2: موضوع قرارداد

مشارکت در جهت احداث بنا...........................................................................................................................

ماده 3 : آورده های دو طرف

1-3- آورده طرف اول عبارتست از ....................... قطعـه زمین به مساحت ششدانگ .............................. متــر مربــع دارای پلاک ثبتــی شماره ............................ فرعی از ............................ اصلی ، قطعـــه .................... واقع در بخش ............................ حوزه            ثبتی ............................ که سند مالکیت به شماره سریال ................................. در صفحه ...................... دفتر ......................                    بنام ...................................................................... صادر و طبق سند رهنی شماره ............................ دفتر اسناد رسمی ............................ مورد  رهن بانک ............................ در تاریخ عقد قرارداد به مبلغ بعدد ( ................................................. ریال ) و به                                         حروف ( ................................................................................................................. ریال ) توسط کارشناس رسمی / خبره محلی مورد توافق و تراضی طرفین تقویم شده و گزارش ممضی شده آن پیوست و جزء لاینفک این قرارداد است.

2-3- آورده طرف دوم عبارتست از آورده نقدی به میزان مجموع هزینه های بشرح ذیل که طرف دوم پرداخت آن را در طول مدت قرارداد ، تضمین نموده و این امر مورد پذیرش طرف اول قرار گرفت.

الف ) کلیه هزینه های مربوط به شهرداری بابت صدور پروانه و پایان کار احداث ساختمان و سایر عوارض متعلقه و همچنین حق بیمه تامین اجتماعی و غیره به مبلغ ............................................. ریال.

ب ) کلیه هزینه های مربوط به احداث موضوع قرارداد تحت هر عنوان که باشد ، اعم از هزینه های مهندسی ، معماری ، بنایی ، کارگری و همچنین هزینه های ترسیم نقشه ، تامین مصالح ، اجرا و نظارت تا پایان مهلت قرارداد به مبلغ ............................................. ریال.

پ ) کلیه هزینه های مربوط به خرید و نصب انشعابات آب ، فاضلاب ، برق ، گاز ، تلفن به مبلغ ............................................. ریال.

ت ) هزینه تخریب کلیه مستحدثات موجود برای اجرای طرح ( چنانچه آورده طرف اول زمین مشتمل بر ساختمان باشد ) به       مبلغ ............................................. ریال.

ماده 4 : نسبت سهم الشرکه طرفین

طبق توافق فیمابین قبلی ، سهم الشرکه هر یک از دو طرف اعم از عرصه و اعیان و همچنین حقوق مربوط به فضا ها ( اعم از تجاری ، انباری ، پارکینگ و مسکونی ) بر اساس آورده ها و تعهدات آنها به شرح ذیل تعیین می گردد.

الف ) سهم الشرکه طرف اول ............................................ درصد.

ب ) سهم الشرکه طرف دوم ( مجری طرح ) .......................................... درصد . نحوه افراز سهم الشرکه طرفین در بند 2 فراز الف ماده 6 مشخص گردیده است.

ماده 5 : مدت قرارداد

مدت زمان شروع مشارکت و اجرای طرح از تاریخ با حروف ...................................................................................................................................... لغایت تاریخ با حروف ....................................................................................................... می باشد.

 

ماده 6 : شرایط قرارداد و تعهدات طرفین و ضمانت عدم اجرای آنها

الف ) شرایط قرارداد

1 ) صورت جامعی از مصالح , لوازم و منصوبات با ذکر تمام جزئیات ( اندازه ، نوع ، ویژگیهای ساخت و غیره ) که توسط طرف دوم در احداث موضوع قرارداد بکار خواهد رفت و در تاریخ      /    /    13 به امضای طرفین رسیده ، به پیوست این قرارداد می باشد که جزء لاینفک آن خواهد بود.

تبصره : تغییر مشخصات و مصالح ساختمانی با تراضی طرفین و انعکاس و اصلاح صورت جامع بلامانع می باشد.

2 ) افراز سهم الشرکه طرفین به نسبت سهم آنان با در نظر گرفتن مرغوبیت و ارزش فضاهای احداث شده خواهد بود و افراز ، ابتدا از طریق توافق و در صورت عدم دستیابی به توافق ، با انتخاب داور مرضی الطرفین صورت خواهد گرفت و رأی داور قطعی است ، مگر در صورت تقلب و تدلیس که در اینصورت متضرر می تواند در مراجع قضایی صالحه اقامه دعوی نماید.

3 ) کلیه هزینه های لازم جهت تنظیم سند رسمی ، مالیات نقل و انتقال به تناسب سهم الشرکه هر یک از طرفین خواهد بود ، مگر اینکه طور دیگری توافق شده باشد و در صورت اخیر ، سهم هر یک باید مشخص و تصریح شود. ................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................

4 ) مدت زمان تنظیم سند و انتقال رسمی پس از صدور پایان کار ساختمانی و اخذ گواهیهای قانونی مربوطه از مراجع ذیصلاح ، ظرف حداکثر ................... روز می باشد و شروع آن از تاریخ اخذ آخرین گواهی است.

5 ) عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند توسط هریک از طرفین در حکم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذکور و بنا به تقاضای طرف حاضر وفق مقررات موضوعه مجاز به صدور گواهی عدم حضور با ذکر مورد می باشد.

6 ) فروش یا پیش فروش سهم الشرکه از سوی شریک با توافق طرف مقابل و قبل از افراز سهم الشرکه امکانپذیر خواهد بود.

7 ) در صورتیکه در اثر حوادث قهری ( اعم از سیل ، زلزله ، طوفان و . . . ) ادامه کار برای شریک غیر ممکن گردد و یا در روند اجرای طرح اختلال قانونی ایجاد شود ، تأخیرات به وجود آمده ناشی از این حوادث ، مجاز شمرده می شود و هیچ یک از دو طرف در مقابل خسارتهایی که از این جهت به طرف دیگر وارد می شود مسئولیتی نخواهد داشت.

8 ) در صورت بروز اختلاف بین طرفین باستثناء موضوع بند 2 فراز الف در خصوص مشخصات و مفاد و شرایط قرارداد ، مشاور املاک به عنوان داور مرضی الطرفین اعلام نظر خواهد کرد.

9 ) کلیه خیارات قانونی با توافق طرفین در این قرارداد ساقط گردید ، حتی خیار غبن فاحش ، مگر در صورت ثبوت تقلب و تدلیس موضوع بند 2 فراز الف در دادگاه صلاحیتدار.

ب ) تعهدات طرفین

1 ) تعهدات طرف اول:

1-1- پس از اتمام بنا به شرح قرارداد حاضر , طرف اول قرارداد مکلف است نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال ............... دانگ مشاعی ملک اعم از عرصه و اعیان به نسبت سهم الشرکه طرف دوم به نامبرده اقدام کند.

2-1- طرف اول متعهد است که ضمن در اختیار قراردادن ملک ، اسناد لازم مربوطه از قبیل سند مالکیت , وکالتنامه کاری را جهت اجرای طرح ، تنظیم و به طرف دوم قرارداد تسلیم نماید . بطوریکه مانعی برای شروع طرح پیش نیاید.

3-1- طرف اول در صورت تأخیر در ایفای تعهد مبنی بر تنظیم سند انتقال ، مکلف است به ازای هر روز تأخیر در ایفای تعهد انتقال , مبلغ .............................................. ریال بعنوان وجه التزام عدم ایفای تعهد به طرف دوم بپردازد و پرداخت وجه التزام فوق مسقط حق طرف دوم نبوده و رافع مسئولیت انتقال از طرف اول نیز نخواهد بود.

2 ) تعهدات طرف دوم:

1-2- در صورتیکه اجرای طرح مورد توافق در موعد مقرر به شرح ماده 5 تکمیل نشود طرف دوم می بایست به ازای هر روز تأخیر در ایفای تعهد روزانه به مبلغ ......................................................... ریال بعنوان خسارت و ضرر و زیان دیرکرد و تکمیل بنا به طرف مقابل بپردازد.

2-2- طرف دوم قرارداد مکلف به بیمه  نمودن کارگران و کارکنان در قبال حوادث کارگاهی خواهد بود.

3-2- طرف دوم در مقابل حوادث احتمالی ناشی از کار ، بیمه های تامین اجتماعی و خسارت و آسیب به املاک مجاور مسئول بوده و در صورت تخلف متعهد به جبران آن خواهد بود ، و هیچگونه مسئولیتی از جهت بروز حوادث و ورود ضرر و زیان اعم از جانی و مالی متوجه طرف اول قرارداد نخواهد بود.

ماده 7

حق الزحمه مشاور املاک طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان ........................................... بعهده طرفین است که همزمان با امضاء این قرارداد طبق قبض شماره ....................... به مبلغ  ................................................................... ریال پرداخت شد.

ماده 8

این قرارداد بر اساس مقررات و قوانین جاری در تاریخ با حروف ....................................................................................... در دفتر مشاور املاک ...........................................  به نشانی ...................................................................................................................................................... در سه نسخه بین طرفین تنظیم ، امضاء و مبادله گردید و مشاور املاک مکلف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص مشاور ، نسخه اول و دوم را به طرف اول و دوم تسلیم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی نماید و هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان می باشند که با تنظیم سند رسمی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

ماده 9

موضوع این قرارداد از لحاظ حقوقی و فنی تایید می گردد .

  کارشناس رسمی دادگستری

    نام و نام خانوادگی

امضاء


با احراز هویت طرفین قرارداد و اصالت مدارک و اسناد ابرازی ، تمام مراتب مندرج در این قرارداد  به تائید و گواهی اینجانب ................................... رسیده است  .
                            

      مهر و امضاء تهیه کننده قرارداد
 

شهود
نام و نام خانوادگی


 

 

طرف اول
نام و نام خانوادگی

No Internet Connection