اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری زراعت و اصلاح نباتات در خصوص اصلاح نباتات

اصلاح نباتات، که به  اصلاح نژاد گیاهان معروف است، برای استفاده از تحلیل های ژنتیکی و بهبود صفات گیاهی است که میتواند نقش بزرگی در براوردن اهداف انسان ها داشته باشد. اظهارنظر کارشناسان گیاه پزشکی در خصوص اصلاح نباتات به کمک ژنوتیپ هایی که داری فرم مشخص صفت است انجام میگیرد، که بررسی ها و اظهارنظرهای تخصصی در این موضوع به وسیله ی کارشناس رسمی دادگستری گیاه پزشکی انجام میگیرد.

در بررسی های کارشناس گیاه پزشکی در اصلاح نباتات باید براساس دو اصل گزینش فرم و تنوع پیش رفت. تنوع طبیعی که در طبیعیت وجود دارد و یکی از اثرات جهش های طبیعی است. هرچند اگر تنوع مورد نظر و نیاز ما در طبیعت وجود نداشته باشد، با استفاده از جهش القایی میتوان آن را از گونه های دیگر خارج یا تولید کرد. باید توجه داشت فرمی که برای یک گونه و برای یک صفت مناسب است میتواند برای ما بقی صفت ها مطلوب نباشد و در اثر برخورد آن با گیاه دیگر یک جمعیت متنوع تولید شود که از این بین بوته هایی گه صفت هایی با فرم متاسب تر داشته باشند برگزیده می شوند. هرچند وراثت پذیری در ایجاد تنوع بسیار موثر است و یکی از اساس های تنوع به نژادی است.

کارشناس رسمی دادگستری زراعت در بررسی ها به تفاوت اصلاح نباتات و زیست فناوری باید توجه لازم را داشته باشند. استفاده از روش های نوین و زیست فناوری ها برای تولید فراورده های کشاوری با کمک روش های آزمایشگاهی است. اما هر نوع استفاده از روش های کلاسیک برای اصلاح گیاهان به کار میگیرد. برای نمونه، میوه موز یکی از نمونه های کلاسیک یا اصلاح نباتات است. در گذشته موز را به طور طبیعی و از طریق بذر میکاشتند اما در روش نوین با نوعی قلمه انجام میشود، و موزی که با این روش رشد میکند دیگر دارای هسته نیست. هر چند که برای اصلاح نباتات یکی از گرایشات کشاورزی است، اما از علوم گیاه شناسی، ژنتیک، بیمارهای گیاهی و آمار نیز باید کمک گرفت.

کارشناس گیاهپزشکی در اصلاح نباتات، در تقویت صفات مطلوب گیاهان برسی های لازم را انجام میدهند که شامل مقاومت آنان در مقابل آفت ها و بیماری ها، و افزایش عمر مفید، سازگاری و ارزشمندی تغذیه آنان می شود. در این کار اصلاح کنندگان، ژن هایی را در دو گیاه به منظور تولید یک گیاه جدیدتر که صفات مورد نظر ما را داشته باشد انجام می شود، که باید گرده گیاه نر را به گیاه ماده انتقال داد. برای رسیدن به نتیجه دلخواه هم باید آزمون و خطاهای بسیاری کرد و همچنین زمان قابل توجهی را صرف کرد.
گیاهانی که با این روند تولید می شوند به گیاهان تراریخته شهرت دارند، که البته در مباحث حقوقی به گیاهان تغییر شکل یافته ژنتیک یاد می شوند_ هرچند تمامی محصولات گیاهی حال حاضر نسبت به ژن قبلی خود اصلاح شده اند و با فناوری ها و مکانیز های متفاوتی تغییر شکل داده اند. این نحوه اصلاح برای مصرف کنندگان و تولید کنندگان سود بیشتری دارد؛ زیرا ارزش تغذیه ای بالاتری دارند، ارزش صنعتی بیشتری دارند و همچنین استفاده از سم های مضرری که آثار آن میتوانست حتی بعد از مصرف هم به جا بماند جلوگیری میکند.

در حال حاضر اصلاح نباتات یکی از پیشرفته ترین فناوری های موجود است. بهبود این فناوری که نیازمند همسویی تمامی شیوه های سنتی و کشت ارگانیک است میتواند کمک بزرگی به بخش کشاوری کشور ما کند.
برای کسب اطلاعا بیشتر و دقیق تر پیشنهاد میکنیم از کارشناس رسمی دادگستری زراعت و اصلاح‌نباتات استفاده کنید.