ارتفاع مجاز ساختمان‌ها | کارشناس رسمی دادگستری | راه و ساختمان و نقشه برداری

ارتفاع مجاز ساختمان‌ها و امواج رادیویی مراکز مخابراتی زیر ساخت کشور


با موافقت دولت، میزان ارتفاع مجاز ساختمان‌ها در امتداد امواج رادیویی مراکز مخابراتی زیرساخت کشور تعیین شد...
به گزارش سرویس سیاسی برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی میزان ارتفاع مجاز ساختمانها در امتداد امواج رادیویی مراکز مخابراتی زیرساخت کشور را تعیین کرد.
بر اساس این مصوبه، ساختمانهای با فاصله هوایی کمتر از دویست متر از مراکز مخابراتی در شهر تهران؛ ارتفاع بلندترین نقطه ساختمان کمتر از بیست و هفت متر و در سایر شهرها؛ ارتفاع بلندترین نقطه ساختمان کمتر از هفده متر تعیین شده است.
بر این اساس، ساختمانهای با فاصله هوایی دویست متر تا هفتصد متر از مراکز مخابراتی در شهر تهران؛ ارتفاع بلندترین نقطه ساختمان کمتر از سی و سه متر و در سایر شهرها؛ ارتفاع بلندترین نقطه ساختمان کمتر از بیست و سه متر تعیین شده است.
بر اساس این مصوبه، ساختمانهای با فاصله هوایی بیشتر از هفتصد متر از مراکز مخابراتی در شهر تهران؛ ارتفاع بلندترین نقطه ساختمان کمتر از چهل متر و در سایر شهرها؛ ارتفاع بلندترین نقطه ساختمان کمتر از سی متر تعیین می شود.
همچنین دولت، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران را موظف کرده است؛ ضوابط مربوط را برای لحاظ در طرحهای جامع شهری و یا اصلاح آنها به شهرداریهای سراسر کشور ابلاغ کند.
بر این اساس، شهرداریها نیر مکلفند؛ قبل از صدور هر گونه مجوز ساخت و ساز خارج از چارچوب بند(1)، تایید لازم را از شرکت ارتباطات زیر ساخت اخذ کنند.
بر اساس مصوبه دولت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز موظف شده است؛ ظرف سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه، نشانی مراکز مخابراتی زیرساخت را با ذکر موقعیت به شهرداریهای سراسر کشور اعلام کند.
این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.