ابنیه و آثار باستانی

ابنیه و آثار باستانی

تشریح و اعلام وضعیت بناهای ارزشمند تاریخی و باستانی و فرهنگی
امور ثبتی

امور ثبتی

رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک
رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد
تشخیص حدود ثبتی املاک
پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی بر روی زمین و نقشه هوائی
ارزیابی املاک موضوع قانون و آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی بر اساس قیمت منطقه ای دارائی
رسیدگی و تشخیص صحت انجام تشریفات افراز املاک
برنامه ریزی شهری

برنامه ریزی شهری

تعیین و تشریح وضعیت (تأمین دلیل).
تشخیص و تطبیق کاربری اراضی شهری با مقررات ناظر بر آن.
بررسی انطباق طرح های تفکیک و افراز اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی.
بررسی انطباق طرح های تفکیک و افراز ساختمانها با ضوابط و مقررات شهرسازی
بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح های توسعه شهری.
بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی
بررسی میزان خسارات ناشی از اجرای ساختمان های مغایر با ضوابط و مقررات شهرسازی به املاک پیرامون آن ها.
بررسی سوابق کسبی و نحوه استفاده از ساختمان ها.
بررسی انطباق میزان عوارض تفکیک، افراز و تغییر کاربری اراضی شهری و ساختمان ها با قوانین و مقررات و مصوبات مربوطه.
بررسی و اظهارنظر در مورد روند تهیه و انطباق و تصویب برنامه ها و طرحهای توسعه شهری و شهرسازی با شرح خدمات و قوانین و مقررات و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و برآورد هزینه آنها
بررسی و اظهار نظر در خصوص اسناد طرح های توسعه شهری.
بررسی و اظهار نظر در خصوص مکان یابی انواع خدمات و فضاهای شهری
رسیدگی به اختلاف بین کارفرمایان، مهندسان مشاور و پیمانکاران تهیه کننده طرحهای توسعه شهری و شهرسازی
راه و ساختمان

راه و ساختمان

تعیین وتشریح وضعیت
تطبیق وضعیت
متره و برآورد
رسیدگی صورت کارکرد
تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات
ارزیابی اراضی مسکونی
"ارزیابی املاک مسکونی
تبصره: (1) کسانیکه دارای صلاحیت ارزیابی ساختمان های متعارف بوده اند کماکان بهمان صورت حفظ می شود
تبصره: (2) کمیسیون های تشخیص صلاحیت در صورت احراز صلاحیت علمی و تجربی متقاضی می توانند صلاحیت ردیف (الف- 7) را همزمان با صلاحیت های ردیف های ( الف- 3) و (الف- 6)اعطا نمایند."
تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
"تعیین سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت تبصره: (1) همزمان با اعطاء این صلاحیت پسوند مسکونی از صلاحیتهای ارزیابی و اجاره بهاء و اجرت المثل حذف می شود
تبصره : (2) همزمان با اعطا این صلاحیت ارزیابی اراضی مسکونی به ارزیابی اراضی غیر مزروعی تغییر می یابد."
رسیدگی به اختلافات کارفرما، مشاور و پیمانکار
تفسیر عکسهای هوائی و ماهواره ای از نظر ساختمانی
افراز
تشخیص اراضی دائر، بایر و موات (ساختمان)
امور فنی راه، راه آهن و باند فرودگاه
امور فنی تونل، پناهگاه و مترو
امور فنی سدسازی و تأسیسات انتقال آب
امور فنی سازه های دریائی و تأسیسات ساحلی
امور فنی مصالح ساختمانی: فولاد، بتن، مصالح متعارف ساختمانی و سایر مصالح ساختمانی
مکانیک خاک و پی سازی
محاسبات فنی ساختمان
محاسبات فنی ساختمان های ویژه (سد، تونل، پل، اسکله، برج آب)
انطباق ساختمان با طرح های مصوب معماری
بررسی و اظهار نظر در استانداردهای معماری در ساختمان
معماری داخلی و تزئینات

معماری داخلی و تزئینات

تعیین و تشریح وضعیت (تأمین دلیل) تزئینات و معماری داخلی ساختمان
تطبیق وضعیت با (نقشه، قرارداد، ضوابط، مقررات، قدمت، نوع) مربوط به تزئینات و معماری داخلی ساختمان
تعیین علت بروز و میزان خسارت وارده به تزئینات و معماری داخلی ساختمان
تهیه و رسیدگی صورت کارکرد و حسن انجام کار تزئینات و معماری داخلی ساختمان
رسیدگی و ارزیابی تزئینات و معماری داخلی ساختمانهای ویژه
تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرا و برآورد هزینه تعمیرات مربوط به قراردادهای تزئینات و معماری داخلی ساختمان
رسیدگی به اختلاف فی مابین پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوطه
مهندسی ترافیک

مهندسی ترافیک

بررسی و مقایسه طرحهای مصوب ترافیکی و حمل و نقل با چگونگی اجرای مقررات مربوط
بررسی طرح های راه ها، راه آهن، بنادر و فرودگاه ها از نظر ترافیکی
بررسی علائم ترافیکی
"بررسی علل حوادث و سوانح بخش حمل و نقل در موارد مرتبط با سامانه های حمل و نقل شامل زیرساخت ها، سیستم های کنترل و تجهیزات ایمنی و بررسی و ارزیابی کارشناسی حوادث و
سوانح در بخش های حمل و نقل بر اساس ضوابط، معیارها و استانداردهای ایمنی از نظر ترافیکی"
بررسی سیستم های هوشمند وسایل کنترل ترافیک
بررسی و مقایسه طرحهای مصوب ترافیکی و حمل و نقل با چگونگی اجرای مقررات مربوط
بررسی طرح های راه ها، راه آهن، بنادر و فرودگاه ها از نظر ترافیکی
بررسی علائم ترافیکی
"بررسی علل حوادث و سوانح بخش حمل و نقل در موارد مرتبط با سامانه های حمل و نقل شامل زیرساخت ها، سیستم های کنترل و تجهیزات ایمنی و بررسی و ارزیابی کارشناسی حوادث و
سوانح در بخش های حمل و نقل بر اساس ضوابط، معیارها و استانداردهای ایمنی از نظر ترافیکی"
مهندسی محیط زیست

مهندسی محیط زیست

بررسی و اظهار نظر درباره عوامل و مکان های آلوده و آلاینده های محیط زیست
تطبیق وضعیت موجود پروژه با قراردادها و ضوابط و مقررات زیست محیطی
تعیین علت بروز، تعیین شعاع اثر و میزان خسارت وارده به محیط زیست
رسیدگی به صورت کارکرد و حسن انجام کار فرآیندهای تصفیه، کنترل، بازیافت، پایش و دفع انواع آلودگی ها
تعیین مقادیر و برآورد هزینه های اجرایی و نگهداری، بهره برداری و تعمیرات پروژه های زیست محیطی
رسیدگی به اختلافات فی ما بین پیمانکاران، مشاورین، مدیریت پروژه (عامل چهارم) و کارفرمایان در مورد پروژه های زیست محیطی
رسیدگی به فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب
رسیدگی به فرآیندهای کنترل پسماندهای عادی، صنعتی و خطرناک (ویژه)
رسیدگی به فرآیندهای کنترل آلودگی هوا
رسیدگی به فرآیندهای کنترل آلودگی صوتی
رسیدگی به فرآیندهای کنترل آلودگی خاک
رسیدگی به فرآیندهای کنترل آلودگی و کیفیت منابع اعم از منابع آب سطحی و رسوبات، منابع آب زیرزمینی و رسوبات ساحلی و دریایی
رسیدگی به موضوعات خاص زیست محیطی
رسیدگی به امور تجارت آلودگی
نقشه برداری و اطلاعات مکانی

نقشه برداری و اطلاعات مکانی

تهیه نقشه رقومدار (توپوگرافی) به مقیاس 200:1
تهیه نقشه های مسطحاتی و مساحی املالک و تعیین ابعاد و مختصات آن و تطبیق با حدود ملک
پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه هوائی و شناسائی و مشخص کردن املاک بر روی عکس های هوایی