مقاومت فشاری بتن و آزمایش مرتبط

به منظور تعیین مقاومت فشاری بتن بر روی نمونه های مذکور ، عملیات زیر انجام می گیرد.

تسطیح انتهای نمونه

نمونه بتن ، بعد از استخراج از حفره سر و ته نا همواری دارند که جهت آزمایش مقاومت فشاری بتن می بایست انتهای نمونه ها توسط دستگاه فرز برش خورده وآماده کلاهک گذاری شوند. این برش با زاویه قائم بوده ودر نهایت سطحی صاف و صیقلی را نمایان می کند.

کلاهک گذاری

بعد از برش دو سر نمونه ها جهت کنترل شرایط مرزی در هنگام اعمال بار در آزمایش مقاومت فشاری بتن دو سر نمونه کلاهک گذاری می شود. مواد تشکیل دهنده در این مرحله عمدتاً شامل پودر گوگرد و ماسه می باشد. این مواد بعد از اختلاط حرارت داده شده و به حالت مایع در می آید. در ادامه مایع حاصله را درون قالب ریخته و بعد از تراز کردن نمونه درون قالب و گذر زمان ، مایع سخت شده و به دو سر نمونه می چسبد.

بار گذاری و شکستن نمونه

بعد از کلاهک گذاری و یادداشت فاصله آرماتور ها از یک سر نمونه در صورت وجود نمونه بتن توسط جک بتن شکن تحت فشار قرار میگیرد.

ضرایب اصلاحی مقاومت فشاری بتن

نتایج به دست آمده از آزمایشگاه به صورت اطلاعات خام بوده و باید با توجه به پارامترهای مشروحه در جدول زیر اصلاح شود. عدد بدست آمده بعد از این اصلاحات به عنوان مقاومت بتن اصلاح شده در گزارش ارائه می گردد.
آزمایش برش ملات

مقدمه

در برنامه آزمایشات صحرایی تعیین مقاومت برشی ملات به منظور بررسی مقاومت دیوار های با مصالح بنایی در مقابل بارهای جانبی تعیین می گردد. گزارش نتایج آزمایشهای مقاومت برشی ملات با اصلاح سربار معمولا مطابق "دستور العمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود" ارائه می گردد.

آماده سازی محل آزمایش

بدین منظور ، می بایست کلیه نما سازی تا آجر مورد نظر برداشته شود و چینش آجرها به طور کامل مشاهده گردد . در این مرحله بعد از انتخاب یک آجر سالم و مناسب ، آجر جلو و عقب آن خالی می گردد. پشت آجر مورد نیاز برای آزمایش باید جهت قرار کیری جک و بار سنج و صفحات فولادی انتقال بار حدود 30 سانتیمتر خالی شود. همچنین جلوی نمونه برای ایجاد قابلیت کرنش نمونه در این راستا می بایست به میزان حداقل نصف طول آجر خالی گردد. نمونه آجر در این حال آماده بار گذاری می باشد .

آزمایش مقاومت برشی ملات

بعد از خالی کردن فضا ، جک اعمال نیرو و بار سنج ، درون حفره قرار داده می شود .جهت انتقال تنش همسان به آجر دو صفحه فلزی در دوطرف مجموعه قرار داده می شود .اعمال نیرو با جلو و عقب بردن دسته انجام می شود. نیرو ی اعمالی بر روی صفحه نمایش دیجیتالی حک شده و همزمان در حافظه آن ضبط می گردد.بعد از اولین کرنش نیروی متناظر آن به عنوان مقاومت برشی ملات ثبت می گردد. در صورتی که تا نیروی 4 تن کرنشی در آجر مشاهدده نگردید عددKg >4000

گزارش می گردد. این عدد حدود 4 برابر تنش قابل قبول می باشد.


آجر در حالت قبل از آزمایش ، حین آزمایش و بعد از آن -

نمایی از جک و نمایشگر

ضرایب اصلاحی مقاومت برشی ملات

نتایج به دست آمده از آزمایشگاه به صورت اطلاعات خام بوده و باید با توجه به پارامترهای مشروحه در بند 7-6-1-1-2 دستور العمل بهسازی ساختمان های موجود اصلاح شود. عدد بدست آمده بعد از این اصلاحات به عنوان مقاومت بتن اصلاح شده در جداول پیوست گزارش می گردد.

بند7-6-1-1-2 : کنترل کیفیت ملات

ملات دیوارهای بنایی که بارهای ثقلی زلزله را تحمل می نمایند باید به شرح زیر برای مقاومت برشی آزمایش گردند.

الف – تعداد و محل آزمایش برشی ملات : حداقل یک آزمایش برای هر 30 متر مربع از سطح دیوار لازم می باشد. برای هر ساختان باید حداقل 8 آزمایش انجام شود. محل دقیق انجام آزمایش باید توسط مهندس طرح و با توجه به شرایط دیوار طوری تعیین گرددکه آزمایشها وضعیت کلی دیوارها را به نحو مناسبی مشخص نماید.

ب- آزمایش برشی ملات : رج خارجی دیوار باید تحت آزمایش برشی قرارگیرد. این آزمایش با جابجایی یک آجر نسبت به آجرهای مجاور صورت می گیرد. آجرهای دو طرف آجر تحت آزمایش باید برداشته شوند و دو سطح در درزهای قائم باید قبل از آزمایش به خوبی تمیز گردند. سپس با اندازه گیری نیروی مورد نیاز برای جابجایی آجر “Vtest” تنش برشی ملات مشخص می گردد. تنش برشی بر اساس دو سطح آجر در درزهای افقی و در اولین حرکت آجر محاسبه می شود. برای محاسبه تنش برشی، باید تنش ناشی از بارثقلی در محل آزمایش کسر گردد. تنش برشی ملات از رابطه زیر محاسبه می گردد.

که در آن :

Vto= تنش برشی ملات

Vtest = نیروی مورد نیاز برای جابجایی آجر

ac= تنش ناشی از بارثقلی درمحل آزمایش

Ab= مجموع دو سطح آجر در درزهای افقی بالا و پایین

در بلوک های سیمانی و آجری سورا خ دار ، Ab باید بر اساس مقطع خالص محاسبه گردد.

پ- مقاومت برشی ملات :‌ مقاومت برشی ملات،Vt، باید بر اساس آزمایش های فوق به صورتی تعیین کردد که 80 درصد مقادیر آزمایشها( Vto )آن تجاوز نماید. دیوارهایی که مقاومت برشی ملات آنها کمتر از 2 کیلوگرم بر سانتی متر مربع باشد، شرایط حداقل کیفیت ملات را دارا نمی باشند و به لحاظ مقاومت برشی آسیب پذیر می باشد.

بند ت- 7-6-1-1-2- کنترل کیفیت ملات :

استفاده از ملاتهای نامناسب مانند گل ویا استفاده از نسبتهای نامناسب ماسه و سیمان در ملات از عوامل اصلی آسیب پذیری ملات می باشد. همچنین عدم توجه به مرطوب نمودن واحد های ساختمانی قبل از اجرا باعث از دست رفتن آب ملات و کاهش مقاومت و قدرت چسبندگی آن می گردد. جهت ارزیابی کیفیت ملات،‌ انجام آزمایشهای برشی ملات در محل مورد توجه قرار گرقته است. ضوابط انجام این آزمایشات و همچنین حداقل مقاومت برشی مورد نیاز از آئین نامه Uniform Code for Builsing Conservation (UCBC){4} اقتباس شده است.

ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای

• ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای
در این مرحله پس از تهیه نقشه های وضع موجود سازه جهت بررسی وضعیت سازه بصورت نسبتا قطعی و مطابق با نشریه 360 و 390 معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهوری ، اقدام به انجام مطالعات خدمات جنبی می گردد.
مطالعات خدمات جنبی یکی از اساسی ترین نیازهای پروژه های بهسازی لرزه ای بوده و در حقیقت این مطالعات بعنوان پیش نیاز انجام مطالعات ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای مطرح است.
ارسال برنامه زمان بندی
انجام هماهنگیهای لازم با مسئولین مربوطه (از جمله مسئولین ایمنی و حفاظت)

خدمات جنبی سازه ها به شرح ذیل قابل انجام می باشد:
1- بررسی پی و آزمایشهای مرتبط با خاک ساختگاه ( ژئوتکنیک)
2- تهیه نقشه های معماری و سازه ای وضع موجود سازه
3- شناسایی اعضاء و اسکلت سازه
4- سونداژ، بازگشایی و بازدید عینی نقاط مورد نیاز جهت بررسی تکمیلی
• شناسایی و علامتگذاری محل کلیه آزمایشها
• برداشتن و رفع موانع موجود از جمله پوششهای معماری جهت دسترسی به محل نهایی آزمایشها
• تهیه و ارائه تمهیدات لازم جهت استقرار دستگاههای مغزه گیری یا برش آرماتور در محل آزمایش
• اجرای تمهیدات لازم جهت حفظ و پایداری سازه در حین و بعد از انجام آزمایشها5- بررسی مقاومت نمونه ها و آزمایشهای مقاومت مصالح
• مغزه گیری از بتن،
• آزمایش تعیین مقاومت فشاری بتن،
• چکش اشمیت ،

• نمونه گیری از آرماتور اعضای بتنی،
• نمونه گیری از اعضای سازه های فلزی،
• کنترل کیفیت جوش اتصالات فلزی.

• آزمایش برش ملات در دیوار های آجری،

6- ترمیم نقاط سونداژ و تخریب شده با مصالح مطلوب
• ترمیم سازه ای محلهای مغزه گیری یا تخریب شده بتن دقیقا بلافاصله پس از برداشتن مغزه
• ترمیم سازه ای میلگردهای برداشت شده یا نمونه های پروفیل بریده شده جهت آزمایش پس از برداشت
• ترمیم پوششهای معماری و اجزای برداشته شده در مرحله آماده سازی با مصالح و وضعیت مشابه وضع قبلی
• پاکسازی کامل محیط پس از انجام آزمایشها.


کلیه حقوق برای وب سایت رسمی شرکت توسعه آب و خاک فاتح محفوظ میباشد و کپی برداری از آن تنها با ذکر منبع بلامانع خواهد بود.