اخلاق مهندسی و مهارت عملی | کارشناس رسمی دادگستری | راه و ساختمان و نقشه برداری

اخلاق مهندسی و مهارت عملی

بهبود بخشیدن توانایی تعمق با دقت در مسائل اخلاقی می تواند با بهبود بخشیدن مهارت های عملی که به ایجاد تفکر خودمختار در مورد مسائل اخلاقی کمک کند عملی شود. تا آنجا که به اخلاق در مهندسی مربوط می شود این مهار تها شامل موارد زیر هستند:

1- اگاهی اخلاقی: مهارت در شناسایی مسائل اخلاقی در مهندسی.

2-استدلال اخلاقی منطقی: ادراک، شفاف سازی و ارزیابی مباحث سمت مقابل مساله ی اخلاقی.

3- همسانی اخلاقی: شکل دادن دیدگا ههای همسان و جامع بر اساس در نظر گرفتن حقایق مرتبط.

4-ابتکار اخلاقی: پیدا کردن پاسخ های غیر روزمره به مسائل اخلاقی و آمادگی برای قبول راه حلهای ابتکاری برای مشکلات عملی.

5-ارتباط اخلاقی: دقت در به کار بردن زبان مشترک اخلاقی برای بیان و دفاع کارآمد از نظرات و عقاید اخلاقی شخص.

این موارد اهداف مستقیم درس های دانشگاهی است. این ها حول مهارت های شناختی دور می زنند، مهارت های ذهنی در

اندیشیدن شفاف و منطقی. با این وجود امکان دارد که این مهار تها را داشت و به شیوه ای مسئولانه اخلاقی رفتار نکرد.

بنابراین ما باید به فهرست اهدافمان، اهداف ذیل را که جنبه های تعهدات اخلاقی و منش مسئولانه را مشخص می کنند اضافه کنیم؟

6-عقلانیت اخلاقی: تمایل و قابلیت مسئولیت پذیری اخلاقی.

7- احترام به افراد: دلواپسی صادقانه در مورد بهروزی دیگران و خود.

8-تحمل تنوع: احترام به تفاوت های نژادی و مذهبی و پذیرفتن تفاوت های معقول در نگرش های اخلاقی مختلف.

9- امید اخلاقی: اعتقاد به این که گفتگو می تواند در حل تضادهای اخلاقی مفید واقع شود.

10-پاکدامنی: حفظ پاکدامنی و سلامت نگاه داشتن زندگی حرفه ای و اعتقادات شخصی