آئین نامه 2800 و چک لیست کنترل آن | کارشناس رسمی دادگستری | راه و ساختمان و نقشه برداری

آئین نامه 2800  و چک لیست کنترل آن

چک لیست کنترل آئین نامه 2800 جهت طراحی ساختمانهای دیوار باربر

ساختمانهای با مصالح بنایی غیر مسلح

1- کنترل حداکثر تعداد طبقات بدون احتساب زیر زمین (2 طبقه) بند 3-2-1

الف) انجام شده است
ب) انجام نشده است
2- کنترل حداکثر ارتفاع ساختمان (حداکثر 8 متر) بند 3-2-1

الف) صورت گرفته است
ب) صورت نگرفته است
3- کنترل حداکثر ارتفاع طبقه (از روی کلاف افقی زیرین تا زیر سقف (حداکثر 4 متر)) بند3-2-2

الف) صورت گرفته است
ب) صورت نگرفته است
4- در صورت وجود ارتفاع دیوار بیش از 4 متر تمهیدات بند 3-9-1 انجام شده و ارتفاع حداکثر 6 متر می باشد؟

الف) بلی
ب) خیر
5- کنترل حداقل نسبت ضخامت به ارتفاع طبق بند 3-2-3 (نباید از 10/1(یک دهم) برای دیوارهای سازه ای مطابق بند 3-6-8 و 12/1 (یک دوازدهم) برای دیوارهای غیر سازه ای مهار نشده کمتر باشد ) انجام شده است؟

الف) بلی
ب) خیر
6- کنترل پلان ساختمان مطابق بند 3-3-1 صورت گرفته است؟

الف) بلی
ب) خیر
7- کنترل و ایجاد درز انقطاع در صورت تجاوز نسبت به عرض ساختمان از 3 یا نا متقارن بودن ساختمان مطابق بند 3-3-2 انجام شده است؟

الف) بلی
ب) خیر
8- کنترل ابعاد پیش آمدگی در پلان ساختمان مطابق بند 3-3-3 صورت گرفته است؟

الف) بلی
ب) خیر
9- کنترل پیش آمدگی در مقاطع قائم مطابق بند 3-4-1 صورت گرفته است؟

الف) بلی
ب) خیر
10- کنترل اختلاف سطح در یک طبقه ساختمان مطابق بند 3-4-2 صورت گرفته است؟

الف) بلی
ب) خیر
11- کنترل حداکثر شیب در پی ها (15 درصد) مطابق بند 3-4-3 صورت گرفته است؟

الف) بلی
ب) خیر
12- رعایت محدودیت های دیوار سازه ای مطابق بند 53-2 انجام شده است؟

الف) بلی
ب) خیر
13- کنترل مقدار دیوار نسبی در هر طبقه مطابق جدول 6 بند 3-6-1 صورت گرفته است؟

الف) بلی
ب) خیر
14- کنترل حداکثر طول مجاز دیوار سازه ای بین دو پشت بند (حداکثر 30 برابر ضخامت آن) طبق بند 3-6-2 مشروط بر آنکه از 8 متر تجاوز نکند، صورت گرفته است؟

الف) بلی
ب) خیر
15- کنترل حداکثر ارتفاع مجاز دیوارهای غیر سازه ای یا تیغه بین دو پشت بند 40 برابر ضخامت دیوار تیغه و با 6 متر مطابق بند 3-7-1 صورت گرفته است؟

الف) بلی
ب) خیر
16- کنترل حداکثر ارتفاع مجاز دیوارهای غیر سازه ای و تیغه ها از تراز کف مجاور (5/3 متر) بند 3-7-2 صورت گرفته است؟

الف) بلی
ب) خیر
17- کنترل ارتفاع جان پناه اطراف بامها و بالکن ها از کف تمام شده (در صورتی که ضخامت دیوار 10 یا 20 سانتی متر باشد به ترتیب 50 و 90 سانتی متر) مطابق بند 3-8-1 صورت گرفته است؟

الف) بلی
ب) خیر
18- ارتفاع دودکشها و بادگیرهای با مصالح بنایی (نباید بلند تر از 5/1 متر از کف بام باشد) مطابق بند 3-8-2 صورت گرفته است؟

الف) بلی
ب) خیر
19- کنترل کلاف افقی بتن آرمه ساخته شده به طوری که عرض آن از عرض دیوار و یا 25 سانتیمتر و ارتفاع آن از 3/2 (دو سوم) عرض دیوار و یا 25 سانتی متر کمتر نباشد بند 3-9-1-1-الف صورت گرفته است؟

الف) بلی
ب) خیر
20- کنترل کلاف در زیر سقف در دیوارهای خارجی در صورت نما سازی حداکثر 12 سانتی متر از عرض دیوار کمتر اختیار شود (3-9-1-1-ب) صورت گرفته است؟

الف) بلی
ب) خیر
21- کنترل کلاف سقف نباید از 20 سانتی متر کمتر باشد (3-9-1-1-ب) صورت گرفته است؟

الف) بلی
ب) خیر
22- کنترل حداقل قطر آرماتورهای طولی در کلافهای افقی بتن آرمه مطابق بند 3-9-1-2 صورت گرفته است؟

الف) بلی
ب) خیر
23- کنترل حداکثر فاصله تنگها از یکدیگر (ارتفاع کلاف یا 25 سانتی متر) مطابق بند 3-9-1-2 صورت گرفته است؟

الف) بلی
ب) خیر
24- کنترل پوشش بتن اطراف میلگردهای طولی (در مورد کلاف زیر دیوارها 5 سانتی متر و در مورد کلاف سقف 5/2 سانتی متر) صورت گرفته است؟

الف) بلی
ب) خیر
25- کنترل کلاف بندی قائم مطابق بند 3-9-2-1 و 3-9-2-2 و 3 و 4 صورت گرفته است؟

الف) بلی
ب) خیر
26- کنترل ضرورت وجود کلاف قائم در ساختمانهای یک طبقه مطابق بند 3-9-2-1 صورت گرفته است؟

الف) بلی
ب) خیر
27- کنترل حداقل طول وصله میلگردهای طولی کلاف های بتن آرمه با طول مهاری شامل قلابها (برابر 40 سانتی متر) صورت گرفته است؟

الف) بلی
ب) خیر
28- عدم استفاده از ملات گل یا گل آهک در اجرای دیوارهای سازه ای مطابق بند 3-10-1 صورت گرفته است؟

الف) بلی
ب) خیر
29- کنترل عیار ملات و سیمان با حداقل 200 کیلوگرم سیمان در دیوارهای سنگی و بلوک سیمانی صورت گرفته است؟

الف) بلی
ب) خیر
30- کنترل نحوه سنگ چینی و آجر چینی و بلوک چینی مطابق بند 3-10-2 صورت گرفته است؟

الف) بلی
ب) خیر
31- کنترل نحوه اجرای دیوار چینی در صورتی که اجرای همزمان دیوار چینی میسر نباشد (به صورت لاریز) بند 3-10 صورت گرفته است؟

الف) بلی
ب) خیر
32- کنترل کیفیت مصالح آجر،بلوک سیمانی،و یا سنگ مصرفی در دیوارها از نظر جنس مرغوب و قدرت باربری مطابق بند 3-10-4 صورت گرفته است؟

الف) بلی
ب) خیر
33- کنترل مصالح مصرفی در سقف بطوری که در برابر نیروهای زلزله از تکیه گاه خود جدا نشود بند 3-11-1 صورت گرفته است؟

الف) بلی
ب) خیر
34- احداث سقف چوبی با پوشش حصیرونی و گل و یا شفته آهک و یا طاق خشتی مجاز نمی باشد صورت گرفته است؟

الف) بلی
ب) خیر
35- کنترل اتصال سقف و تکیه گاه مطابق بند 3-11-2 صورت گرفته است؟

الف) بلی
ب) خیر
36- کنترل اتصالات ضربی از تسمه و میلگرد مطابق بند 3-11-3-1-الف صورت گرفته است؟

الف) بلی
ب) خیر
37- کنترل حداقل سطح مقطع میلگرد و یا تسمه برای مهار بندی ضربدری تیرآهنهای سقف (14 میلیمتر) مطابق بند 3-11-3-1-پ صورت گرفته است؟

الف) بلی
ب) خیر
38- کنترل پوشش بتن روی بلوکهای (حداقل 5 سانتی متر) بند 3-11-3-2-الف صورت گرفته است؟

الف) بلی
ب) خیر
39- ایجاد کلاف عرضی در صورت تجاوز دهانه از 4 متر و با مقطع 10 سانتی متر مطابق بند 3-11-3-2-ب صورت گرفته است؟

الف) بلی
ب) خیر