کاربرد شات کریت و Nailing نیلینگ | کارشناس رسمی دادگستری | راه و ساختمان و نقشه برداری

کاربرد شات کریت و نیلینگ Nailing

مهمترین مسائل در احداث سازه ها ، حفاظت از گود برداری و ساختمانهای موجود در مجاورت آن می باشد که در صورت عدم رعایت روش های مناسب به منظور حفاظت گودها و همچنین شیب های در حال احداث، منجر به خسارت جبران ناپذیری خواهد گردید و مخاطرات بوجود آمده ناشی از نشست های احتمالی و تقلیل ظرفیت باربری و تغییر مکانهای جانبی موجب ایجاد ترک در سازه های مجاور گود خواهد شد. به منظور جلوگیری از موارد فوق لازمست قبل از شروع عملیات گود برداری از روشهای نگهداری و مهار بندی جانبی استفاده شود تا در محیطی پایدار و ایمن بتوان عملیات را ادامه داد .

استفاده از روش نیلینگ بر مبنای مسلح کردن و مقاوم نمودن توده خاک با استفاده از دوختن توده خاک توسط مهارهای کششی فولادی Nail با فواصل نزدیک به یکدیگر می باشد. استفاده از روش نیلینگ Nailing موجب:

• افزایش مقاومت برشی توده خاک
• محدود نمودن وتحت کنترل در آوردن تغییر مکانهای خاک در اثر افزایش مقاومت برشی در سطح لغزش Slid بدلیل افزایش نیروی قائم می شود.
• باعث کاهش نیروی لغزش در سطح گسیختگی و لغزشی می شود.

توجه داشت کلیه سطوح ترانشه های حفاری شده که توسط نیلینگ Nailing بایستی مسلح شوند با استفاده از شبکه مش و شاتکریت ابتدا حفاظت شده و سپس سیستم نیلینگ روی آنها اجرا می شوند.


• کاربرد نیلینگ Nailing در پروژه ها
الف) پایداری ترانشه ها در احداث بزرگراه ها و راه آهن ها که برای زیبا سازی روش نیلینگ Nailing در محل های قابل رویت میتوان از رویه های سنگ چین یا سایر اجزای مقاوم و رنگی استفاده کرد.
ب) پایداری جداره تونلها وسازه های زیر زمینی
ج)حفاظت گود در  مناطق شهری ، ساختمانهای مجاور گود ، ایستگاه ها ی زیر زمینی مترو
د) پایدار سازی کوله های مجاور پل ها در زمین های سست و ریزشی

ب) پایداری جداره تونلها وسازه های زیر زمینی
ج) پایدار سازی و حفاظت گود در سازه های مناطق شهری ـ ساختمانهای مجاور گود ـ ایستگاه ها ی زیر زمینی مترو
د) پایدار سازی کوله های مجاور پل ها در زمین های سست و ریزشی

مهار کششی نیلینگ Nailing معمولاً از آرماتور های فولادی با قطر 20 الی 40 میلیمتر و با حدتسلیم 420 الی 500 نیوتن بر میلیمتر مربع استفاده می شوند که درون یک چال حفاری شده با قطر 76الی 150 میلیمتر قرارگرفته و دور آن درون چال تزریق می گردد. فواصل بین مهارهای کششی حدوداً 1 الی 2متر می باشد و طول آنها حدوداً 70 الی 100 درصد ارتفاع گود می باشد و حداقل شیب نسبت به افق حدوداً 15 درجه می باشد . باید توجه داشت که رویه شاتکریت شده روی ترانشه های حفاری شده نقش سازه ای نداشته اما می توان جهت اطمینان برای پایداری موقت خاک بین مهارها استفاده نمود.

• مراحل اجرای سیستم نیلینگ Nailing

1- گود برداری در مرحله اول ترانشه و یا گود و ایجاد پله بعدی عملیات
2- حفاری چال جهت نصب مهار کششی Nail
3- قراردادن آرماتور داخل چال و تزریق چال
4- اجرای سیستم زهکشی و اجرای شاتکریت جداره و نصب ضخامت فولادی
5- گود برداری مرحله بعدی ترانشه و یا گود و ایجاد پله های بعدی علمیات
6-اجرای پوشش شاتکریت نهایی پس از اتمام آخرین مرحله حفاری

• اصول طراحی نیلینگ Nailing

1. هندسه سازه مشخص گردد.
2. عمق و زاویه شیب خاکبرداری مشخص گردد.
3. بارگذاری و سربار بارهای وارده به Nail و موقعیت سطح افزایش تخمین زده شود.
4. انتخاب نوع آرماتور شامل: سطح مقطع ـ طول ـ فاصله از یکدیگر و در هر تراز مقاومت موضعی آنها تضمین گردد تا مقاومت از نظر استحکام و ظرفیت چسبندگی برای تحمل نیروها تخمین زده شده و با ضریب اطمینان مناسب و قابل قبول کنترل شوند.
5. پایداری کل سازه نگهدارنده و خاک اطراف آن در زمان حفاری گود و ایجاد پله های حفاری و بررسی و کنترل ضریب اطمینان قابل قبول
6. تخمین نیروهای وارده بر صفحه فولادی Bearing plate
7. در نظر گرفتن سطح پیزومتریک آبهای زیر زمینی و لحاظ نمودن سیستم زهکش

استفاده از روش نیلینگ Nailing بعنوان یک سیستم حفاظت جداره ترانشه وگود درمناطق شهری و فضاهای محدود بسیار کارا بوده و بدلیل امکان همزمانی اجرا در چند جبهه کاری از سرعت خوبی برخوردار می باشد و با توجه به درجه پایداری امکان اجرای گود قائم وجود داشته و همچنین در انواع شرایط خاک، اجرای آن امکان پذیر می باشد که مهمترین ویژگی این روش محسوب می شود و برای سازه های زیر زمینی بخصوص در فضای های محدود شهری مانند گودبرداری محل احداث ساختمان ها و ایستگا ه های مترو مناسب می باشد.