نمونه گزارش کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان و نقشه برداری ادعا بر سر مالکیت | کارشناس رسمی دادگستری | راه و ساختمان و نقشه برداری

نمونه گزارش کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان و نقشه برداری ادعا بر سر مالکیت
ادعا بر سر مالکیت
ریاست محترم کلانتری .......... استان...
سلام علیکم؛

با احترام، در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه........ "شعبه دهم دادیاری" موضوع دادخواست آقای .......... به طرفیت آقای ......... بابت اختلاف ملکی بر سر یک قطعه زمین واقع در نشانی استان... – ایس.................، به استحضار می رساند که اینجانب از محل موردنظر بازدید به عمل آورده، و ضمن استماع اظهارات شاکی و ساکنین محلی، دریافت و بررسی مدارک طرفین پرونده – استماع نظرات آنان و تطبیق موقعیت مکانی بازدید شده با خواسته شاکی، بدین وسیله نظریه خود را برای استحضار و بهره برداری لازم تقدیم می نمایم:

چکیده مدارک بررسی شده به شرح زیر می باشد:
- بر اساس سند صلح قطعی تاریخ 10/6/1342 دفترخانه اسناد رسمی شماره ........ استان...، معادل یک هشتم 20 سهم مشاع اراضی مزروعی آبی، از 2720 سهم مشاع از شش دانگ حکمت آباد، پلاک 142 اصلی بخش یک حومه استان...، از سوی وزارت تعاون و امور روستاها به آقای .............. (مورث شاکی) منتقل شده است.

- بر اساس قولنامه تاریخ 15/10/1361 یک قطعه زمین واقع در اراضی پلاک 143 از 142 اصلی (؟) حکمت آباد، به مساحت 1100 مترمربع (به ابعاد 25*44 متر) توسط آقای ........ به آقای ........... (شاکی) واگذار شده است. (نحوه درج پلاک ثبتی دارای ابهام بوده، و محل دقیق وقوع این قطعه زمین نیز مشخص نشده است).

- بر اساس سند صلح قطعی تاریخ 7/5/1349 دفترخانه اسناد رسمی شماره ... کرمانشاه، معادل یک دوازدهم 5 سهم مشاع باغ، و یک دوازدهم 20 سهم مشاع اراضی مزروعی آبی، از 4026 سهم مشاع از شش دانگ حکمت آباد پلاک 142 اصلی بخش یک حومه استان... از سوی وزارت تعاون و امور روستاها به آقای ........... (مورث شاکی) منتقل شده است.

- متشاکیان پرونده در سنوات گذشته با تهیه و ارسال درخواست هایی از ادارات مختلف از جمله امور آب استان و شهرداری منطقه 6 استان... درخواست تعیین تکلیف قطعه زمین مورد اختلاف را نموده اند، که حسب اعلام نظر نمایندگان شهرداری کاربری آن به عنوان فضای سبز تعریف شده است، و بر آن اساس هریک از ساکنان محل و از جمله متشاکیان این پرونده در مقابل ملک خویش مبادرت به غرس تعدادی درخت نموده اند.

- نظریه کارشناسی: با بررسی مدارک مالکیت ارائه شده از سوی شاکی (آقای ........) - با صرف نظر از ابهام موجود در پلاک ثبتی مندرج قولنامه ابرازی – ملاحظه می شود که مدارک موردنظر مربوط به قریه حکمت آباد به شماره پلاک ثبتی 142 اصلی بخش یک حومه استان... می باشد، در حالیکه با توجه به عکس هوایی تهیه شده توسط اینجانب (پیوست یک) و همچنین نقشه تهیه شده از وضعیت استقرار اولیه اراضی کشاورزان دارای نسق زراعی و یا صاحبان مالکیت در محل مورد اختلاف (پیوست دو) مشاهده می شود که قطعه زمین مورد اختلاف در محدوده پلاک های ثبتی ..... فرعی از 141 اصلی متعلق به آقایان پالیزی و بهمن معتضدی، و 27 فرعی از 141 اصلی متعلق به آقایان برومند و خدیوی در اراضی روستای مراد حاصل قرار گرفته است، و هیچ ارتباطی با پلاک 142 اصلی و اراضی روستای حکمت آباد ندارد. مزید استحضار اینکه رد ادعای مالکیت شاکی و نیز غرس تعدادی درخت توسط متشاکیان، به منزله تأیید مالکیت آنان نمی باشد.
اضافه می نماید که اینجانب برای بررسی ابهامات پرونده مبادرت به تهیه استعلام مکتوب از ادارات مختلف به شرح زیر نمودم، که به دلیل امتناع و همکاری ننمودن شاکی و عدم مراجعه ، ناگزیر شخصاً اقدام به تهیه مستندات گردیدم، که از بابت پیگیری های انجام شده خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ترمیم مبلغ حق الزحمه کارشناسی تا مبلغ ........... ریال و پرداخت آن توسط شاکی پرونده اقدام لازم به عمل آید.

کارشناس************************************************************
ریاست محترم کلانتری ......... استان...
سلام علیکم؛

با احترام، در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه ............ "شعبه ........ دادیاری" موضوع دادخواست آقای .......... به طرفیت آقای ............. بابت اختلاف ملکی بر سر یک قطعه زمین واقع در نشانی استان... – ا............................، و با توجه به بازدید حضوری اینجانب از محل موردنظر بدین وسیله ضمن ارسال سه برگ عکس هوایی تهیه شده از محل مورد نظر "مهر و امضاء شده" خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به انجام استعلام از ادارات به شرح زیر مساعدت و اقدام لازم به عمل آید:

- از سازمان مسکن و شهرسازی در خصوص اینکه:
آیا در محدوده نشان داده شده در عکس هوایی پیوست اقدامات تملکی انجام داده است یاخیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تاریخ تملک و نام مالک یا مالکان، و ترتیب پرداخت وجه به آنان را اعلام نمایند. کاربری ملک در زمان تملک و در حال حاضر نیز مشخص گردد.

- از اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه 1 .... در خصوص اینکه:
جریان ثبتی و نام مالک و یا مالکان محدوده نشان داده شده در عکس هوایی پیوست و کاربری آن را اعلام نمایند.

- از اداره امور اراضی .....در خصوص اینکه:
نام مالک و یا مالکان محدوده نشان داده شده در عکس هوایی پیوست را اعلام نمایند.

کارشناس