سوگند نامه | کارشناس رسمی دادگستری | راه و ساختمان و نقشه برداری
سوگند نامه

بسم الله الرحمن الرحیم

به خداوند متعال سوگند یاد میکنم در امور کارشناسی که به من ارجاع میگردد خداوند متعال را حاضر وناظر دانسته‎  به راستی ودرستی عقیده خودرا اظهار نمایم واغراض شخصی خودرا در آن دخالت ندهم وتمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی اظهار نمایم وهیچ چیز را مکتوم ندارم وبرخلاف واقع چیزی نگویم وننویسم ورازدار وامین باشم.
 
 
کارشناس رسمی دادگستری - رشته راه و ساختمان