کارشناس رسمی دادگستری مهندسی ترافیک

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری مهندسی ترافیک زیر مجموعه گروه 6 (راه و ساختمان و نقشه برداری)

 

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی و مقایسه طرحهای مصوب ترافیکی و حمل و نقل با چگونگی اجرای مقررات مربوط

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی طرح‌های راه‌‌ها‌، راه آهن، بنادر و فرودگاه‌‌ها‌ از نظر ترافیکی

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی علائم ترافیکی

·         "کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی علل حوادث و سوانح بخش حمل و نقل در موارد مرتبط با سامانه‌های حمل و نقل شامل زیرساخت‌‌ها‌، سیستم‌های کنترل و تجهیزات ایمنی و بررسی و ارزیابی کارشناسی حوادث و

·         سوانح در بخش‌های حمل و نقل بر اساس ضوابط، معیارها و استانداردهای ایمنی از نظر ترافیکی"

·         بررسی سیستم‌های هوشمند وسایل کنترل ترافیک

·         بررسی و مقایسه طرحهای مصوب ترافیکی و حمل و نقل با چگونگی اجرای مقررات مربوط

·         بررسی طرح‌های راه‌‌ها‌، راه آهن، بنادر و فرودگاه‌‌ها‌ از نظر ترافیکی

·         بررسی علائم ترافیکی

·         بررسی علل حوادث و سوانح بخش حمل و نقل در موارد مرتبط با سامانه‌های حمل و نقل شامل زیرساخت‌‌ها‌، سیستم‌های کنترل و تجهیزات ایمنی و بررسی و ارزیابی کارشناسی حوادث و سوانح در بخش‌های حمل و نقل بر اساس ضوابط، معیارها و استانداردهای ایمنی از نظر ترافیکی