امور آتش سوزی و آتش نشانی

امور آتش سوزی و آتش نشانی

بررسی و تعیین علل وقوع آتش سوزی در اماکن
بررسی و تعیین علل وقوع آتش سوزیهای منجر به فوت
بررسی وتعیین علل آتش سوزی و مزارع و مراتع و جنگلها
بررسی و تعیین علل آتش سوزیهای خاص ( مانند آتش سوزی در هواپیما، قطار، مترو و کشتی و خودرو)
بررسی و اظهارنظر در خصوص تجهیزات امور ایمنی و آتش نشانی
برآورد هزینه ایمنی و آتش نشانی و خسارت وارده به تجهیزات آتش نشانی
امور اسلحه و مهمات

امور اسلحه و مهمات

تشخیص کارائی سلاح وشناخت مهمات و تعیین میزان تخریب آن
ارزیابی سلاحهای شکاری
تعیین زمان تقریبی تیراندازی و ظهورشماره های مخدوش بر روی سلاح
بررسی و مقایسه گلوله و پوکه استفاده شده در جنایت (جنائی) و انتساب آنها به سلاح مظنون
آنالیز مواد محترقه ،آزمایش ذرات باقیمانده باروت و سرب بر روی بدن و لباس
بررسی اجساد والبسه آنان و مصدومین حوادث تیراندازی و انفجار مواد محترقه و منفجره سبک
بررسی و باز سازی صحنه های تیر انداری و انفجار مواد محترقه و منفجره سبک
تفکیک قتل از خودکشی و تشخیص نحوه اصابت گلوله یا مواد منفجره و محترقه
بررسی عملکرد مأمورین نظامی یا انتظامی در بکارگیری سلاح و انطباق با قانون مربوط
امنیت عمومی

امنیت عمومی

رسیدگی به نحوه انجام وظائف افراد و شرکت های خدمات حفاظتی و مراقبتی و تعیین میزان مسئولیت های مربوطه
رسیدگی به نحوه حفاظت و مراقبت از اموال و اسناد در اماکن خصوصی
رسیدگی به نحوه حفاظت و مراقبت از اموال و اسناد در اماکن دولتی و شرکتها و موسسات تحت پوشش دولت
رسیدگی به نحوه حفاظت و مراقبت از اسناد طبقه بندی شده دولتی و تعیین میزان مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول حفاظت آنها
رسیدگی به نحوه مراقبت و حفاظت از امنیت افراد
رسیدگی و اظهارنظر درخصوص نحوه اجرای طرح های امنیتی و مراقبتی موسسات و افراد حقیقی و حقوقی مجری مراقبت از بانکها، موسسات مالی و اعتباری
رسیدگی به اختلاف بین شرکتهای حفاظتی با طرف قرارداد
حوادث ناشی از کار

حوادث ناشی از کار

بررسی و تشخیص حوادث انفرادی
بررسی و تشخیص عوامل مؤثر در بروز حادثه
رسیدگی به بهداشت محیط کار
رسیدگی به ایمنی و حفاظت کارگاهها
رسـیدگی به اختلاف فی­مابین کارگر و کارفرما در بررسی حوادث ناشی از کار
بررسی حوادث جمعی
بررسی عوامل بروز بیماریهای شـغلی و حرفه ای
رسیدگی به اخـتلاف فی­مابین پیمانکاران، مشاوران و کارفرمایان در امور ایمنی و حافظت کارگاهها
مواد محترقه و منفجره (ناریه)

مواد محترقه و منفجره (ناریه)

بررسی و شناخت مواد محترقه و منفجره (ناریه)
بررسی علل وقوع انفجار ناشی از مواد محترقه و منفجره