کارشناس رسمی دادگستری امور وسائط نقلیه ریلی

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری امور وسائط نقلیه ریلی زیر مجموعه گروه 5 (امور وسائط نقلیه)

 

·         ارزیابی لکوموتیوهای دیزلی و واگن‌های راه آهن

·         ارزیابی لکوموتیوهای برقی و واگن‌های راه آهن

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی سوانح ریلی

·         رسیدگی و ارزیابی و تعیین میزان خسارت وارده به خطوط ریلی

·         رسیدگی و ارزیابی سیستمهای کنترلی ریلی

·         رسیدگی و ارزیابی و تعیین میزان خسارت وارده به خطوط ریلی زیرزمینی (مترو)

·         کارشناسی بررسی و ارائه گزارش رسیدگی به اختلافات فی مابین کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران در امور تخصصی مربوط