معادن

معادن

اکتشاف معادن
بهره برداری و معادن روباز
بهره برداری معادن زیرزمینی
کانه آرائی و فرآوری مواد معدنی
بررسی فنی و اقتصادی و ارزیابی معادن و کارپذیری ذخائر معدنی و تعیین و برآورد خسارات در معادن
تعیین اجاره بها و اجرت المثل و خسارت و حق الامتیاز در امور تحصصی مربوط
رسیدگی به اختلافات بین کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران در امور تخصصی
مواد

مواد

تشخیص و ارزیابی انواع سرامیك های ساختمانی
تشخیص و ارزیابی قطعات چینی و سفید آلات
تشخیص و ارزیابی محصولات سیمان، گچ و مواد سرامیكی مستعد گیرش
تشخیص و ارزیابی مواد نسوز
تشخیص و ارزیابی مواد و قطعات سرامیكی پیشرفته و نانو
رسیدگی به اختلاف كارفرمایان و مشاوران و پیمانكاران در امور تخصصی مربوط
تشخیص و ارزیابی تولید مواد کمپوزیت و مصنوعات آن
شناخت و تشخیص فلزات آهنی و فرآوری مربوط
شناخت و تشخیص فرآوری فلزات غیرآهنی و فرآوری مربوط
شناخت و تشخیص فلزات کمیاب و گرانبها و فرآوری مربوط
شناخت و تشخیص و ارزیابی انواع قطعات ریخته­گری فلزی و قالبها
شناخت و تشخیص و ارزیابی انواع قطعات آهنگری و نورد
تشخیص و ارزیابی روشهای عملیات حرارتی و پوشش­دهی و فرم­دهی فلزات
تشخیص و ارزیابی تولید مواد فلزی ، متالورژی، مربوط به جوشكاری و لحیم كاری
تشخیص متالورژی پودر و ایمپلنت
تشخیص وارزیابی استحصال فروآلیاژ- آمیژانها و افزودنی ها
تشخیص و ارزیابی انواع خسارت­ها به فلزات و خوردگی فلزات
تشخیص و ارزیابی نانو ماتریال پایه فلز، و انواع ماتریال های فلزی ترکیبی
رسیدگی به اختلاف فی مابین كارفرمایان و پیمانكاران مشاوران در امور تخصصی مربوط
مهندسی آب

مهندسی آب

 بررسی حقا به ها واجرت المثل منابع آب اعم ازسطحی یا زیرزمینی دررابطه با انهار،چشمه ها وچاهها
تعیین ارقام و مقادیر آب بهاء بر اساس ارزش و اعتبار محلی آب ونوع تولید و مصرف
بررسی موقعیت عمومی منابع آب اعم از سطحی، زیر زمینی و فاضلابها شامل «چاه، چشمه، قنات، پساب و فاضلاب»
ارزیابی منابع طبیعی آب و فاضلاب
بررسی شبکه های آبیاری تحت فشار یا سنتی و خطوط انتقال آب در شبکه های مذکور تا حد اول مزرعه
علت یابی پیامدهای حادث بر منابع آب و فاضلاب و تبعات آن
تشخیص علل نشست ونفوذ آب وفاضلاب وفرآیند آن
بررسی چگونگی آلودگی آبها بلحاظ تشخیص و تعیین بار آلایش و تأثیر سوء آن بر صلاحیت مصرف و محیط زیست
تشخیص و تعیین قدمت آثار آب در اراضی
رسیدگی به اختلافات میان کارفرمایان، مهندسین مشاور و پیمانکاران در امور تخصصی صلاحیتهای مربوط
علت یابی حوادث ناشی از عملکرد آب و خاک از جمله سیل زدگی ،ریزش و رانش سنگ و خاک ، نشست ولغزش زمین یا گسلش و بریدگی لایه ها و پدیده های آبشکستگی وآب بردگی
تشخیص بستر و حریم در جایگاه قرضه گیری و برداشت از مخازن و ذخایر شن و ماسه و رس
تعیین اثرات ناشی از احداث سد و سازه آبی یا تونل و گالریهای آبرسان و پیامدهای حاصل از آن بر منابع آب
بررسی مطالعات اجرائی در عملیات ژئوفیزیک ،ژئو شیمی ،ژئوتکنیک، حفاری وچاه پیمائی، ویدئومتری و ردیابی در ارتباط با مهندسی آب