اطلاعیه بسیار مهم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص نقشه برداری جهت سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت موضوع قانون تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی جهت ثبت نام الکترونیکی در سامانه

قابل توجه مالکین و همکاران محترم:

نظر به اینکه بخشنامه های دیگری پس از صدور این اطلاعیه جهت رفاه مراجعین و کاهش هزینه‌های تهیه نقشه و فرمهای مرتبط صادر گردیده است توصیه می‌شود ضمن مراجعه به سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یا سایت مرتبط با ثبت املاک فاقد سند نسبت به اطلاع از آخرین دستورالعمل ها اقدام فرمائید

کارشناس رسمی دادگستری


*************************************************

اطلاعیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 در آغاز مطلب ضرورت دارد این موضوع توضیح داده شود که اگر نیاز به خدمات کارشناس رسمی دادگستری جهت نقشه برداری با موضوع سند مالکیت تک برگی یا اصلاح مساحت نیاز دارید حتماً نسبت به تجربه و تخصص کارشناس و انجام موضوعات مشابه و تخصص مرتبط وی با نقشه‌برداری ثبتی اطمینان حاصل نمایید.

اطلاعیه(ویرایش 13910625ساعت09)

نقشه بردارانی که مایل به فعالیت در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی می باشند باید واجد شرایط بندهای یک و دو این اطلاعیه بوده و سایر موارد را عیناً رعایت نمایند.

1-           نقشه بردار باید دارای حداقل مدرک کاردانی در یکی از رشته های نقشه برداری باشد.

2-           نقشه بردار باید دارای یکی از شرایط زیر باشد :

الف – شخص حقیقی/حقوقی دارای پروانه اشتغال نقشه برداری از سازمان نظام مهندسی

ب – شخص حقیقی/حقوقی دارای پروانه اشتغال نقشه برداری از سازمان نظام کاردانی

ج – شخص حقیقی  دارای مدرک کارشناسی رسمی دادگستری در امور ثبتی و نقشه برداری

د –شخص حقوقی دارای گواهینامه صلاحیت نقشه برداری از معاونت راهبردی رئیس جمهور

3-           تهیه نقشه عبارت از تکمیل فایل parcelmap.xlsx می باشد (این فایل در سایت سازمان ثبت به آدرس ssaa .ir در دسترس می باشد.) توضیح اینکه نقشه بردار می بایست صرفا نسبت به تکمیل اطلاعات خواسته شده در فایل اقدام و از تغییر و یا جابجایی در سطرها و یا ستونهای فایل مذکور خود داری نماید.

4-           نقشه بردار موظف است با مراجعه به قسمت اندکس مناطق دارای نقشه در بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر در سایت کاداستر ، فایلهای الف)راهنمای کاربر ، ب)فایل مشخص کننده کد واحدهای ثبتی(EDARE_COD.XLSX) و ج) فایل اندکس استانی که ملک متقاضی در آن استان واقع است را از سایت دریافت نماید .

توضیح : در فایل EDARAT_COD.xlsx ، برای هر یک از واحدهای ثبتی موجود در سطح کشور : الف)نام واحد ثبتی ، ب)کد واحد ثبتی و ج) زون قالب که نقشه آن واحد ثبتی در آن زون تهیه گردیده است، مشخص شده است.

5-           نقشه بردار در زمان مراجعه به محل وقوع ملک، مختصات تقریبی ملک را در سیستم مختصات UTM بر مبنای بیضوی WGS84 تعیین و در فایل اندکس(در محیط میکرو استیشن قابل مشاهده است) و در موقعیت تقریبی ، وجود کد سه حرفی(که مشخص کننده نام واحد ثبتی می باشد) را بررسی نماید . وجود کدهای سه حرفی در موقعیت تقریبی ملک و یا اطراف آن ، دلیل بر وجود نقشه محدوده ملک در یکی از واحدهای ثبتی می باشد. در اینصورت جهت دریافت فایل نقشه موقعیت مورد نظر از تاریخ 01/07/1391 به سایت سازمان ثبت مراجعه نمایند .

6-           در صورت مشخص شدن وجود نقشه ملک در بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر ، نقشه بردار با ثبت الف) شماره ملی خود، ب) مختصات تقریبی ملک ج) کد واحد ثبتی و د) شماره فیش پرداخت دویست هزار ریال ، در پورتال سازمان ثبت ، درخواست نقشه را ارائه و کد پیگیری دریافت می نماید. نقشه بردار با گذشت 24 ساعت از ثبت درخواست و با ارائه کد پیگیری به پورتال میتواند نقشه درخواستی را در قالب یک فایل DXF  دریافت نماید.

توضیح: نقشه بردار از فایل دریافتی صرفاً جهت تکمیل parcelmap.xlsx یک ملک می تواند استفاده نماید همچنین اجازه استفاده از فایل DXF نقشه بردار دیگری را ندارد .

7-           در صورتی که در محدوده اطراف موقعیت ملک در فایل اندکس ، کدی وجود نداشت ، به این معنی است که در بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر در موقعیت ملک مورد نظر نقشه ای وجود ندارد ، بنا براین نقشه بردار نسبت به تعیین مختصات UTM گوشه های ملک بر مبنای بیضوی WGS84 اقدام نماید .

8-           در صورتی که نقشه بردار بدون توجه به وجود نقشه اطراف ملک در بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر ، نسبت به تعیین مختصات UTM به روش مستقیم زمینی اقدام نماید ، علاوه بر استرداد مبلغ دریافتی به متقاضی، به مدت یکماه از فعالیت وی در این طرح جلوگیری و در صورت تکرار کلاً از ادامه فعالیت وی در این طرح جلوگیری خواهد شد .

9-           در صورتی که نقشه بردار ضمن انتقال مختصات از نقاط پایه و با روش GPS ( دستگاهها تک و یا دو فرکانسه ) نسبت به تعیین مختصات گوشه ملک اقدام نماید ، می بایست مشخصات نقاط مورد استفاده را به همراه نام مرجع ارائه دهنده ایستگاه در فایل parcelmap.xlsx درج نماید .

10-       در صورتی که نقشه بردار از روش RTK بمنظور تعیین مختصات اقدام نموده است مشخصات شبکه دائمی را در فایل parcelmap.xlsx درج نماید .

11-        در صورت عدم وجود نقشه از موقعیت ملک در بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر ، نقشه بردار موظف است یک نسخه از فایل Rinex را روی CD تحویل متقاضی و جهت ارائه بعدی بصورت مجزی نگهداری نماید.

12-       دقت نسبی نقشه برای مناطق مسکونی 5 سانتی متر و برای مناطق زراعی 50 سانتی متر می باشد .

13-       دقت مطلق مورد نیاز برای مناطق مسکونی در حد نقشه 2000/1 و برای مناطق زراعی در حد نقشه 5000/1 می باشد .

14-        نقشه بردار می بایست مساحت ملک را با دقت مطلوب و مساحت تقریبی سطح اشغال بنا را محاسبه و در فایل parcelmap.xlsx درج نماید .

15-        نقشه بردار موظف است مختصات گوشه های ملک را در سیستم UTM تعیین و به ترتیب گردش در جهت عقربه های ساعت در فایل parcelmap.xlsx درج نماید .

16-        درج حد فاصل اضلاع ملک با ملک/معبر مجاور را به همراه نوع ملک مجاور در ستون "حد فاصل / مجاور" در فایل parcelmap.xlsx ضروری می باشد. حد فاصل می تواند دیوار ، دیوار به دیوار ، جوی ، درب ، فنس و نظائر آن باشد . ملک مجاور می تواند خانه آقای ... ، ملک شماره پلاک ثبتی ... ، خیابان ... به عرض .... متر ، و نظائر آن باشد .

17-        درج دستمزد دریافت شده از متقاضی در فایل parcelmap.xlsx الزامی می باشد.

18-       لازم است دو نسخه پرینت از فایل parcelmap.xlsx نهایی تهیه و تمامی برگه های هر دو نسخه به مهر و امضاء نقشه بردار و امضاء متقاضی برسد ، یک نسخه نزد نقشه بردار باقی بماند و یک نسخه جهت ارسال به همراه مستندات تحویل متقاضی شود.

19-       نقشه بردار موظف است فایل parcelmap.xlsx نهایی ( و فایل Rinex در صورت عملیات GPS )را روی CD ذخیره و تحویل متقاضی نماید .

20-       دستمزد انجام کار مطابق تعرفه های موجود و الف)درصورت انجام کار بر اساس نقشه های بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر: حد اکثر برای هر ملک 1,200,000ریال و ب)در صورت انجام کار به روش مستقیم زمینی حد اکثر برای هر ملک 6,000,000 ریال می باشد هزینه ایاب و ذهاب به عهده متقاضی می باشد.

21-       چنانچه به تشخیص هیات رسیدگی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،نقشه و فایل ارائه شده توسط نقشه بردار دارای اشکال باشد، نظر هیات به نقشه بردار اطلاع داده خواهد شد و نقشه بردارموظف است نسبت به رفع اشکال اقدام لازم را ظرف مدت 20 روز معمول نماید. در این صورت کلیه هزینه های نقشه برداری مجدد یا اصلاح آن به عهده نقشه بردار می باشد.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

منبع:    اداره کل کاداستر

 

 

 

***********************************************************

نقشه برداری جهت سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت موضوع قانون تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی جهت ثبت نام الکترونیکی در سامانه و منطبق بر دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 

***********************************
ارائه فایل نقشه رقومی و گواهی تعیین مختصات گوشه های یک ملک در سیستم مختصات UTM با دقت مطلوب مندرج در دستورالعمل
گواهی تعیین مختصات ملک
انتقال مختصات از نقاط پایه و ارائه مشخصات نقاط پایه
ارائه مختصات به روش RTK و مشخصات شبکه دائمی
محاسبه مساحت ملک با دقت مطلوب تا دو رقم بعد از اعشار
محاسبه مساحت محلی و طول محلی بااعمال ضریب مقیاس املاک با روشهای دقیق ماهواره ای از دیتای اخذ شده از جی پی اس
تهیه فایل parcellmap و تایید و مهر امضا آن و تطبیق مختصات ارائه شده در فایل با ایندکس های موجود در بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر
تضمین نتایج ارائه شده تا اخذ تاییدیه از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
ارائه فایل نقشه رقومی در سیستم مختصات UTM
در سریعترین زمان با دقت بالا توسط کارشناسان با تجربه و با استفاده از بروزترین تجهیزات و دوربینهای نفشه برداری و gps (جی پی اس) دوفرکانس
توسط:
کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی
یا کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان و نقشه برداری
یا شرکت مهندسین مشاور نقشه برداری دارای تایید معاونت راهبردی رییس جمهور
یا کارشناس نقشه بردار دارای پروانه معتبر از سازمان نظام مهندسی

*************************************
22258630
22258638
22258649
22761198
22761197
22761196
22761195

************************************
سایر خدمات این مجموعه:
ارزشگذاری ساختمان
ارزیابی وثیقه بانکی و ملکی
تامین دلیل و تعیین خسارت
ارزیابی مهاجرت سرمایه گذاری کانادا و آمریکا
ارزیابی کارخانجات و ماشین آلات
امور ثبتی املاک و افراز و تجمیع و تفکیک
ارزیابی قیمت ملک در کوتاهترین زمان
ارزیابی املاک و تجهیزات و ماشین آلات جهت افزایش سرمایه شرکتها و بهره از معافیت مالیاتی
تعیین قدرالسهم پروژه مشارکت در ساخت و تنظیم قرارداد مشارکت
نقشه برداری و جانمایی نقشه هوایی جهت ارائه به شهرداری یا کمسیونهای مسکن و شهرسازی
گزارش کارشناسی انگلیسی جهت مهاجرت

کارشناس رسمی دادگستری

***********************************************************

 

توضیح و راهنمایی مهم

چون تا کنون نقشه های بانک اطلاعاتی کاداستر در سایت قرار داده نشده است پس کلیه ثبت نام ها دارای اشکال بوده و منجر به ایجاد مشکلاتی برای مالکین متقاضی سند با نقشه برداران غیر مطلع از بخشنامه خواهد شد

************************************************

بنابر این اطلاعیه در صورت عدم رعایت مفاد آن، درخواست ثبت حذف و نقشه بردار ضمن عودت مبلغ دریافتی میبایست علاوه بر جبران خسارت متقاضی، اشکال نقشه ها را رفع نموده و امکان فعالیت در طرح نیز از وی سلب خواهد شد

***********************************************

توصیه میشود همکاران ابتدا با استفاده از نرم افزار میکرو استیشن از وجود اندکس و نقشه DXF  رقومی اطمینان حاصل نمایند (اکثر نقشه ها موجود است) تا هم پروژه خطا نداشته باشد و هم هزینه متقاضی کاهش پیدا کند و در صورت نبودن نقشه حتما از دستگاههای جی چی اس تک یا دو فرکانسه استفاده نمایند چون دستگاههای هندی(دستی) خطای بالایی دارند و یقینا موجب حذف تقاضای ثبت متقاضی خواهد شد

***********************************************

به استحضار همکاران میرساند چون عدم تطبیق مختصات نقشه ها با بانک اطلاعات کاداستر مورد پذیرش ثبت اسناد و املاک نخواهد بود قبل از بررسی مستندات ارائه شده توسط ثبت اسناد و املاک و اعلام محرومیت، سریعا پس از ارائه نقشه ها توسط اداره کل کاداستر اقدام به اصلاح مدارک تحویلی به متقاضی نمایند چون جبران خسارت متقاضی در صورت رد درخواست ثبت ممکن نخواهد بود

*************************************************

در صورتی که نقشه بردار بدون توجه به وجود نقشه اطراف ملک در بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر ، نسبت به تعیین مختصات UTM به روش مستقیم زمینی اقدام نماید ، علاوه بر استرداد مبلغ دریافتی به متقاضی، به مدت یکماه از فعالیت وی در این طرح جلوگیری و در صورت تکرار کلاً از ادامه فعالیت وی در این طرح جلوگیری خواهد شد

***********************************************************