قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی وشهرداریها واصلاحیه آن

ماده واحده- کلیه وزارتخانه ها ، موسسات ، سازمانها،نهادها، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت .وشهرداریها وموسساتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام باشد مکلف میباشند در طرحهای عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آنها توسط وزیریا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب واعلان شده باشد ودر اراضی واملاک شرعی وقانونی اشخاص اعم از (حقیقی وحقوقی )قرارداشته ودر داخل محدوده شهرها وشهرکها وحریم استحفاظی آنها باشد پس از اعلام رسمی وجود طرح حداکثر ظرف 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعی وانتقال اسناد رسمی وپرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.

تبصره 1- در صورتیکه اجرای طرح وتملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل 10 سال بعد موکول شده باشد مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا وتعمیر وفروش واجاره ورهن وغیره برخوردارند.ودر صورتیکه کمتر از 10 سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می نماید هرگاه زمان اجرای طرح قبل از 10 سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث وتجدید بنارا ندارد .

تبصره 2-شهرداریها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالکان مشمول قسمت اخیر تبصره یک مشخصات دقیق عرصه واعیان وتاسیسات موجود را معین ودر پرونده در ج وضبط نمایند تا ملاک ارزیابی به هنگام اجرای طرح قرارگیرد ودر زمانیکه به لحاظ تامین اعتبار آمادگی اجرای طرح مزبور باشد به هنگام اجرای طرح مصوب ملاک پرداخت خسارت قیمت عرصه واعیان ملک در زمان اجرای طرح خواهد بود.

تبصره3-مالکین املاک واراضی واقع در طرحهای آتی که قبل از تصویب طرح واجد شرایط جهت اخذ پروانه ساختمان بود وقصد احداث یا تجدید یا افزایش بنا دارند جهت اخذ زمین عوض در اولویت قرارخواهند گرفت ودر بین اینگونه مالکین اشخاصی که ملک آنها در مسیر احداث یا توسعه معابر ومیادین قراردارند نسبت به سایرین حق تقدم دارد.

تبصره 4- در مواردیکه تهیه زمین عوض در داخل محدوده مجاز برایقطعه بندی وتفکیک وساختمان سازی میسر نباشد واحتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قراربگیرد مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه وعمران شهر علاوه برانجام تعهدات مزبور به عمران وآماده سازی زمین وواگذاری سطوح لازم برای تاسیسات وتجهیزات وخدمات عمومی حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون وهمچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی وبهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند.

قانون فوق مشتمل برماده واحده و4 تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه 29 آبان ماه 1367 مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 2/9/67 به تائید شورای نگهبان رسیده است.

سایت:

کارشناس رسمی دادگستری - Official Expert of Justice