کاربری، جانمایی، افراز، تفکیک، تجمیع، حریم، موات ، دایر ، بایر

ارائه مشاوره و خدمات تخصصی توسط گروه وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری در زمینه های :

 

جانمایی پلاکهای ثبتی

 

بررسی تداخل ثبتی املاک

 

افراز، تفکیک، تجمیع اراضی

 

تعیین نوعیت پلاکهای ثبتی (موات ، دایر ، بایر)

 

بررسی محل مغایرت مساحت سند و وضع موجود

 

پیگیری و تشکیل پرونده و تعیین کاربری اراضی

 

بررسی وقوع در حریم و محدوده شهری

 

تفسیر عکس هوایی املاک و اراضی

 

بررسی و تعیین اراضی ملی و مستثنیات

 

مشاوره و بررسی پلاکهای مشمول ماده 148 و 147

 

تشکیل پرونده  و پیگیری رأی کمیسیون ماده 12

 

تطبیق کروکی با گوگل ارث و وضع موجود

 

تعیین کاربری سابق ملک

 

جانمایی روی عکس هوایی

 

بررسی و تعیین میزان حریم قنوات ، دکل فشار قوی ، نهر ، رود ، بزرگراه

 

 

سایت:

کارشناس رسمی دادگستری - Official Expert of Justice