بازرسی جوش و کنترل پروژه

بازرسی و کنترل
•    انجام  تست مایعات نافذ در جوشکاری سازه های فلزی      
•    انجام تست ذرات مغناطیسی برای قطعات جوشکاری شده                       
•    انجام تست اولترا سونیک در جوشکاری نفوذی
•    تفسیر نگاتیو رادیو گرافی حاصل از تصویر برداری از جوشکاری سازه
•    بازرسی جوشکاری سازه های فلزی حجیم و ارائه wps
•    تهیه برنامه زمانبندی اجرای پروژه و کنترل پروژه
•    ارائه گزارش تطبیقی  زمان بندی با درصد پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه