راهکارهای موثر در پیشگیری مشکلات قرارداد مشارکت درساخت

۱. شناخت عمیق ودرست شریک سازنده ( میزان تحصیلات ، خوش قولی، کیفیت انجام تعهدات وتحویل ملک  به مالکین وخریداران ، سابقه کاری و...)

۲. تحقیق راجع به سبک و نوع سازه شریک سازه

الف:  بنّایی ساز

ب: مهندسی ساز

ج: آرشیتکت (معماری) ساز

۳ . اخذ تضمینات معتبر وقابل وصول

۴. اولویت قائل شدن برای مهندسین وآرشیتکت های مجرب ،صاحب  سبک ، برند و خوش نام

۵. استفاده از کمک ناظر توسط مالک ( اعم ازمهندس  سازه ،معمار و  ...)

۶. کمک گرفتن از حقوقدانان مجرب  وحاذق درمذاکرات وجلسات قراردادها

۷. توجه به عوامل بروز انواع ادعاسایت:

کارشناس رسمی دادگستری - Official Expert of Justice