نحوه اخذ تابعیت ترکیه

مورد نیاز برای اخذ تابعیت و شهروندی کشور ترکیه

هر سال هزاران نفر از اتباع خارجی در ترکیه می خواهد شهروندی. البته، به عنوان در هر کشور شرایط خاصی است که باید انجام شود تا بتواند برای شهروندی در ترکیه وجود دارد. در ترکیه، شما می توانید حق شهروندی در موقعیت های مختلف به دست آورند.

بهترین راه گرفتن شهروندی در ترکیه است به خرید املاک و مستغلات در ترکیه. sağlayacaktır.- مستغلات شما را با یک نیاز ویزای قانونی بر داشتن تابعیت شهروندی ترکیه به دست آورد: مادر ترکی و یک پدر ترکیه جمهوری ترکیه به ثبت نام شاخص در حال ظهور در داخل مرزهای ترکیه است.

- تابعیت به دست آمده توسط تصمیم مرجع صالح: اگر شرایط حمل و نقل توسط یک مقام خارجی مشخص شده در قانون تصمیم گرفت که مایل به دست آوردن تابعیت ترکیه می تواند تابعیت ترکیه به دست آوردن. اما به حرکت تمام شرایط مورد نیاز برای کسب تابعیت ترکیه به حق مطلق ارائه نمی دهد. افرادی که شهروندان یک کشور خارجی و یا یک شهروند هر کشوری می خواهم که شهروندان ترکیه. هیچ الزامات قانونی برای حداقل 5 سال اقامت در داخل مرزهای ترکیه و ویزا که فرد وجود دارد. ساده ترین راه این است که اطمینان حاصل شود که تجدید راه قانونی و ارزان ارائه ویزای هر سال در ترکیه "را به املاک و مستغلات در ترکیه." هیچ فرصتی برای راحت ویزا یا ازدواج اجازه کار به عنوان این ساده ترین راه است. چنین برنامه های کاربردی می توانید به طور مستقیم یا از طریق پست ساخته شده است. وزرای خواهد شد که انتخاب واقعی از سربازان را به هیئت شهروندی تصمیم می گیرید. شهروندی ترکیه توسط مرجع صالح حق تصمیم گیری همسر فرد به ملیت ترکیه برخوردار نیست. اگر پدر و مادر از کودکان شهروندی ترکیه به دست آورد نیز شهروندی ترکیه به دست آوردن.

- همه در این شرایط، ساده ترین راه برای به دست آوردن تابعیت در ترکیه دریافت ویزای اقامت به ماندن 5 سال به عنوان صاحب املاک و مستغلات در ترکیه. هر سال، خرید املاک و مستغلات، ساده ترین راه برای تمدید ویزا. در این روش، هر دو خواهد شد که سرمایه گذاری و شما به راحتی می تواند یک اجازه اقامت. یکی دیگر از این راه استفاده است که اجازه اقامت با تمام خانواده.

- Reacquisition ملیت ترکیه دوباره درخواست برای شهروندی مردم شهروندی ترکیه را از دست داده یکی دیگر از راه به دست آوردن تابعیت ترکیه است. به طور کلی، اقتصادی و منافع مردم شهروندی ترکیه خود را به دلایل سیاسی از دست داده اند.

- تابعیت دست آمده از طریق مسیر ازدواج: رایج ترین روش و به ظاهر ساده ترین یکی دیگر از ازدواج است. ازدواج می کند تماس های مستقیم با تابعیت شهروند ترکیه را نمی دهد. اما شهروندان ترکیه که به مدت حداقل سه سال ازدواج کرده و ازدواج با بیگانه مداوم ممکن است برای شهروندی ترکیه اعمال می شود. متقاضی؛

الف) حفظ وحدت از ازدواج در خانواده،
ب) عدم وجود هر گونه فعالیت مخل به اتحادیه ازدواج،
ج) عدم وجود یک دولت از نظر شرایط که امنیت ملی و نظم عمومی مانع توجه شده است.

- کسب شهروندی ترکیه موارد استثنایی: امنیت ملی و نظم عمومی در توجه به یک دولت است که لزوما مانع از تصمیم شورای وزیران بیگانگان زیر ممکن است واجد شرایط برای شهروندی ترکی باشد.

- ترکیه به تاسیسات صنعتی و یا آوردن علمی، تکنولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی، ورزشی، فرهنگی و هنری منطقه از خدمات برجسته به پیشنهاد مردم دیر یا زود نظر گرفته خواهد شد و استدلال در حقوق وزارتخانه است. "کارآفرینان و سرمایه گذاری راه و برندگان شهروندی" راه دیگر برای انجام این کار این است که سرمایه گذاری های تجاری در ترکیه و باز کردن یک محل کسب و کار. اما این کار برای اولین بار به عنوان کارگران خارجی به مدت پنج تبعه ترکیه مورد نیاز برای اجرای می شود را فراموش کرده ام الزامات قانونی.
- تابعیت اتباع خارجی ضروری فرض
- خارجی ها مهاجر قابل قبول

هیچ یک از متقاضیان به ترکیه مدارک شهروندی مورد نیاز

اتباع خارجی که می خواهید برای دریافت شهروندی ترکیه، ترکی قانون شهروندی وزیران باید تمام مدارک مشخص شده توسط هیئت مدیره داشته باشد. در زیر شما همه از شایستگی های تعریف شده در قانون را پیدا کنید؛

1) متقاضی باید 18 سال سن از حد قانونی باشد.
2) باید 5 سال اقامت مستمر در ترکیه باشد. نباید بیش از 5 سال 180 روز در خارج از کشور وجود داشته باشد.
3) اثبات اسناد اقامت بیان هدف خود را در ترکیه:

- برای خرید ملک در ترکیه
- ایجاد یک شرکت در ترکیه
- سرمایه گذاری در ترکیه
- برای حمل فعالیت های تجاری یا کسب و کار به ترکیه
- کار با اجازه کار قانونی برای کار در ترکیه
- به ازدواج با یک شهروند ترکیه
- داشتن یک از اعضای خانواده که یک شهروند ترکیه (مادر، پدر، خواهر، فرزند، و غیره) است.
- برای تکمیل آموزش در ترکیه

4) برای داشتن یک ظرف بیماری
5) بودن جامعه مسئول و احترام. به عادت های بد
6) توانایی برای صحبت مهارت کافی ترکیه
7) تجمع به خودتان نگاه کنید کافی خواهد بود و شخص مسئول این است که درآمد و یا
8) اختلال در امنیت ملی و نظم عمومی