قانون اجازه اشتغال به کار برای خارجیان در ترکیه 2003

قانون اجازه اشتغال به کار برای خارجیان در ترکیه  2003

8361

اجازه کار برای خارجی ها
قانون

شماره کد: 4817
تاریخ پذیرش: 2003/2/27
منتشر شده در r.gazet: تاریخ: 2003/03/06 شماره: 25040
منتشر شده در قانون: سری: دوره 5: 42


بخش
اهداف، دامنه و تعاریف
هدف
ماده 1- هدف از این قانون، اجازه اتصال به خارجی ها کار در ترکیه و برای مشخص کردن قوانین مربوط به مجوز کار را به این خارجی ها داده شده است.
حوزه
ماده 2 این قانون؛
403 در ترکیه قانون شهروندی ماده 13 از جمله دوم قانون مطبوعات شماره 5680 از ماده 29 و شماره 231 مطبوعات و اطلاعات اداره کل سازمان و وظایف تحت پوشش فرمان مورد،
وزارتخانه ها، نهادهای دولتی و سازمان اعطا اجازه کار به موقع توسط قانون مجاز و یا این که به کار می شوند و اصل عمل متقابل، حقوق بین الملل و اصول قانون اتحادیه اروپا معاف از خارجی ها اجازه کار از نظر حذف شدند،
کارگران وابسته و مستقل به عنوان اتباع خارجی در ترکیه، اتباع خارجی که آموزش های حرفه ای به عنوان یک کارفرما و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که در حال اجرا هستند را پوشش می دهد.
تعاریف
ماده 3 از قانون در حال حاضر،
وزارت وزارت کار و تامین اجتماعی،
بازیکنان خارجی: شماره 403 شهروندان ترکیه افراد با توجه به قانون تابعیت ترکیه در نظر گرفته نشده،
کارمند وابسته: اشخاص حقیقی یا حقوقی داشتن یک یا بیشتر کارفرمایان در هزینه دفع، حقوق و دستمزد، کمیسیون و مقررات مشابه از کارگران خارجی،
خود اشتغالی: یا نه افراد دیگر کارگران خارجی در نام و حساب خود را به کار،
این اشاره دارد.

8362

بخش دوم
رضایت و مسئولیت
انکار مجوز
الزام به دریافت مجوز و اجازه اقتدار
ماده 4-ترکیه طرف قرارداد دو یا چند جانبه است مگر در مواردی که در غیر این صورت ارائه، خارجی باید اجازه قبل از شروع کار مستقل یا غیر مستقل در ترکیه به دست آورد.
بسته به منافع ملی ایالات که نیاز به و یا دلایل فورس ماژور، به شرطی که آنها این اطلاعات را به مقامات مربوطه را قبل از شروع کار، زمان کار از یک ماه تجاوز نمی کند، و تصویب وزرای شود پس از اجازه کار شروع با در نظر گرفتن داده شده است.

بخش سوم
معافیت اجازه و محدودیت کار با اجازه کار
اجازه کار جدی
ماده 5 ترکیه یک حزب است که توافقنامه های دو جانبه یا چند جانبه در موارد در غیر این صورت تصریح مجوز مدت کار، بازار کار، پیشرفت کار در زندگی، بخش دوره ای و اقتصادی مربوط به استخدام توجه به تغییرات است، خارجی (...) (1) با توجه به مدت قرارداد خدمت یا کسب و کار است با توجه به معتبر باشد تا یک سال به کار در یک محل کار ویا شرکت و در حرفه ای خاص است. (1)
پس از یک سال از مطالعات حقوقی در حالی که در محل کار و یا شرکت و مدت زمان اجازه کار در همان حرفه ای همان را می توان به سه سال تمدید شده.
پس از سه سال از زمان کار حقوقی، در همان حرفه ای و در کنار یک کارفرمای مورد نظر کار می کنند، مدت اجازه کار ممکن است به شش سال افزایش یافته است.
همراه با یک خارجی ورودی به کار در ترکیه و یا که به ارمغان آورد است و سپس به فرزندان خود به عنوان وابستگان همسران و خارجی در حداقل پنج با او در شرایط نگاه که آنها اجازه کار قانونی و مستمر اقامت مدت می توان صادر کرد.
وزارت ممکن است منطقه جغرافیایی اعتبار مجوز کار را گسترش یا محدود مدت.
اجازه کار نامحدود
6- (اصلاح: 10/09 / 2014-6552 / 22 ثانیه)
ترکیه طرف قرارداد دو یا چند جانبه در اجازه کار داده قبل از تاریخ به طور نامحدود، مگر اینکه در غیر این صورت ارائه شده و بدون تعصب به حقوق خارجی 2014/04/11 است. 2013/04/04 مورخ و 6458 خارجی شماره و کسانی که برای حداقل هشت سال من با اجازه اقامت در آنجا ماند، و یا حداقل هشت سال کار قانونی با سطح آموزشی با خارجی ها با اجازه اقامت طولانی مدت در مطابق با قانون حفاظت بین المللی هستند و یا ترکیه بدون وقفه، تجربه حرفه ای ، سهم علم و فن آوری، تاثیر فعالیت های سرمایه گذاری در ترکیه و یا که به اقتصاد کشور و اشتغال مجوز کار خارجی اعطا طور نامحدود مهم است. (2)
--------------
(1) قانون شماره 6458 مورخ 2013/04/04 از مواد سوم 123 در این بند "و مدت زمان اقامت" واقع از متن حذف شد.
(2) 2016/02/16 مورخ و 6676 شماره قانون ماده 18، این بند واقع "خارجی" عبارت "سطح آموزش و پرورش با خارجی ها، تجربه حرفه ای، علم و فن آوری به منظور کمک به فعالیت های در ترکیه و یا سرمایه گذاری در اقتصاد و اشتغال کشور اثر قابل توجهی در خارجی "در حال حاضر.

8363

اجازه کار نامحدود داده شده به خارجی ها، از حقوق ارائه شده توسط قانون شماره 6458 اجازه اقامت طولانی مدت مشخص شده در ماده 44 لذت ببرید.
نامحدود اجازه کار و یا به درخواست یک کارفرمای خارجی و یا ذکر شده در ماده 45 قانون شماره 6458 خواهد شد در موارد نیاز از لغو اجازه اقامت طولانی مدت لغو شده است.
اجازه کار صادر برای خارجیان برای ورود ترکیه، سوابق مربوط به اقامت و خروج از ترکیه در ترکیه توسط وزارت کشور BA

8361

اجازه کار برای خارجی ها
قانون

شماره کد: 4817
تاریخ پذیرش: 2003/2/27
منتشر شده در r.gazet: تاریخ: 2003/03/06 شماره: 25040
منتشر شده در قانون: سری: دوره 5: 42


بخش
اهداف، دامنه و تعاریف
هدف
ماده 1- هدف از این قانون، اجازه اتصال به خارجی ها کار در ترکیه و برای مشخص کردن قوانین مربوط به مجوز کار را به این خارجی ها داده شده است.
حوزه
ماده 2 این قانون؛
403 در ترکیه قانون شهروندی ماده 13 از جمله دوم قانون مطبوعات شماره 5680 از ماده 29 و شماره 231 مطبوعات و اطلاعات اداره کل سازمان و وظایف تحت پوشش فرمان مورد،
وزارتخانه ها، نهادهای دولتی و سازمان اعطا اجازه کار به موقع توسط قانون مجاز و یا این که به کار می شوند و اصل عمل متقابل، حقوق بین الملل و اصول قانون اتحادیه اروپا معاف از خارجی ها اجازه کار از نظر حذف شدند،
کارگران وابسته و مستقل به عنوان اتباع خارجی در ترکیه، اتباع خارجی که آموزش های حرفه ای به عنوان یک کارفرما و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که در حال اجرا هستند را پوشش می دهد.
تعاریف
ماده 3 از قانون در حال حاضر،
وزارت وزارت کار و تامین اجتماعی،
بازیکنان خارجی: شماره 403 شهروندان ترکیه افراد با توجه به قانون تابعیت ترکیه در نظر گرفته نشده،
کارمند وابسته: اشخاص حقیقی یا حقوقی داشتن یک یا بیشتر کارفرمایان در هزینه دفع، حقوق و دستمزد، کمیسیون و مقررات مشابه از کارگران خارجی،
خود اشتغالی: یا نه افراد دیگر کارگران خارجی در نام و حساب خود را به کار،
این اشاره دارد.

8362

بخش دوم
رضایت و مسئولیت
انکار مجوز
الزام به دریافت مجوز و اجازه اقتدار
ماده 4-ترکیه طرف قرارداد دو یا چند جانبه است مگر در مواردی که در غیر این صورت ارائه، خارجی باید اجازه قبل از شروع کار مستقل یا غیر مستقل در ترکیه به دست آورد.
بسته به منافع ملی ایالات که نیاز به و یا دلایل فورس ماژور، به شرطی که آنها این اطلاعات را به مقامات مربوطه را قبل از شروع کار، زمان کار از یک ماه تجاوز نمی کند، و تصویب وزرای شود پس از اجازه کار شروع با در نظر گرفتن داده شده است.

بخش سوم
معافیت اجازه و محدودیت کار با اجازه کار
اجازه کار جدی
ماده 5 ترکیه یک حزب است که توافقنامه های دو جانبه یا چند جانبه در موارد در غیر این صورت تصریح مجوز مدت کار، بازار کار، پیشرفت کار در زندگی، بخش دوره ای و اقتصادی مربوط به استخدام توجه به تغییرات است، خارجی (...) (1) با توجه به مدت قرارداد خدمت یا کسب و کار است با توجه به معتبر باشد تا یک سال به کار در یک محل کار ویا شرکت و در حرفه ای خاص است. (1)
پس از یک سال از مطالعات حقوقی در حالی که در محل کار و یا شرکت و مدت زمان اجازه کار در همان حرفه ای همان را می توان به سه سال تمدید شده.
پس از سه سال از زمان کار حقوقی، در همان حرفه ای و در کنار یک کارفرمای مورد نظر کار می کنند، مدت اجازه کار ممکن است به شش سال افزایش یافته است.
همراه با یک خارجی ورودی به کار در ترکیه و یا که به ارمغان آورد است و سپس به فرزندان خود به عنوان وابستگان همسران و خارجی در حداقل پنج با او در شرایط نگاه که آنها اجازه کار قانونی و مستمر اقامت مدت می توان صادر کرد.
وزارت ممکن است منطقه جغرافیایی اعتبار مجوز کار را گسترش یا محدود مدت.
اجازه کار نامحدود
6- (اصلاح: 10/09 / 2014-6552 / 22 ثانیه)
ترکیه طرف قرارداد دو یا چند جانبه در اجازه کار داده قبل از تاریخ به طور نامحدود، مگر اینکه در غیر این صورت ارائه شده و بدون تعصب به حقوق خارجی 2014/04/11 است. 2013/04/04 مورخ و 6458 خارجی شماره و کسانی که برای حداقل هشت سال من با اجازه اقامت در آنجا ماند، و یا حداقل هشت سال کار قانونی با سطح آموزشی با خارجی ها با اجازه اقامت طولانی مدت در مطابق با قانون حفاظت بین المللی هستند و یا ترکیه بدون وقفه، تجربه حرفه ای ، سهم علم و فن آوری، تاثیر فعالیت های سرمایه گذاری در ترکیه و یا که به اقتصاد کشور و اشتغال مجوز کار خارجی اعطا طور نامحدود مهم است. (2)
--------------
(1) قانون شماره 6458 مورخ 2013/04/04 از مواد سوم 123 در این بند "و مدت زمان اقامت" واقع از متن حذف شد.
(2) 2016/02/16 مورخ و 6676 شماره قانون ماده 18، این بند واقع "خارجی" عبارت "سطح آموزش و پرورش با خارجی ها، تجربه حرفه ای، علم و فن آوری به منظور کمک به فعالیت های در ترکیه و یا سرمایه گذاری در اقتصاد و اشتغال کشور اثر قابل توجهی در خارجی "در حال حاضر.

8363

اجازه کار نامحدود داده شده به خارجی ها، از حقوق ارائه شده توسط قانون شماره 6458 اجازه اقامت طولانی مدت مشخص شده در ماده 44 لذت ببرید.
نامحدود اجازه کار و یا به درخواست یک کارفرمای خارجی و یا ذکر شده در ماده 45 قانون شماره 6458 خواهد شد در موارد نیاز از لغو اجازه اقامت طولانی مدت لغو شده است.
اجازه کار صادر برای خارجیان برای ورود ترکیه، سوابق مربوط به اقامت و خروج از ترکیه در ترکیه توسط وزارت کشور BA...پذیرفته شده توسط وزارت bildirilir.bağımsız iznimad کار در 7- به اتباع خارجی که به طور مستقل کار خواهد کرد، حداقل پنج سال از قانونی و وزارت اجازه کار مستقل بدون وقفه تا زمانی که آنها ساکن در ترکیه verilebilir.istisna hallermad در 8- موافقت نامه های دوجانبه یا چندجانبه که ترکیه یک حزب است، مگر آنکه خلاف آن ارائه شده است الف) ترک است که به یک شهروند ازدواج کرد و با همسرش و یا اتحادیه های زناشویی برای حداقل سه سال زندگی در اتحادیه زناشویی در ترکیه اما پس از گرفتن به پایان رسید، که با هم در خارجی ترکیه کودکان خود را با شوهرش حل و فصل، یک شهروند ترکیه، ب) شماره 403 ترکیه شهروندی قانون 19، 27 و در چارچوب ماده 28 کسانی که تابعیت ترکیه و زیردستان خود را ج از دست داده اند) متولد در ترکیه و یا به قانون ملی خود را دارد، بی وطن با توجه به قانون ترکیه قبل از رسیدن به اکثریت خود و مدارس حرفه ای در ترکیه، دبیرستان و یا به ترکیه آمده در کالج بیشتر فارغ التحصیلان به d خارجی) پناهندگان با توجه به قانون 2510، خارجی پذیرفته شده به عنوان پناهنده و یا عشایر، ه) شهروندان کشور عضو اتحادیه اروپا با کشورهای عضو اتحادیه اروپا خود شهروندان همسران و فرزندان خود را، و) از کشورهای خارجی با سفارتخانه ها در ترکیه کنسولگری در و کار در دفاتر نمایندگی از سازمان های بین المللی، دیپلمات ها، اداری و تبدیل به اساس عمل متقابل با کارکنان در خدمت کادر فنی و مدت خود را با اقامت محدود به سفارتخانه ها در ترکیه، منصوب در کنسولگری و دفاتر نمایندگی سازمان های بین المللی، دیپلمات ها و کارکنان اداری و فنی، همسران و فرزندان خود را، گرم) علمی و فعالیت های فرهنگی به منظور به طور موقت خارجی به ترکیه با یک دوره در بیش از چهار ماه و ماه یا بیشتر به منظور فعالیت های ورزشی، ساعت) با نهادهای دولتی و وزارتخانه ها راه اندازی مجاز توسط قانون آمده با قرارداد نقد و یا تهیه روش از کالاها و خدمات خریداری شده، ساخته شده و یا بهره برداری از یک مرکز یک کار را به خارجی ها در پرسنل کلیدی در شغل من) (ضمیمه 4/4 / 2013-6458 / 123 مریلند) در نرم افزار برای حمایت بین المللی و وزارت کشور پناهنده مشروط به کار گرفته شود است وضعیت خارجی ها و افراد بدون تابعیت، ج) (ضمیمه: / 2016-6676 / 19 16/2 هنر) در کشور ما، علم، فناوری، تحقیق و توسعه، به توسعه نوآوری و کیفیت طراحی به بیگانگان کار بدون به مهلت مقرر در این قانون کمک خواهد کرد مجوز می توانید صادر می شود. 9- مرخصی سالانه در sürelermad کاهش اقامت ذکر شده با زمان کار قانونی خواهد شد در زمان، حوادث ناشی از کار و بیماریهای شغلی، بیماری و زایمان ناتوانی موقت کمک هزینه و بیکاری سود بیمه شامل دریافت دوره، نه بیش از یک مجموع از شش ماه از edilir.yabanc موجود در زمان کار قانونی خارج از ترکیه آن دوره کار را قطع نکنید. با این حال، ترکیه زمان صرف خارج از ساعات کار حساب نمی آید. با وجود حضور در ترکیه اجازه اقامت از شش ماه توسط اجتناب از گسترش بیش از حد طولانی اجازه می دهد محل اقامت خارجی از کار است که حذف در شرایط کاهش sayılır.8364çalış تایید مجوز معافیت belgesimad 10- تعصب حقوق ارائه شده توسط توافقنامه های دو جانبه یا چند جانبه که ترکیه یک حزب است، از اجازه کار معاف خارجی ها، بنا به درخواست وزارت verilir.çalış اجازه کار تایید معافیت سند اجازه sınırlandırılmasımad 11- ترکیه یک حزب که توافقنامه های دو جانبه یا چند جانبه با حقوق مجوز کار بر روی ضبط و با اصل عمل متقابل و بدون تعصب به وضعیت اعطا و تحولات در زندگی کاری در بازار کار، بخش اشتغال و در جایی که توسط شرایط پیشامدهای اقتصادی مورد نیاز، برای یک دوره خاص، کشاورزی، بخش صنعت و خدمات، یک شغل، صنعت و یا مناطق جغرافیایی مدنی و itibariy لا sınırlandırılabilir.dördünc صدور bölümizin، گسترش، رد، ابطال و قضایی جاده به اعطای başvurmaizin یا uzatılmasımad 12- (اصلاح: 28/1 / 2010-5951 / هنر 8.) (اصلاح پاراگراف اول: 04/04 / 2013-6458 / 123 هنر است.) خارجی، باعث می شود برنامه اجازه کار اولیه توسط جمهوری ترکیه کنسولگری در کشوری که در آن زندگی می کنند. جلو کنسولگری این برنامه به طور مستقیم به وزارت. وزارت ارزیابی برنامه های کاربردی مطابق با ماده 5، در نظر گرفتن دیدگاه های مقامات مربوطه. وضعیت می دهد اجازه کار به خارجی مناسب تلقی می شود. خارجی، خارجی با اجازه اقامت معتبر در دوره در اجازه کار اظهار داشت تا زمانی که از کارفرمایان یا کنسولگری خود را در ترکیه çalışabilir.türkiye قالب دریافت کرده اند نیز ممکن است درخواست خود را به وزارت در داخل کشور است. دامنه خدمات حرفه ای کار می کنند تا زمانی که تکمیل معاملات مربوط به مدارک دانشگاهی و حرفه ای خارجی، اجازه داده می شود به بیش از یک سال پیش بدون تعصب به مفاد قانون مربوطه. دیدگاه بیان شده در این قانون نیست باید انجام شود برای پرسنل خارجی را به خارج از حوزه آموزش های حرفه ای به کار گرفته شود. این افراد در معرض مجوز برنامه درخواست دارای شایستگی ها و صلاحیت های علمی و حرفه ای است. اجازه کار، وزارت خارجی با اقامت یا کارفرمایان خودپذیرفته شده توسط وزارت bildirilir.bağımsız iznimad کار در 7- به اتباع خارجی که به طور مستقل کار خواهد کرد، حداقل پنج سال از قانونی و وزارت اجازه کار مستقل بدون وقفه تا زمانی که آنها ساکن در ترکیه verilebilir.istisna hallermad در 8- موافقت نامه های دوجانبه یا چندجانبه که ترکیه یک حزب است، مگر آنکه خلاف آن ارائه شده است الف) ترک است که به یک شهروند ازدواج کرد و با همسرش و یا اتحادیه های زناشویی برای حداقل سه سال زندگی در اتحادیه زناشویی در ترکیه اما پس از گرفتن به پایان رسید، که با هم در خارجی ترکیه کودکان خود را با شوهرش حل و فصل، یک شهروند ترکیه، ب) شماره 403 ترکیه شهروندی قانون 19، 27 و در چارچوب ماده 28 کسانی که تابعیت ترکیه و زیردستان خود را ج از دست داده اند) متولد در ترکیه و یا به قانون ملی خود را دارد، بی وطن با توجه به قانون ترکیه قبل از رسیدن به اکثریت خود و مدارس حرفه ای در ترکیه، دبیرستان و یا به ترکیه آمده در کالج بیشتر فارغ التحصیلان به d خارجی) پناهندگان با توجه به قانون 2510، خارجی پذیرفته شده به عنوان پناهنده و یا عشایر، ه) شهروندان کشور عضو اتحادیه اروپا با کشورهای عضو اتحادیه اروپا خود شهروندان همسران و فرزندان خود را، و) از کشورهای خارجی با سفارتخانه ها در ترکیه کنسولگری در و کار در دفاتر نمایندگی از سازمان های بین المللی، دیپلمات ها، اداری و تبدیل به اساس عمل متقابل با کارکنان در خدمت کادر فنی و مدت خود را با اقامت محدود به سفارتخانه ها در ترکیه، منصوب در کنسولگری و دفاتر نمایندگی سازمان های بین المللی، دیپلمات ها و کارکنان اداری و فنی، همسران و فرزندان خود را، گرم) علمی و فعالیت های فرهنگی به منظور به طور موقت خارجی به ترکیه با یک دوره در بیش از چهار ماه و ماه یا بیشتر به منظور فعالیت های ورزشی، ساعت) با نهادهای دولتی و وزارتخانه ها راه اندازی مجاز توسط قانون آمده با قرارداد نقد و یا تهیه روش از کالاها و خدمات خریداری شده، ساخته شده و یا بهره برداری از یک مرکز یک کار را به خارجی ها در پرسنل کلیدی در شغل من) (ضمیمه 4/4 / 2013-6458 / 123 مریلند) در نرم افزار برای حمایت بین المللی و وزارت کشور پناهنده مشروط به کار گرفته شود است وضعیت خارجی ها و افراد بدون تابعیت، ج) (ضمیمه: / 2016-6676 / 19 16/2 هنر) در کشور ما، علم، فناوری، تحقیق و توسعه، به توسعه نوآوری و کیفیت طراحی به بیگانگان کار بدون به مهلت مقرر در این قانون کمک خواهد کرد مجوز می توانید صادر می شود. 9- مرخصی سالانه در sürelermad کاهش اقامت ذکر شده با زمان کار قانونی خواهد شد در زمان، حوادث ناشی از کار و بیماریهای شغلی، بیماری و زایمان ناتوانی موقت کمک هزینه و بیکاری سود بیمه شامل دریافت دوره، نه بیش از یک مجموع از شش ماه از edilir.yabanc موجود در زمان کار قانونی خارج از ترکیه آن دوره کار را قطع نکنید. با این حال، ترکیه زمان صرف خارج از ساعات کار حساب نمی آید. با وجود حضور در ترکیه اجازه اقامت از شش ماه توسط اجتناب از گسترش بیش از حد طولانی اجازه می دهد محل اقامت خارجی از کار است که حذف در شرایط کاهش sayılır.8364çalış تایید مجوز معافیت belgesimad 10- تعصب حقوق ارائه شده توسط توافقنامه های دو جانبه یا چند جانبه که ترکیه یک حزب است، از اجازه کار معاف خارجی ها، بنا به درخواست وزارت verilir.çalış اجازه کار تایید معافیت سند اجازه sınırlandırılmasımad 11- ترکیه یک حزب که توافقنامه های دو جانبه یا چند جانبه با حقوق مجوز کار بر روی ضبط و با اصل عمل متقابل و بدون تعصب به وضعیت اعطا و تحولات در زندگی کاری در بازار کار، بخش اشتغال و در جایی که توسط شرایط پیشامدهای اقتصادی مورد نیاز، برای یک دوره خاص، کشاورزی، بخش صنعت و خدمات، یک شغل، صنعت و یا مناطق جغرافیایی مدنی و itibariy لا sınırlandırılabilir.dördünc صدور bölümizin، گسترش، رد، ابطال و قضایی جاده به اعطای başvurmaizin یا uzatılmasımad 12- (اصلاح: 28/1 / 2010-5951 / هنر 8.) (اصلاح پاراگراف اول: 04/04 / 2013-6458 / 123 هنر است.) خارجی، باعث می شود برنامه اجازه کار اولیه توسط جمهوری ترکیه کنسولگری در کشوری که در آن زندگی می کنند. جلو کنسولگری این برنامه به طور مستقیم به وزارت. وزارت ارزیابی برنامه های کاربردی مطابق با ماده 5، در نظر گرفتن دیدگاه های مقامات مربوطه. وضعیت می دهد اجازه کار به خارجی مناسب تلقی می شود. خارجی، خارجی با اجازه اقامت معتبر در دوره در اجازه کار اظهار داشت تا زمانی که از کارفرمایان یا کنسولگری خود را در ترکیه çalışabilir.türkiye قالب دریافت کرده اند نیز ممکن است درخواست خود را به وزارت در داخل کشور است. دامنه خدمات حرفه ای کار می کنند تا زمانی که تکمیل معاملات مربوط به مدارک دانشگاهی و حرفه ای خارجی، اجازه داده می شود به بیش از یک سال پیش بدون تعصب به مفاد قانون مربوطه. دیدگاه بیان شده در این قانون نیست باید انجام شود برای پرسنل خارجی را به خارج از حوزه آموزش های حرفه ای به کار گرفته شود. این افراد در معرض مجوز برنامه درخواست دارای شایستگی ها و صلاحیت های علمی و حرفه ای است. اجازه کار، وزارت خارجی با اقامت یا کارفرمایان خود...پذیرفته شده توسط وزارت bildirilir.bağımsız iznimad کار در 7- به اتباع خارجی که به طور مستقل کار خواهد کرد، حداقل پنج سال از قانونی و وزارت اجازه کار مستقل بدون وقفه تا زمانی که آنها ساکن در ترکیه verilebilir.istisna hallermad در 8- موافقت نامه های دوجانبه یا چندجانبه که ترکیه یک حزب است، مگر آنکه خلاف آن ارائه شده است الف) ترک است که به یک شهروند ازدواج کرد و با همسرش و یا اتحادیه های زناشویی برای حداقل سه سال زندگی در اتحادیه زناشویی در ترکیه اما پس از گرفتن به پایان رسید، که با هم در خارجی ترکیه کودکان خود را با شوهرش حل و فصل، یک شهروند ترکیه، ب) شماره 403 ترکیه شهروندی قانون 19، 27 و در چارچوب ماده 28 کسانی که تابعیت ترکیه و زیردستان خود را ج از دست داده اند) متولد در ترکیه و یا به قانون ملی خود را دارد، بی وطن با توجه به قانون ترکیه قبل از رسیدن به اکثریت خود و مدارس حرفه ای در ترکیه، دبیرستان و یا به ترکیه آمده در کالج بیشتر فارغ التحصیلان به d خارجی) پناهندگان با توجه به قانون 2510، خارجی پذیرفته شده به عنوان پناهنده و یا عشایر، ه) شهروندان کشور عضو اتحادیه اروپا با کشورهای عضو اتحادیه اروپا خود شهروندان همسران و فرزندان خود را، و) از کشورهای خارجی با سفارتخانه ها در ترکیه کنسولگری در و کار در دفاتر نمایندگی از سازمان های بین المللی، دیپلمات ها، اداری و تبدیل به اساس عمل متقابل با کارکنان در خدمت کادر فنی و مدت خود را با اقامت محدود به سفارتخانه ها در ترکیه، منصوب در کنسولگری و دفاتر نمایندگی سازمان های بین المللی، دیپلمات ها و کارکنان اداری و فنی، همسران و فرزندان خود را، گرم) علمی و فعالیت های فرهنگی به منظور به طور موقت خارجی به ترکیه با یک دوره در بیش از چهار ماه و ماه یا بیشتر به منظور فعالیت های ورزشی، ساعت) با نهادهای دولتی و وزارتخانه ها راه اندازی مجاز توسط قانون آمده با قرارداد نقد و یا تهیه روش از کالاها و خدمات خریداری شده، ساخته شده و یا بهره برداری از یک مرکز یک کار را به خارجی ها در پرسنل کلیدی در شغل من) (ضمیمه 4/4 / 2013-6458 / 123 مریلند) در نرم افزار برای حمایت بین المللی و وزارت کشور پناهنده مشروط به کار گرفته شود است وضعیت خارجی ها و افراد بدون تابعیت، ج) (ضمیمه: / 2016-6676 / 19 16/2 هنر) در کشور ما، علم، فناوری، تحقیق و توسعه، به توسعه نوآوری و کیفیت طراحی به بیگانگان کار بدون به مهلت مقرر در این قانون کمک خواهد کرد مجوز می توانید صادر می شود. 9- مرخصی سالانه در sürelermad کاهش اقامت ذکر شده با زمان کار قانونی خواهد شد در زمان، حوادث ناشی از کار و بیماریهای شغلی، بیماری و زایمان ناتوانی موقت کمک هزینه و بیکاری سود بیمه شامل دریافت دوره، نه بیش از یک مجموع از شش ماه از edilir.yabanc موجود در زمان کار قانونی خارج از ترکیه آن دوره کار را قطع نکنید. با این حال، ترکیه زمان صرف خارج از ساعات کار حساب نمی آید. با وجود حضور در ترکیه اجازه اقامت از شش ماه توسط اجتناب از گسترش بیش از حد طولانی اجازه می دهد محل اقامت خارجی از کار است که حذف در شرایط کاهش sayılır.8364çalış تایید مجوز معافیت belgesimad 10- تعصب حقوق ارائه شده توسط توافقنامه های دو جانبه یا چند جانبه که ترکیه یک حزب است، از اجازه کار معاف خارجی ها، بنا به درخواست وزارت verilir.çalış اجازه کار تایید معافیت سند اجازه sınırlandırılmasımad 11- ترکیه یک حزب که توافقنامه های دو جانبه یا چند جانبه با حقوق مجوز کار بر روی ضبط و با اصل عمل متقابل و بدون تعصب به وضعیت اعطا و تحولات در زندگی کاری در بازار کار، بخش اشتغال و در جایی که توسط شرایط پیشامدهای اقتصادی مورد نیاز، برای یک دوره خاص، کشاورزی، بخش صنعت و خدمات، یک شغل، صنعت و یا مناطق جغرافیایی مدنی و itibariy لا sınırlandırılabilir.dördünc صدور bölümizin، گسترش، رد، ابطال و قضایی جاده به اعطای başvurmaizin یا uzatılmasımad 12- (اصلاح: 28/1 / 2010-5951 / هنر 8.) (اصلاح پاراگراف اول: 04/04 / 2013-6458 / 123 هنر است.) خارجی، باعث می شود برنامه اجازه کار اولیه توسط جمهوری ترکیه کنسولگری در کشوری که در آن زندگی می کنند. جلو کنسولگری این برنامه به طور مستقیم به وزارت. وزارت ارزیابی برنامه های کاربردی مطابق با ماده 5، در نظر گرفتن دیدگاه های مقامات مربوطه. وضعیت می دهد اجازه کار به خارجی مناسب تلقی می شود. خارجی، خارجی با اجازه اقامت معتبر در دوره در اجازه کار اظهار داشت تا زمانی که از کارفرمایان یا کنسولگری خود را در ترکیه çalışabilir.türkiye قالب دریافت کرده اند نیز ممکن است درخواست خود را به وزارت در داخل کشور است. دامنه خدمات حرفه ای کار می کنند تا زمانی که تکمیل معاملات مربوط به مدارک دانشگاهی و حرفه ای خارجی، اجازه داده می شود به بیش از یک سال پیش بدون تعصب به مفاد قانون مربوطه. دیدگاه بیان شده در این قانون نیست باید انجام شود برای پرسنل خارجی را به خارج از حوزه آموزش های حرفه ای به کار گرفته شود. این افراد در معرض مجوز برنامه درخواست دارای شایستگی ها و صلاحیت های علمی و حرفه ای است. اجازه کار، وزارت خارجی با اقامت یا کارفرمایان خود...درخواست کتبی از دوک نخ ریسی، است که توسط قانون داده شده و با توجه به این قانون و مقررات است که افزایش یافته است. برنامه های کاربردی بموقع نه بعد از sonuçlandırılır.ilgil اقتدار ظرف سی روز از سوی وزارت ساخته شده مطابق با اسناد از نظر کامل و در نظر گرفتن ارائه شده است که کامل ماده 13 اتباع خارجی، حرفه می تواند بسته به شرایط تحمیل شده توسط این قانون کار، اجازه کار مربوط به هنر و یا کسب و کار، حرفه ای از مهارت مقامات مربوطه توسط وزارت به نظرات خود را، از جمله verilir.dig است که در قانون موجود، می تواند کسب و کار خارجی و مقررات برای مشاغل در reddimad از saklıdır.8365iz از ادعاهای مجوز 14 کار و یا فرمت از ادعاهای اجازه کار عمل نمی کند: الف) در مورد وضعیت و کار تحولات بازار و زندگی بخش دوره ای و اقتصادی اشتغال مربوط به کار مناسب به کار تغییرات اجازه نمی، ب) برای کار اشاره شده در کشور، حضور مردم با همان صلاحیت برای انجام این کار کار در عرض چهار هفته ج) (اصلاح: 4/4 / 2013-6458 / 12 هنر 3) گزارش نظر منفی از وزارت کشور، د) (لغو دادگاه قانون اساسی مورخ 2015/01/14 و E: 2014/108، M: با مصوبه شماره 2015/8) E) امنیت ملی استعدادهای خارجی است. نظم عمومی، امنیت عمومی، منافع عمومی، اخلاق عمومی و تهدید سلامت جامعه را تشکیل می دهند، چنین اعمال reddedilir.çalış اجازه iptalimad در 15 11 و 13 خارجی در برابر محدودیت مندرج در مقالات و یا در ماده 14 از حضور یکی از موارد ارائه شده و یا خارجی و یا کارفرما، کار درخواست مجوز بعد اگر مشخص شود که این طومار اطلاعات ناقص یا نادرست داده خواهد اجازه کار داده شده توسط وزارت لغو و گزارش آن را به وزارت مربوطه است. 16- اجازه کار در kaybetmesimad اعتبار مجوز کار، به جز برای پایان مدت اعتبار الف) (اصلاح: 4/4 / 2013-6458 / 123 MD) پس از تصمیم گرفته شده به اخراج در مورد خارجی و یا ممنوعیت ورود به ترکیه، ب) خارجی است. گذرنامه یا پاسپورت به جای گسترش اعتبار سند (به جز در موارد فقدان رضایت از وزارت کشور یا وزارت امور خارجه)، ج) فورس ماژور خارجی به طور مداوم خارج باقی می ماند در خارج از کشور برای بیش از شش ماه، رفت و آمد مکرر به kaybeder.yarg اعتبار خود را در موقعیت های که در hakkımad 17- اجازه کار وزارت صدور یا رد درخواست برای گسترش، اجازه کار لغو و یا تصمیم گیری در از دست دادن اعتبار مجوز کار، خارجی و یا در صورتی که کارفرما به 7201 اطلاع رسانی eder.bakanlık اطلاع رسانی قانون توسط احزاب علیه این تصمیم در مطابق با مفاد مربوط عنوان از تاریخ اطلاع رسانی ممکن است ظرف سی روز دادگاه تجدید نظر. دادگاه اداری به başvurulabilir.8366beşinc در صورت رد شده توسط اعتراض وزارت bölümbild من تعهد، من hükümlerbild جنایی نظارت و تنظیم مقررات در 18- yükümlülüğümad الف) خارجی خود اشتغالی، از تاریخ شروع و پایان مطالعه، ب) تاریخ که در آن کارفرمایان که به کار آغاز خارجی خارجی کار، با توجه به مجوز کار از تاریخ از این رویداد به شروع به کار ظرف سی روز از انقضای این مدت و از تاریخ به هر دلیلی قرارداد خدمات منقضی می شود، در آخرین پانزده روز در وضعیت را به اطلاع وزارت yükümlüdürler.bakanlıg verilmesimad اطلاعات در 19- به بیگانگان با نهادهای دولتی و وزارتخانه ها با اختیار اعطا کار سازمان، با توجه به مجوز کار، آنها طولانی اجازه کار و تاریخ آنها اجازه کار لغو، که استخدام وزارت امور خارجه بازدید کنندگان نهادهای دولتی و سازمان، در حالی که از تاریخ آنها شروع به در حال اجرا بعد از سی روز در yetkisimad تمام اطلاعات وزارت با خارجی 20- bildirirler.denetl تا (اصلاح: 13/2 / 2011-6111 / 75 هنر) این تحت پوشش قانون خارجی ها و کارفرمایان وزارت بازرسان کار که آنها تعهدات خود تحت این قانون به انجام برسانند و تحت نظارت بازرسان اداره تامین اجتماعی. بازرسی به تحت این قانون، بازرسی و تحقیقات در 22/5/2003 مورخ 4857 ساخته شده و در واقع در بازرسی، ممیزی ها و تحقیقات ساخته شده مطابق با مقررات مربوط و تحریم اعمال مطابق با این مقررات. بودجه عمومی و ویژه می تواند تمام انواع بازرسی و سازمان های اجرای قانون با کارکنان نظارت رسیدگی خواهد شد کسب و کار خود را بر اساس قوانین، نظارت، بازرسی و خارجی آن با کارفرمایان استخدام اتباع خارجی در جریان چک کردن اگر محققان مشخص است که آنها انجام تعهدات ناشی از این قانون، آن را باید به وزارت اطلاع. در بند نخست بر اساس بازرسی های انجام شده توسط وزارت اصل از در اطلاعیه ساخته شده مطابق با بند دوم، با توجه به این گزارش و گزارش حسابرسی تحریم های اداری ارسال موجود در این قانون uygulanır.cezaî hükümlermad در 21- (اصلاح: 23/01/2008 - 5728/499 هنر است.) 18 مقاله با انجام تعهدات گزارش در دوره مستقل کارگری با کارفرمایان خارجی از عرضه خارجی برای هر خارجی...