اصلاحیه قانون شهروندی و تابعیت و اخذ اقامت ترکیه و دستورالعمل اجرایی آن 2009

اصلاحیه قانون شهروندی و تابعیت و اخذ اقامت ترکیه و دستورالعمل اجرایی آن 2009

10441

قانون شهروندی ترکیه

شماره کد: 5901

تاریخ پذیرش: 29/05/2009

R. انتشار در روزنامه: تاریخ: 2009/12/06 شماره: 27256

منتشر شده در قانون: سفارش: 5 دوره: 48

بخش

هدف، دامنه، تعاریف و تابعیت از اجرای

هدف

ماده 1 - (1) هدف از این قانون؛ فرآیندهای کسب و کار و معاملات در مورد کسب و از دست دادن تابعیت ترکیه برای تعیین روش ها و اصول برای اعدام.

حوزه

ماده 2 - (1) این قانون، مقررات اصول مربوط به کسب و از دست دادن تابعیت ترکیه و تابعیت شامل روش های اعدام از خدمات.

تعاریف

ماده 3 - (1) در استفاده از این قانون؛

الف) وزارت: وزارت کشور،
ب) تابعیت متعدد از اتباع ترکیه به تابعیت چندگانه در همان زمان،
ج) اداره کل جمعیت و شهروندی امور اداره کل،
د) شهروندان ترکیه: مردم در ارتباط با شهروند جمهوری ترکیه،

د) خارجی: اشخاص بدون تابعیت با جمهوری ترکیه،
این اشاره دارد.

اجرای شهروندی خدمات

ماده 4 - (1) وزارت خدمات داخلی مربوط به کسب و از دست دادن تابعیت ترکیه، در حالی که در خارج از کشور، توسط سازمان های خارجی انجام شده است.

بخش دوم

کسب تابعیت ترکیه

کسب اشکال شهروندی ترکیه

ماده 5 - (1) تابعیت ترکیه با تولد یا بعدا به دست آورد.

شهروندی به دست آمده توسط تولد

ماده 6 - (1) تابعیت ترکیه به دست آمده توسط تولد، تبار یا محل تولد بر اساس خود به خود بهبود یافت. شهروندی به دست آمده توسط تولد باید از لحظه تولد موثر باشد.

مشاهده شجره نامه

ماده 7 - (1) ترکیه کودکان شهروند ترکیه به دنیا آمد در یا خارج از زناشویی است یک مادر شهروند ترکیه و یا پدر است.

10442

(2) یک کودک متولد خارج از ازدواج یک شهروند ترکیه از شهروندان ترکیه خانه و پدر خارجی است.

(3) و شهروندی ترکیه اگر پدر شهروند ترکیه و یک مادر بیگانه به یک کودک متولد شده خارج از ازدواج این روند است که توسط آن تبار و تحقق اصول است.

زادگاه

ماده 8 - (1) با توجه به ماهیت مادر خارجی و پدر در شرق ترکیه با کودکانی که برنده شدن در این تابعیت در کشور یک شهروند ترکیه از بدو تولد است.

(2) یک کودک در نظر گرفته در ترکیه در ترکیه به دنیا آمد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

شهروندی به دست آورد

ماده 9 - (1) تابعیت ترکیه به دست آورد است که با تصمیم مرجع صالح و یا تصویب یا اعمال حق انتخاب انجام شده است.

کسب شهروندی ترکیه با تصمیم مرجع صالح

ماده 10 - (1) بیگانه که مایل به دست آوردن تابعیت ترکیه می تواند تابعیت ترکیه با تصمیم مرجع صالح به دست آوردن برآورده شرایط در این قانون. با این حال، مردم می خواستند به حرکت شرایط کسب تابعیت کند حق مطلق ارائه نمی دهد.

شرایط پذیرش

ماده 11 - (1) بیگانه که مایل به دست آوردن تابعیت ترکی؛

الف) قانون ملی خود، افراد و بزرگسالان بدون تابعیت آن این است که قدرت با توجه به قانون ترکیه به تبعیض،
ب) از تاریخ درخواست به اقامت در ترکیه بدون وقفه به مدت پنج سال،
ج) تایید می کند که رفتار تصمیم به حل و فصل در ترکیه
د) به یک بیماری است که تهدیدی برای سلامت عمومی به شمار نمی،

د) از شخصیت اخلاقی خوب است،
ه) به اندازه کافی به ترکی صحبت می کنند،
ج) امرار معاش از آنها موظف به در خود نگاه کنید و اجازه خواهد داد که ترکیه به درآمد و یا به یک حرفه،
گرم) امنیت ملی و به یک دولت است که مانع از لحاظ نظم عمومی،
شرایط قرار می شود.

(2) بیگانه که مایل به دست آوردن تابعیت ترکیه، همراه با شرایط ذکر شده در بالا را می توان به این شرط که آنها را از شهروندی دولت حرکت جستجو. در این مورد، تعیین قوانین در استفاده از شورای وزیران مجاز است.

شرایط استثنایی کسب شهروندی ترکیه (1)

   ماده 12 - (1) حالت امنیت ملی و پیشنهاد وزارت، به شرطی که وجود خواهد داشت یک مانع در نظر نظم عمومی، وزیران امور خارجه با تصمیم های زیر را از هیئت مدیره می تواند تابعیت ترکیه به دست آوردن.

الف) آوردن ترکیه به تاسیسات صنعتی و یا علمی، تکنولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی، ورزشی، فرهنگی و هنری منطقه از خدمات برجسته به مردم دیر یا زود نظر گرفته خواهد شد و استدلال پیشنهادات در حقوق وزارتخانه است.
ب) (ضمیمه: 28/7 / 2016-6735 / 27 هنر) 2013/04/04 مورخ و 6458 خارجی شماره و قانون حفاظت بین المللی ماده 31 پاراگراف اول (ج) بیگانگان فیروزه دارنده کارت و مناطق اجازه اقامت در مطابق با بند. همسر خارجی، و فرزندان صغیر یا وابسته خود را از همسر خارجی. (1)
ج) افراد به شهروندی ضروری تلقی می شود.
د) افراد به عنوان مهاجران پذیرفته شده اند.
______________________

(1) قانون شماره 6735 مورخ 2016/7/28 توسط عامل به اصل 27 فقره) الف (به پیروی از من '' ب '' و دیگر به فروشگاه اضافه شده است بر این اساس بند اصلاح شده است.

10443

اقامت شهروندی ترکیه